Judges 3

1Impannaneng Apu Dios dedan hu edum ni nambebley ma-lat pematna tuddan helag Israel ni eleg meniktam ni nekigubat di Kanaan, 2niya ma-lat tuttudduan tuddan pehding dan mekiggubbat tep eleg da ni patnaan ni mekiggubbat. 3Yadda eleg medegyun ey yadda etan liman patul ni iPilistia et yadda tutu-u da, emin ida iKanaan, yadda iSidon, yadda Hibite ni nambebley di duduntug di Lebanon neipalpud Baal ingganah di keltad di Hamat. 4Mukun nisi nannaneng ida huyyan tutu-u, ey ma-lat pematnan Apu Dios idan helag Israel hedin u-unnuden da Tugun tun intugun Moses idan aammed da. 5Et makibebley idan iKanaan, yadda Hittite, yadda Amorite, yadda Perisite, yadda Hibite et yadda Jebusite. 6Ey nekiepuddan hi-gada et dayawen da hu dios idan nunman ni nekiepuan da. 7Nanliwat ida helag Israel ey inwalleng da hi Apu Dios et daydayawen da hu beken ni makulug ni dios e di Baal nan Asherah. 8Et bumunget hi Apu Dios ni hi-gada et peapput tuddan nan Kushan Rishathaim e patul ni Mesopotamia et man-ap-apun hi-gadan walun toon. 9Entanniy nampehemmehemmek idan Apu Dios et putuken tu hi Otniel e u-ungngan Kenas e udidyan Kaleb ni mengihwang ni hi-gada. 10Wada hu Ispirituh Apu Dios ni hi-gatu et mambalin ni huwet ni mengipappangngulun helag Israel. Nekigubat ni patul ni Mesopotamia ey binaddangan Apu Dios et mengapput. 11Neipalpun nunman ey wada linggep di bebley idan helag Israel ni na-pat ni toon ingganah ni neteyyan Otniel. 12Entanniy nanliwat ida mewan hu helag Israel nan Apu Dios et pambalin tu hi Eglon e patul di Moab ni man-ap-apun hi-gada. 13Inewis Eglon ida Amorite niyadda Amalekite et baddangan dan nengubat idan helag Israel et piliwen da Jericho. 14Et man-ap-apu hi Eglon ni hi-gadan hampulut walun toon. 15Entanni ey nampehemmehemmek ida mewan hu helag Israel nan Apu Dios, et putuken tu hi Ehud e neiggid ni mengihwang ni hi-gada. Hi-gatu hu u-ungngan Gera e helag Benjamin. Entanni ey intu-dak idan helag Israel ni mengillaw ni buwis dan Eglon e patul di Moab. 16Nengapya hi Ehud ni ispadah e hakey et kagedwah ni piyeh hu kedukkey tu. Intakap tu humman di wannan ni ulpu tu et hanian tun balwasi tu. 17Et lumaw e intabin tu etan buwis ni tu iddawat nan Eglon e patul di Moab e mateban peteg ni tuu. 18Negibbuh ni indawat Ehud etan buwis et paenamut tudda edum tun nangnged idan nunman. 19Dimmateng hi Ehud etan di kad-an idan tuttu-un batun neihnup di Gilgal ey nambangngad et kantun Eglon e patul ey "Wada pinhed kun peamtan hi-gam e patul nem ebuh kan penghelan ku." Et iolden Eglon idan bega-en tu e um-i-ineng ida niya um-a-allaw ida. 20Neihnup hi Ehud etan ni patul e kamanyuyyuddung etan di metengtengnin ni kuwaltuh di ahpat et kantuy "Wada pinhed Apu Dios ni peamtan hi-gam." An um-ehneng hi Eglon ey 21inuknut ni willin ngamay Ehud etan ispadah ni neitekap di wannan ni ulpu tu, et tewiken tu egeh nan Eglon e patul. 22Himmalem ni peteg hu neitwikan etan ni ispadah ey neli-muh etan palek tu et mehephepan ni taba ey himmawang di beneg tu. Et eleg law guyuden nan Ehud. 23Inlekbin Ehud etan habyen et ialladdu tu et umhep, 24et manglaw. Immalidda etan bega-en ni patul nem neilekbi hu habyen et kanda na-mu nem wadad kahhilyad bawang, 25et hehheggeden da. Nem ayepaw ey eleg meukkat etan patul da et umladdan alladdu et alladduen da ey inang-ang da e netey etan patul di det-al. 26Yan nunman ni kapenehheggediddan bega-en etan ni patul ni pengibbeghulan tun lekbi ey indalan Ehud etan di kad-an idan tuttu-un batun dios da et bumsik di Seirah. 27Dimmateng di duntuduntug ni bebley di Epraim et patnul tu tangguyup ma-lat peamta tuddan edum tun helag Israel e mandaddan idan mekiggubbat et ipengulu tudda. 28Kantun hi-gaday "Kaiunud kayun hi-gak tep peapput Apu Dios ni hi-gatsu ida eya buhul tayun iMoab." Limmaw ida et hegepen da etan bebley ni kapan-agwatiddan iMoab di Wangwang e Jordan et endi iebulut dan nan-agwat diman. 29Yan nunman ni aggew ey pintey da hu hampulun libun keka-ka-letan niya ketultuledan ni sindalud Moab e endin hekey hu bimmesik. 30Et man-ap-apun nunman ni aggew hu helag Israel di Moab et luminggep hu bebley dan newalun toon. 31Neitu-nud hi Samgar e u-ungngan Anat nan Ehud ni nanhuwet. Hi-gatu dama nengihwang ni Israel e pintey tu hu enem ni gatut ni iPilistia e inusal tu hu hulkud ni kapan-ebbul ni baka.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\