Leviticus 11

1Kan Apu Dios di Moses nan hi Aaron ey "Ehel yuddan 2edum yun helag Israel e yadda hu animal ni dammutun kennen da 3ey yadda etan negadwa kukub da niya daka pennidwaan galgala hu kinan da. 4- 6Nem eleg mabalin ni kennen yu kamel, ya badger niya rabbit, tep ma-nut daka pennidwaan galgala hu kinan da, nem eleg megadwa kukub da winu heli da. Et humman hu, eleg ida meibbillang ni malinih. 7Entan tu ekan hu killum, tep ma-nut negadwa kukub da, nem eleg da pennidwaan galgala hu kinan da. Et humman hu, eleg ida meibbillang ni malinih. 8Entan tudda ekan huyyan animal ey entan tu kapa annel da hedin netey ida tep eleg ida meibbillang ni malinih. 9Hedin yadda mategun wadad danum, ey ebuh ida hu wada lukhip tu niya ipay tun dammutun kennen yu. 10- 11Entan tu ekan ida endi lukhip tu niya ipay tu, tep eleg ida meibbillang ni malinih. Ey entan tudda kapa hedin netey ida. 12Pidwaek ni e-helen, e eleg mabalin ni yu kennen hu hipan mategun wadad danum ni endi lukhip tu niya ipay tu. 13- 19Yadda sisit ni eleg mabalin ni kennen yu ey ya tulduh, ya akup, ya gawwang, ya falcon, ya kukkuk, ya sisit ni kamengngan ni netey, ya butbut, ya ostrich, ya seagull, ya stork, ya heron, ya pelican, ya cormorant, ya hoopoe, ya panniki niya litlit. 20Emin hu nepayakan ni insect ni epat heli tun kaumkadap ey entan tu ekan, tep eleg ida meibbillang ni malinih. 21Nem yadda edum ni nepayakan ni insect ni kaumpaytuk ey ida kameibbillang ni malinih et dammutun kennen yudda. 22Henin dudun, ya cricket niya taggunnay. 23Nem yadda edum ni nepayakan, nem ida kaumkadap ey entan tudda ekan, tep eleg ida meibbillang ni malinih. 24Ya tuun nengapan netey ni annel idan nunyan animal ey meibbillang ni beken ni malinih ingganah mehilleng. 25Hedin gegliden ni tuu annel idan nunyan animal, ey mahapul ni pepu-ut tun balbalan balwasi tu, nem mannenneng ni meibbillang ni beken ni malinih ingganah mehilleng. 26Yadda netey ni animal ni eleg megadwa kukub da winu eleg da pennidwaan galgala hu kinan da ey eleg ida meibbilang ni malinih. Et ya etan tuun mengeppan annel da ey meibbillang ni beken ni malinih ingganah mehilleng. 27Yadda netey ni animal ni epat heli dan wada kimeng da ey eleg ida meibbilang ni malinih, et ya etan tuun mengeppan annel da ey meibbillang ni beken ni malinih ingganah mehilleng. 28Hedin pini-dit winu ginlid ni hakey ni tuu hu netey ni animal, ey mahapul ni pepu-ut tun balbalan hu balwasi tu, nem mannenneng ni meibbillang ni beken ni malinih ingganah mehilleng. 29- 30Emin hu moles, ya utut, ya kallulu, ya kutkutli niya silay ey eleg ida meibbilang ni malinih. 31Et ya etan tuun mengeppaddan nunman anin ni mategudda winu netey ida ey meibbillang ni beken ni malinih ingganah mehilleng. 32Meibbillang daman beken ni malinih hu hipan ke-gahan da hedin netey ida, henin keyew, ya luput, ya lalat, ya langgusih, winu hipan kameussal. Et humman hu, mahapul ni meitta-mel idad danum, nem eleg ida damengu meibbillang ni malinih ingganah mehilleng. 33Hedin na-gah hu netey ni annel dad pulan banga ey meibbillang ni beken ni malinih anin ya neihududman. Et humman hu, mahapul ni pephiken yu humman ni banga. 34Yadda kennen ni neduyagan ni danum ni neiha-ad diman ni banga ey entan tu ekan tep meibbillang law ni beken ni malinih. Ey eleg mabalin ni innumen yu hu danum ni neiha-ad diman tep meibbillang ni beken ni malinih. 35Anin ni pugun ni kapengihhe-engin sinapay winu banga et hedin na-gahan ni netey ni annel idan nunman ey meibbillang ida law ni beken ni malinih. Et humman hu, mahapul ni bahbahen yudda. 36Nem hedin hebwak winu tangkih ni danum hu na-gahan idan nunman ni netey ey nanengtun meibbillang ni malinih etan danum, nem ya etan tuun an mengkal hu meibbillang ni beken ni malinih. 37Hedin na-gahan idan nunman ni netey hu bukel ni meitnem ey nanengtun meibbillang ni malinih. 38Nem hedin neita-mel etan bukel ey na-gahan idan nunman ni netey ey meibbillang ni beken ni malinih. 39Ya etan animal ni dammutun kennen ey meibbillang ni beken ni malinih hedin netey. Et humman hu, ya etan tuun mengeppan netey ni annel tu ey eleg meibbillang ni malinih ingganah mehilleng. 40Ya etan tuun mengngan winu mengnged ni nunman ey mahapul ni ibbalbal tu balwasi tu, nem nanengtun meibbillang ni beken ni malinih ingganah mehilleng. 41- 42Eleg mabalin ni kennen yudda kamambinulluh winu kamangkinaddap di puyek ni epat winu dakel heli tu tep eleg ida meibbillang ni malinih. 43Entan tudda ekan humman ma-lat eleg kayu maibilang ni beken ni malinih. 44Entan tudda nisi kapa niya entan tudda ekan humman ni kamambinulluh winu kamangkinaddap di puyek ma-lat eleg kayu mambalin ni beken ni malinih. Tep hi-gak e Ap-Apu e Dios yu ey kayyagguddak ni peteg. Et humman hu, mahapul ni kayyaggud kayu daman peteg. 45Hi-gak e Ap-Apu hu nengipengulun hi-gayun neni-yanan yun Egypt, ma-lat hi-gak hu daydayawen yun Dios yu. Et humman hu, mahapul ni kayyaggud kayu e endi yu pehding ni lawah, tep hi-gak ey kayyagguddak ni peteg. 46Huyyadda meunnud ni tugun meippanggep ni animal, yadda sisit, yadda mategun wadad danum, yadda kamangkinaddap, yadda kamambinulluh niyadda kamandinallan di puyek. 47Mahapul ni paka-ang-angen yu hedin hipadda dammutun kennen yun kameibbillang ni malinih niyadda eleg mabalin ni kennen yun eleg meibbillang ni malinih."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\