Leviticus 13

1Kan Apu Dios di Moses nan hi Aaron ey 2"Hedin wada hakey ni tuun wada simmemel di belat tun anggetakkut ni gulid winu pelha winu wada limmebag di belat tu, winu mablah belat tu, ey ilaw yu padi e hi Aaron winu hakey ni helag tu. 3Mahapul ni ang-angen ni padi humman ni gulid et hedin bimmelah hu bewek etan di belat ni negulid niya himmalem, ey anggetakkut humman ni degeh et mahapul ni e-helen ni padi e meibbillang humman ni tuun beken ni malinih. 4Nem hedin eleg humelem etan nebebla ey eleg bumlah hu bewek, ey appilen ni ebuh ni padi humman ni tuun pitun aggew. 5Et hedin nedatngan hu meikkeppitun aggew, ey ang-angen mewan ni padi humman ni tuu et hedin eleg maihinap etan gulid di annel tu, ey appilen tun pitu pay ni aggew. 6Ey ang-angen mewan ni padin kapitun aggew et hedin napwahan, ey e-helen ni padi e meibbillang ni malinih humman ni tuu, tep gulid ni ebuh humman. Nem mahapul ni ibbalbal etan ni tuu balwasi tu et han maibilang ni malinih. 7Nem hedin meibbangngad humman ni gulid tu et meihhinnap, ey mahapul ni an mampeang-ang mewan etan ni padi. 8Et hedin neihinap, ey e-helen tu e meibbillang ni beken ni malinih humman ni tuu niya e-helen tu e anggetakkut humman ni gulid tu, tep kamei-tan. 9Emin hu tuun wada gulid tun kamei-tan ey mahapul ni an mampeang-ang ni padi. 10Et hedin ang-angen tu ey limmebag niya nebebla ey bimmelah bewek diman, 11ey humman keang-angan tu e kamei-tan humman ni gulid. Et humman hu, e-helen ni padi e meibbillang ni beken ni malinih humman ni tuu. Et eleg law mahapul ni appilen tu ma-lat ang-ang-angen tu, tep nanna-ud ni meibbillang ni beken ni malinih humman ni tuu. 12- 13Nem hedin napwahan etan gulid tu et ebuh law piklat ni wada, ey e-helen ni padi e kantuy 'Meibbillang ka law ni malinih.' 14- 15Nem hedin meibbangngad hu nebeblad annel tu, ey e-helen ni padi e kantuy 'Leprosih huyya, meibbillang kan beken ni malinih.' 16Nem hedin napwahan humman ni nebebla, et mambangngad hu ang-ang dedan etan ni belat etan ni tuu, ey mahapul ni umlaw di kad-an ni padi 17ma-lat ang-angen tu mewan. Et hedin kayyaggud law etan belat ni tuu, ey e-helen ni padi e dammutu law ni meibbillang ni malinih etan tuu. 18Hedin wada hakey ni tuun napwahan hu pelha tu, 19nem entanni ey wada kamanlelbag ni mablah ang-ang tu winu wada kamandadalang niya mablah ni neihullul ni simmemel di kad-an lan pelha, ey mahapul ni umlaw etan tuud kad-an ni padi, et tu peang-ang hedin hipa humman. 20Hedin ang-angen ni padi ey himmalem niya bimmelah hu bewek diman, ey e-helen tu e meibbillang humman ni tuun beken ni malinih, tep kamei-tan humman ni degeh ni belat. 21Nem hedin eleg bumlah hu bewek etan di limmebag niya eleg humelem et lektattuy neumah, ey mahapul ni appilen ni padi humman ni tuun pitun aggew. 22Et hedin yan nunman ni pitun aggew ey neihinap etan mablah di annel tu, ey mahapul ni e-helen ni padi e meibbillang ni beken ni malinih humman ni tuu, tep kamei-tan hu degeh tu. 23Nem hedin eleg maihinap e nepiklatan ni ebuh, ey e-helen ni padi e meibbillang ni malinih humman ni tuu. 24Hedin neatungan etan belat ey bimmelah winu dimmalang hu petek ni neatungan, 25ey mahapul ni tu peang-ang ni padi. Et hedin ang-angen tu ey bimmelah hu bewek diman niya himmalem humman ni neatungan, ey meibbillang ni beken ni malinih humman ni tuu, tep kamei-tan humman ni degeh ni belat tu. 26Nem hedin eleg bumlah hu bewek etan di neatungan niya kamangkeibbangngad hu ang-ang dedan ni belat tu, ey appilen ni padin pitun aggew. 27Ang-angen tu mewan ni meikkeppitun aggew, et hedin kamangkeihhinnap mewan etan nebeblad annel etan ni tuu, ey e-helen ni padi e eleg meibbillang ni malinih humman ni tuu, tep kamei-tan humman ni degeh ni belat tu. 28Nem hedin napwahan etan nebebla, nem neatungan ni ebuh et mepiklatan, ey humman keang-angan tu e eleg mei-tan humman ni degeh. Et e-helen ni padi e meibbillang ni malinih etan ni tuu. 29Ya etan laki winu biin wada nebeblad ulu tu winu pangal tu, 30ey mahapul ni ang-angen ni padi, et hedin himmalem niya himmin-appil hu ang-ang ni bewek diman, ey e-helen ni padi e meibbillang ni beken ni malinih humman ni tuu, tep kamei-tan humman ni degeh tu. 31Nem hedin ang-angen ni padi ey beken ni hanniman, mahapul ni appilen tun pitun aggew. 32Ey ang-angen mewan ni padin meikkeppitun aggew, et hedin eleg maihinap ey eleg humelem niya hedin eleg humin-appil hu ang-ang ni bewek diman, 33ey mahapul ni memukmukan humman ni tuu, nem eleg tu kep-uhi hu bewek di pettek ni nebebla. Ey appilen tu mewan ni pitun aggew. 34Hedin nedatngan hu meikkeppitun aggew, ey ang-angen mewan ni padi et hedin eleg maihinap niya eleg humelem, ey e-helen tu e meibbillang ni malinih humman ni tuu. Ey mahapul ni ibbalbal etan ni tuu balwasi tu ma-lat maibilang ni malinih humman ni tuu. 35Nem hedin neibangngad etan nebebla et neihinap, 36ey mahapul ni pidwaen mewan ni padin ang-angen, et hedin tu-wangun neihinap hu nebebla ey e-helen tu e beken ni malinih humman ni tuu, anin ni eleg humin-appil hu ang-ang etan ni bewek. 37Nem hedin ang-angen ni padi ey eleg maihinap etan nebebla, tep napwahan ey kamemmel hu bewek diman, ey e-helen ni padi e meibbillang ni malinih etan tuu. 38Hedin wadadda simmemel ni mangkablah di belat ni laki winu bii, 39ey mahapul ni ang-angen ni padi, et hedin beken ni mablah ni peteg, ey e-helen ni padi e meibbillang ni malinih etan tuu tep eleg mei-tan humman ni degeh. 40- 41Anin ni nemukmukan hu hakey ni tuu tep naplag bewek tu, et meibbillang ni malinih humman ni tuu. 42Nem hedin wada simmemel ni mangkadlang ey mablah etan di naplagan ni bewek di ulu tu, ey kamei-tan humman ni degeh ni belat tu. 43- 44Et mahapul ni ang-angen ni padi humman ni tuu, et hedin tu-wangun wada mangkadlang niya mablah ni gulid di ulu tu, ey e-helen tu e meibbillang ni beken ni malinih humman ni tuu, tep kamei-tan humman ni degeh. 45Ya etan tuun wada degeh tun kamei-tan, ey mahapul ni mambalwasin nebi-ki ey eleg tu heggua bewek tu niya hennian tu bungut tu. Ey itekkutekkuk tu hu 'Beken nak ni malinih! Beken nak ni malinih!' 46Mannenneng ni meibbillang ni beken ni malinih humman ni tuu ingganah ni me-kal humman ni degeh ni belat tu. Ey mahapul ni meappil et an manha-ad di a-allaw ni kampu et meidawwid edum tun tuu. 47- 49Hedin bimmuut hu balwasin nekapyad dutdut ni kalneroh winu kayyaggud ni luput, winu kumpulmih ni nekapyad katat niya hedin yadda humman ey meatta winu madmadlangngan, ey humman ida etan kameihhinnap. Et humman hu, mahapul ni ang-angen ni padi. 50Binbinen ni padi humman ni bimmuut ey ellan tu et itlu tun pitun aggew. 51Hedin nedatngan etan meikkeppitun aggew ey binbinen tu mewan, et hedin neihinap ida humman ni buut, ey meibbillang ni beken ni malinih. 52Et emin ida etan luput winu katat ni wada hanniman ni buut ni kameihhinnap, ey mahapul ni gihheben etan ni padi. 53Nem hedin ang-angen ni padi ey eleg maihinap, 54ey pebalbal tu etan luput et iwaklin tu mewan ni pitun aggew. 55Hedin nedatngan etan nagtud ni aggew et ang-angen tu ey eleg humin-appil hu ang-ang tu, ey anin ni eleg maihinap etan buut et meibbillang ni beken ni malinih. Et humman hu, mahapul ni gihheben anin hedin kantu et wadad beneggan winu hangga-an ni balwasi etan buut. 56Nem hedin ang-angen ni padi ey kamangke-kal etan buut ni nengibalbalan da, ey bi-kien tu humman ni nebuutan et ekalen tu. 57Nem hedin mewedda mewan etan buut et meihhinnap, ey mahapul ni gihheben humman ni balwasi. 58Nem hedin neibalbal etan luput ey neendi etan buut, ey mahapul ni ippidwan ibbalbal et han maibilang ni malinih. 59Huyyadda mahapul ni u-unnuden hedin bimmuut hu luput winu balwasin nekapyad dutdut ni kalneroh winu kayyaggud ni luput winu katat et han dammutun meibillang ni malinih winu beken ni malinih."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\