Leviticus 4

1Kan Apu Dios nan Moses ey 2"Ehel mudda huyyan helag Israel, kammuy: 'Hedin eleg u-unnuden ni hakey ni tuu hu tugun Apu Dios et manliwat, nem eleg tu igeb-at, ey heninnuy hu mahapul ni pehding tu. 3Ya etan eta-gey ni padi hu nanliwat, ey meilleggat ida etan tuu tud liwat tu. Et humman hu, mahapul ni i-appit tun Apu Dios hu lakkitun kilaw ni bakan endi dipektoh tu. 4Illaw tud neihnup di heggeppan di Tabernacle, et ita-pew tu ngamay tud ulun nunman ni baka, ey kinleng tudman di hinanggan Apu Dios. 5Ya etan padin neputuk ni mansilbin nunman ni aggew ey um-alan kuheyaw etan ni baka et ihgep tud Tabernacle. 6Ittetdek tu kimeng tud kuheyaw et iwakgih tun meminpittud hinanggan kultinah di hinanggan Apu Dios. 7Niya ha-adan tun kuheyaw etan epat ni ha-duk di duguddan altar ni gihhebban ni insensoh. Ya etan natdaan ni kuheyaw ey idduyag tud hengeg ni altar ni neihnup di heggeppan di Tabernacle. 8Mahapul ni e-kalen ni padin emin hu taba etan ni baka, anin idan tabad egeh tu. 9Peki-kal tu etan dewwan basin, anin ya etan taban neilibutan da, et ya altey tu 10ni giniheb tud altar ni gihhebban ni kamei-appit. Henin nunman dama hu pehding tu etan ni taban lakkitun bakan wa-teken tun kamei-appit ni pekiddagyuman tun Apu Dios. 11Nem ya etan edum ni detag etan ni baka, heniddan belat, ya laman, ya ulu, ya heli et ya egeh tu, ey ellan etan ni padi 12et ilaw tud a-allaw ni bebley ni kameibbillang ni malinih et giheben tu etan di kad-an ni ibbengngan ni dep-ul. 13Ey hedin nanliwat idan emin hu bimmebley ni helag Israel tep eleg da u-unnuden hu tugun Apu Dios, anin eleg da amta e nanliwat ida, ey meibbillang idan emin ni nanliwat. 14Nem hedin neamtaan da law e nanliwat ida, man mahapul ni um-aladda hu aap-apun bimmebley ni kilaw ni lakkitun bakan kamei-appit tep ya liwat, et peang-ang da etan di neihnup di heggeppan di Tabernacle. 15Et han da ita-pew ngamay dad ulun nunman ni lakkitun baka, et kelengen dad hinanggan Apu Dios. 16Ey ellan etan ni padi hu edum ni kuheyaw etan ni baka et ihgep tud Tabernacle. 17Ittetdek tu kimeng tu etan di kuheyaw, et iwakgih tun meminpittud hinanggan etan ni kultinah di hinanggan Apu Dios. 18Niya ha-adan tun kuheyaw etan epat ni ha-duk di duguddan altar ni gihhebban ni insensoh. Ey idduyag tu etan natdaan ni kuheyaw di hengeg ni altar ni neihnup di heggeppan di Tabernacle. 19Mahapul ni e-kalen ni padin emin hu taba et giheben tud altar 20ey ippahding tu hu henin tuka pehding ni kamei-appit tep ya liwat tu, ma-lat ma-kal hu liwat idan tuu. 21Illaw tu edum ni parteh ni annel etan ni bakad a-allaw ni bebley et giheben tudman, henin tuka pehding ni kamei-appit tep ya liwat tu. Huyyan kamei-appit hu mengkal ni liwat idan bimmebley ni helag Israel. 22Hedin nanliwat hu ap-apu tep eleg tu u-unnuden hu tugun Apu Dios e Dios tu, anin ni eleg tu igeb-at, ey meibbillang ni nanliwat. 23Nem hedin neamtaan tu e nanliwat, man mahapul ni i-ali tu hu lakkitun gelding ni endi dipektoh tu. 24Itta-pew tu ngamay tud ulun nunman ni gelding, et kelengen tud altar di heggeppan di Tabernacle ni daka pengiklengin kagihheban kamei-appit nan Apu Dios ma-lat ma-kal liwat tu. 25Ey ittetdek ni padi hu kimeng tud kuheyaw nunman ni gelding, et ida-nih tuddad ha-duk etan ni altar ni gihhebban ni kamei-appit. Ey idduyag tud hengeg nunman ni altar etan natdaan ni kuheyaw. 26Niya gihheben tuddan emin hu tabad altar, henin tuka pehding ni taban kamei-appit ni kapekiddagyumin Apu Dios. Humman hu pehding ni padi ma-lat ma-kal hu liwat nunman ni ap-apu. 27Hedin wada helag Israel ni eleg mengu-unnud ni tugun Apu Dios, ey meibbillang ni nanliwat, anin ni eleg tu igeb-at. 28Hedin neamtaan tu e nanliwat, mahapul ni i-ali tu hakey ni labah ni gelding ni endi dipektoh tu. 29Itta-pew tu ngamay tud ulun nunman ni gelding, et kelengen tud appit ni north etan ni altar ni kapengiklengin kamei-appit ni kagihheba. 30Ittetdek ni padi hu kimeng tud kuheyaw nunman ni gelding, et ida-nih tuddad ha-duk di dugun nunman ni altar et han tu iduyag hu natdaan ni kuheyaw di hengeg tu. 31E-kalen tudda taban nunman ni gelding, henin tuka pehding ni kamei-appit ni kapekiddagyumin Apu Dios, et giheben tudda huyyad altar. Ya hamuy nunyan kamei-appit ey kamengippeamleng ni hi-gatu. Huyyan pehding ni padi hu mengkal ni liwat etan ni tuun nan-appit. 32Hedin ya pakeetteng tun kalneroh hu in-ali etan ni tuun i-appit tu ma-lat ma-kal hu liwat tu, ey mahapul ni ya labah ni endi dipektoh tu. 33Itta-pew tu ngamay tud ulun nunman ni kalneroh ey kinleng tud altar ni kapengiklengin kagihheban kamei-appit. 34Ittetdek ni padi kimeng tud kuheyaw nunman ni gelding, et ida-nih tuddad ha-duk di dugun nunman ni altar ey idduyag tu hu natdaan ni kuheyaw etan di hengeg tu. 35E-kalen tun emin taba henin impahding tu etan ni pakeetteng tun kalneroh ni kamei-appit ni kapekiddagyumin Apu Dios ni giniheb tu e ita-pew tud edum ni kagihheban kamei-appit. Henin nunya hu pehding ni padi ma-lat ma-kal hu liwat etan ni tuu.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\