Nehemiah 11

1Yan nunya ey nambebley ida aap-apud Jerusalem. Ya impahding da ma-lat ma-duman hu tutu-un mambebley diman ey pimmiliddan kapulu etan idad nambebley di Judah et yad Benjamin, e imbubunut da, et ida dama mambebley diman Jerusalem e pinilin Apu Dios ni bebley tu. Nannaneng ida edum dad nambebleyan da ngu dedan. 2Katettebaladdan edum da etan ida neputuk ni pamilyah ni an mambebley di Jerusalem. 3Hedin yadda edum ni helag Israel, yadda papaddi et yadda edum dan helag Levi, yadda kamampangngunnud Tempol, et yadda helag ni bega-en Solomon, ey nannaneng idad nampambebleyan dad Judah. 4Nem ida nambebley di Jerusalem hu edum ni helag Judah et yadda helag Benjamin. Yadda helag Judah ni an nambebley di Jerusalem ey: Hi Athaiah e u-ungngan Ussiah e u-ungngan Sekariah e u-ungngan Amariah e u-ungngan Sephatiah e u-ungngan Mahalalel e helag Peres, 5hi Maaseiah e u-ungngan Baruk e u-ungngan Kolhoseh e u-ungngan Hasaiah e u-ungngan Adaiah e u-ungngan Joiarib e u-ungngan Sekariah e helag Selah. 6Ya bilang emin ni helag Peres ni nambebley di Jerusalem ey epat ni gatut et na-nem et walu. 7Yadda helag Benjamin ni nambebley di Jerusalem ey: Hi Sallu e u-ungngan Meshullam e u-ungngan Joed e u-ungngan Pedaiah e u-ungngan Kolaiah e u-ungngan Maaseiah e u-ungngan Ithiel e u-ungngan Jeshaiah. 8Wadadda dewwan edum tu e di Gabbai nan Sallai. Ya bilang emin ni helag Benjamin ni nambebley di Jerusalem ey heyam ni gatut et dewampulut walu. 9Hi Joel e u-ungngan Sikri hu ap-apu da ey hi Judah e u-ungngan Hassenuah hu neihayned ni hi-gatun ap-apu. 10Yahhuy dama ngadan idan padin nambebley diman: Hi Jedaiah e u-ungngan Joiarib, hi Jakin, 11hi Seraiah e u-ungngan Hilkiah e u-ungngan Meshullam e u-ungngan Sadok e u-ungngan Meraiot e u-ungngan Ahitub e ap-apud Tempol Apu Dios, 12yadda edum dan walun gatut et dewampulut dewwan kamangngunnud Tempol. Wada mewan hi Adaiah e u-ungngan Jeroham e u-ungngan Pelaliah e u-ungngan Amsi e u-ungngan Sekariah e u-ungngan Pashur e u-ungngan Malkijah, 13et ya dewanggatut et na-pat et dewwan edum tun ap-apuddan helag da. Wada mewan hi Amassai e u-ungngan Asarel, e u-ungngan Ahsai, e u-ungngan Meshillemot, e u-ungngan Immer, 14et yadda hanggatut et dewampulut walun nelaing ni edum tu. Hi Sabdiel e u-ungngan Haggedolim hu ap-apu da. 15Yadda helag Levi ni nambebley diman: Hi Semaiah e u-ungnga Hashub e u-ungngan Asrikam e u-ungngan Hashabiah e u-ungngan Bunni, 16di Sabbethai nan Josabad e ap-apuddan helag Levi ni kamangngunnud dallin ni Tempol Apu Dios, 17hi Mattaniah e u-ungngan Mika e u-ungngan Sabdi e u-ungngan Asap e kamengippengulun dasal ni kapansalamatin Apu Dios, hi Bakbukia e kapambaddang nan Mattaniahet, hi Abda e u-ungngan Sammua e u-ungngan Galal e u-ungngan Jeduthun. 18Ya bilang emin idan helag Levi ni nambebley di Jerusalem ey dewanggatut et newalu et epat. 19Yadda kamangguwalyaddan eheb: hi Akkub, hi Talmon et yadda edum dan kamangguwalya e hanggatut et nepitu et dewwa hu bilang dan emin. 20Yadda edum ni papaddi, yadda edum dan helag Levi niyadda edum dan helag Israel ey ida nampanha-ad di bebley di Judah e nampambebleyan ida lan aammed da. 21Nem hedin yadda bega-en di Tempol e di Siha nan Gispa hu ap-apu da, ey nambebley idad Ophel. 22Ya ap-apuddan helag Levi ni wadad Jerusalem ey hi Ussi e u-ungngan Bani e u-ungngan Hashabiah e u-ungngan Mattaniah e u-ungngan Mika e helag Asap e hi-gada hu kaman-a-appeh di Tempol Apu Dios. 23Wada intugun nan patul ni neduttuk ni ngunnuen dan kewa-wa-wa. 24Hi Pethahiah e u-ungngan Meshesabel e helag Serah e u-ungngan Judah hu sinudun patul ni umbaddang ni hi-gatun menang-ang ni hipan meippanggep idan helag Israel. 25Ya nampambebleyan idan edum ni tutu-ud Judah ey yad kad-an ni papayyew da, ey yad Kiriat Arba, yad Dibon et yaddad bebley ni neihnup diman, yad Jekabseel et yaddad bebley ni neihnup diman, 26yad Jeshua, yad Moladah et yad Betpelet, 27yad Hasarshual, yad Beersheba et yaddad bebley diman, 28yad Siklag, yad Mekonah et yaddad bebley diman, 29yad Enrimmon, yad Sorah, yad Jarmut, 30yad Sanoah, yad Adullam et yaddad bebley diman, yad Lakis et yaddad papayyew diman et yad Asekah et yaddad bebley diman. Meippalpud Beersheba ingganah di Nedeklan e Hinnom hu nambebleyan idan helag Judah. 31Hedin yadda dama helag Benjamin ey nampambebley idad Geba, yad Mikmas, yad Aija, yad Bethel et yaddad nanlinikweh ni bebley diman, 32yad Anathot, yad Nob, yad Ananiah, 33yad Hasor, yad Ramah, yad Gittaim, 34yad Hadid, yad Seboim, yad Neballat, 35yad Lod, yad Ono et yad nandeklan ni nambebleyan idan nekallaing ni mengapyan hipan usal. 36Yadda edum idan helag Levi ni nambebley di Judah ey nei-dum idan helag Benjamin.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\