Nehemiah 12

1- 7Huyyadda neitudek ni ngadan idan papaddi et yadda edum dan helag Levi ni nambangngad ni neki-lid Serubbabel e u-ungngan Sealtiel et hi Joshua e eta-gey ni padi: Hi Seraiah, hi Jeremiah, hi Ezra, hi Amariah, hi Malluk, hi Hattus, hi Sekaniah, hi Rehum, hi Meremot, hi Iddo, hi Ginnethoi, hi Abijah, hi Mijamin, hi Maadiah, hi Bilgah, hi Semaiah, hi Joiarib, hi Jedaiah, hi Sallu, hi Amok, hi Hilkiah, et hi Jedaiah. Huyyadda kamengipappangngulun papaddi eman ni ketaggun Joshua. 8Yadda dama helag Levi ey: Hi Jeshua, hi Binnui, hi Kadmiel, hi Serebiah, hi Judah, et hi Mattaniah e hi-gada kamengipappangngulun man-a-appeh ni pampesalamatan dan Apu Dios. 9Di Bakbukiah nan Unni e edum dan kaman-a-appeh hu kaum-ehneng di hinangga da. 10Huyya tenten ni helag Joshua e eta-gey ni padi. Nahlag hi Joshua et hi Joiakim. Nahlag hi Joiakim et wada hi Eliashib. Nahlag hi Eliashib et wada hi Joiada. 11Nahlag hi Joiada et wada hi Jonathan. Nahlag hi Jonathan et wada hi Jaddua. 12- 21Yan ketaggun Joiakim ey huyyadda hu padin kamengipappangnguluddan helag da: hi Seraiah ey hi Meraiah, Jeremiah ey hi Hananiah, hi Ezra ey hi Meshullam, Amariah ey hi Jehohanan, hi Malluki ey hi Jonathan, Sebaniah ey hi Joseph, hi Harim ey hi Adna, Meraiot ey hi Helkai, hi Iddo ey hi Sekariah, Ginnethon ey hi Meshullam, hi Abijah ey hi Sikri, Miniamin ey hi Moadiah ey hi Pilta, hi Bilgah ey hi Sammua, Semaiah ey hi Jehonathan, hi Joiarib ey hi Mattenai, Jedaiah ya hi Ussi, hi Sallai ey hi Kallai, Amok ey hi Eber, hi Hilkiah ey hi Hashabiah, Jedaiah ey hi Nethanel. 22Yan eman ni nampatulan nan Darius di Persia ey neitudek ida ngadan ni nahlagan idan pamilyah ni papaddi et yadda helag Levi eman ni tsimpuh idan eta-gey ni padi e hi Eliashib, hi Joiada, hi Johanan et hi Jaddua. 23Nem neipappeg ni ebuh listaan ni gubilnu eman ni ketaggun Jonathan e inap-apun Eliashib. 24Huyyadda ap-apun dewwan grupuh ni helag Levi ni neitudek: Hi Hashabiah, hi Serebiah, hi Jeshua, hi Binnui et hi Kadmiel. Huyyaddan dewwan grupuh ey ida kamanhuluhulul ni mandeyyaw ey mampesalamat nan Apu Dios. Impahding da huyya e neiunnud di tugun lan patul e hi David e kamekangngu-unnud nan Apu Dios. 25Huyyadda dama ngadan ni kamangguwalyad bodegah di kad-an idan eheb ni Tempol tep humman nedutuk ni ngunu da: Hi Mattaniah, hi Bakbukiah, hi Obadiah, hi Meshullam, hi Talmon et hi Akkub. 26Nangguwalyaddad bodegah ni Tempol eman ni ketaggun Joiakim e u-ungngan Joshua e u-ungngan Jehosadak, hi Nehemiah e gobernor et hi Ezra e padin nekangngamta etan ni Tugun. 27Ya eman ni neieng-eng ni pakekapyan batun luhud ni Jerusalem ey impaeyag dan emin ida helag Levi anin ni attu kad-an da et mei-dum idan nekiemung et makia-appeh ida ey nampesalamat idan Apu Dios e daka petnul hu gangha, ya gitalah niya ayyuding da. 28Humman idan helag Levi ni kaman-a-appeh ey nalpuddad nampambebleyan dan neihnup di Jerusalem et yaddad bebley di Netophah, 29yad Bet Gilgal, yad Geba et yad Asmabet, tep nampambebley ida kaman-a-appeh di nanlinikweh di Jerusalem. 30Impahding idan papaddi et yadda edum dan helag Levi hu elaw ni linih di hinangngab Apu Dios et han da dama pahding humman di tutu-u, yadda eheb et ya etan di tuping ni luhud. 31Impanguluk ida aap-apud Judah di ta-pew ni tuping ni luhud, tep hi-gada mengippengnguluddan dakel ni tutu-un nandewa linyah dan man-alsituh idan manlikweh di bebley ey man-a-appeh idan pampesalamat dan Apu Dios. Mampellaw ida etan hakey ni grupuh di south e iddalan dad ta-pew ni tuping ingganah di Eheb e Ibbengngan. 32Neitu-nud ni hi-gada hi Hoshaiah et yadda etan kagedwah ni ap-apuddad Judah, 33et yadda padi e hi Asariah, hi Ezra, hi Meshullam, 34hi Judah, hi Benjamin, hi Semaiah, hi Jeremiah, 35et yadda edum ni padin kamantangguyup. Neitu-nud dama hi Sekariah e u-ungngan Jonathan e u-ungngan Semaiah e u-ungngan Mattaniah e u-ungngan Mikaiah e u-ungngan Sakkur e u-ungngan Asap. 36Nanggillig ida edum Sekariah e hi Semaiah, hi Asarel, hi Milalai, hi Gilalai, hi Maai, hi Nethanel, hi Judah et hi Hanani. Inusal dadda hu kapetnul ni henin usal lan David e patul e kamekangngu-unnud nan Apu Dios. Hi Ezra e nekangngamtan Tugun hu nengipengulun hi-gadan emin. 37Inlapu dad Eheb ni Ahhullan et mampatyed idad nambebleyan lan David e patul. Linabhan da etan baley David et manlikweh idad batun luhud di Eheb e Danum di appit ni kasimmilin aggew. 38Nampalaw etan meikkadwan grupuh di appit ni north e dadda dammuen etan nemangulun grupuh. Neitu-nuddak ni hi-gada e ingkuyug kudda hu kagedwah etan idan tutu-u. Linabhan mi etan Eta-gey ni Baley ni Kapene-engi et mampalaw kamid Mahkang ni Luhud. 39Ey linabhan mi etan Eheb e Epraim, ya Eheb e Jeshanah, ya Eheb e Deleg, ya Eta-gey ni Baley Hananel, ya Eta-gey ni Baley idan Hanggatut ingganah etan di Eheb e Kalneroh et meipappeg kami etan di neihnup di Eheb e Guwalya. 40Huyyaddan dewwan grupuh ni kamenaydayaw nan Apu Dios, ey nandammuddad Tempol, anin ni hi-gami e edum kudda etan kagedwah ni aap-apu, 41yadda papaddin kamantangguyup e hi Eliakim, hi Maaseiah, hi Miniamin, hi Mikaiah, hi Elioenai, hi Sekariah, et hi Hananiah. 42Neitu-nud ida kaman-a-appeh e di Maaseiah, hi Semaiah, hi Eleasar, hi Ussi, hi Jehohanan, hi Malkijah, hi Elam et hi Eser. Inleinlet dan nan-a-appeh e impappangnguluddan Jesrahiah. 43Dakel in-appit dan nunman ni aggew, tep indawat Apu Dios hu et-eteng ni pan-am-amlengan da. Anin idan bibi-i ey kaungaunga et nekiam-amleng ida et nemahhig e kamedngel di edawwi hu ngala da tep ya amleng da. 44Yan nunman ni aggew ey netududda hu mampaptek ni bodegah ni kapengihha-adiddan kai-ammung ni tutu-u henin meikkeppulun emin ni kamemengngulun lameh ni intanem da niya hipan ennien da. Hi-gada an mengellad papayyew et ilaw dad bodegah et kanen idan padi et yadda edum dan helag Levi tep humman hu neitudek di Tugun. Katettebaladdan tutu-u hu kapehding idan papaddi et yadda helag Levi ni ngunu da. 45Ida kamansilbin Apu Dios ey hi-gada pay hu mengingngunnuddan elaw ni panlinnih di hinangngab Apu Dios tep humman kantud Tugun. Anin idan kaman-a-appeh et yadda kamangguwalyaddan eheb, et da dama kau-unnuda hu tugun ni impebeltan David e patul et ya u-ungnga tu e hi Solomon. 46Neipalpu dedan eman ni ketaggun David et hi Asap, ey wadadda netudun mengipappangngulun man-a-appeh ni pandeyyaw niya pampesalamat nan Apu Dios. 47Et yan nunyan tsimpuh di Serubbabel nan Nehemiah ey ida kaum-idwat hu tutu-un kennen idan kaman-a-appeh et yadda kamangguwalyad Tempol. Ida dama kaum-idwat ni mahapul idan helag Levi, et hedin yadda dama helag Levi, ey daka iddawat idan papaddin helag Aaron hu lebbengtun meidwat ni hi-gada.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\