Numbers 18

1Kan Apu Dios nan Aaron ey "Hi-gam niyadda u-ungngam niyadda agim ni helag Levi hu mebehhulan hedin hipa meippahding eyan Tabernacle. Nem hedin ya meippanggep ni meihhallad pansilbian yun papaddi, ey hi-gayuddan u-ungngam ni ebuh hu mebehhulan. 2Aygim ida agim ni helag Levi et baddangan dakeyuddan u-ungngam ni pengippahdingan yuddan meingngunnud hinanggan Tabernacle. 3Nem ang-ang yu et yan pengippahdingan dan ngunu da ey eleg da keppaa hu ngunut ni neieng-eng, anin etan altar. Tep hedin wada keppaen da ey mettey kayun emin. 4Mahapul mewan ni mei-dum idan hi-gayun pengippahdingan dan ngunu dan mengippaptek eyan Tabernacle, nem eleg mabalin ni wada hu beken ni helag Levi ni mekingngunnun hi-gayu. 5Hedin ya ngunu yuddan u-ungngam ey ippaptek yu hu Tabernacle niya altar. Hedin u-unnuden yudda huyyan tugun ku ey eggak law umbunget ni hi-gayun helag Israel. 6Hi-gak hu nemiliddan agi yun helag Levi di emin idan helag Israel et bumaddang idan hi-gayu. Neieng-eng idan hi-gak e Ap-Apu ma-lat mangngunudda eyad Tabernacle. 7Nem mahapul ni hi-gam niyadda anhan ni u-ungngam hu mengippahding idan ngunun padid altar niyad Kuwaltuh ni kad-ak. Tep hi-gayu hu pinilik ni mengippahding idan nunman ni ngunu. Et humman hu, hedin wada edum ni tuun mengippahding idan nunman et um-alin meihnup eyad kad-an ku man mettey." 8Heninnuy ida hu intugun Apu Dios nan Aaron: "Hi-gayun papaddin pinilik ni mengi-appit idan i-appit ni helag Israel ni hi-gak, ey iddawtan dakeyun ingganah ni patal yuddad i-appit da. 9Meidwatan kayun kamei-appit ni eleg gihheba henin kamei-appit ni pagey, yadda kamei-appit tep ya liwat niyadda kamei-appit tep ya bahul. 10Hedin kennen yudda huttan, ey nemnemnem yu e neieng-eng idan hi-gak, niya ebuh ida lalakkin dammutun mengngan idan nuntan. 11Meidwatan kayu pay idan edum ni i-appit idan helag Israel ni itta-gey dan peang-ang ni hi-gak. Dammutun kennen idan u-ungngam ni lalakki niyadda bibi-i huyya, nem ebuh ida kameibbillang ni malinih ni dammutun mengngan idan nunman. 12Iddawat ku mewan ni hi-gayu hu kekakkayyaggudan ni mansikan olibah, yadda memengngulun ennien da niyadda memengngulun lameh ni intanem da. 13Emin ida humman ni i-aliddan edum yun helag Israel ni hi-gak ey iddawat kun hi-gayu. Nem ebuh ida etan kameibbillang ni malinih ni mengngan idan nunman. 14Iddawat ku pay ni hi-gayu emin ni iggeb-at dan i-appit ni hi-gak. 15Emin mewan hu pengulwan ni lalakkin u-ungngaddan edum yun helag Israel, anin idan memengngulun impah ni animal dan iddawat dan hi-gak ey iddawat kun hi-gayu. Meidwat pay ni hi-gayudda etan ibbayad idan tuun pemangngadan dan pengulwan ni lalakkin u-ungnga da niyadda ibbayad dan memengngulun lakkitun impah ni animal ni kameibbillang ni beken ni malinih. 16Ya gelang ni hambulan tu ey liman palatah ni silber hu bayad ni pemangngad dan hi-gatu, meippuun di kameunnud ni kapemeyyad. 17Nem eleg mabalin ni mebangngad hu nemangulun impah ni baka, ya kalneroh niya gelding, tep neieng-eng ida humman ni kamei-appit ni hi-gak. Iwakgih yu kuheyaw dad kapan-appisi niya giheb yu tabeda ma-lat umamlengngak ni hamuy da. 18Ellan yudda humman ni detag, henin pagew niya wannan ni lapan meitta-gey ni meippeang-ang ni hi-gak. 19Iddawat ku nisin hi-gam, yadda u-ungngam ni lalakki niyadda bibi-i ni emin hu neieng-eng ni i-appit idan edum yun helag Israel ni hi-gak. Huyyan inhel ku ey mannenneng e eleg mabalin ni mekyat winu mehullulan." 20Immehel mewan hi Apu Dios nan Aaron ey kantuy "Eleg dakeyu iddawsin puyek ni beltanen yu tep hi-gak e Ap-Apu hu mahapul yun ebuh. Hi-gak hu mei-ellig ni beltanen yu. 21Hedin yadda edum mun helag Levi ey iddawat kun hi-gada hu kapulun lelmuen idan emin ni helag Israel ni i-appit dan hi-gak, et humman tangdan dan pangngunnuan da eyad Tabernacle. 22Meippalpun nunya ey eleg mabalin ni maka-ihnup di Tabernacle hu edum yun helag Israel ni beken ni helag Levi ey beken ni padi tep mekastigudda et matey ida. 23Yadda helag Levi ni ebuh hu mangngunnud Tabernacle et hedin wada ngu neihallan impahding da ey hi-gada ngu kan bahul. Huyyan olden ey mannannang ni ingganah e eleg mehulluli. Endi an meidwat ni hi-gadan beltanen dan puyek eyad Israel, 24tep hedin ya iddawat kun hi-gada ey ya kapulun i-appit idan emin ni helag Israel. Et humman hu, gaputun endi da beltanen ni puyek da." 25Kan Apu Dios daman Moses ey 26"Itugun muddan helag Levi e hedin dewwaten da hu kapulun limmuddan edum dan helag Israel e humman hu iddawat kun beltanen da ey mahapul ni i-appit dan hi-gak hu kapulun nunman idan dewwaten da. 27Et humman ni i-appit da daman hi-gak ey heni humman nemangulun pagey nalpud illikkan da winu meinnum ni nalpud daka pengapyain meinnum. 28Humman ni i-appit da daman hi-gak ni kapulun dewwaten dad kapulun limmuddan edum dan helag Israel ey iddawat dan Aaron e padi. 29Mahapul ni i-appit dan hi-gak hu kekakkayyaggudan ni dewwaten da. 30Humman idan i-appit dan hi-gak ey humman dama etan nemangulun pagey winu meinnum ni i-appit idan edum dan helag Israel ni hi-gak. 31Yadda edum ni dewwaten da ey dammutun kennen dadda pamilyah da di kumpulmih ni lugal tep sinekla dadda humman di daka pangngunnuid Tabernacle. 32Eleg ida mebehhulin pengngannan daddan nunman hedin in-appit dan hi-gak hu kekakkayyaggudan. Nem mahapul ni eleg da hibbita humman idan i-appit ni edum dan helag Israel ni hi-gak. Tep hedin lelgemen da pehding da ey mettey ida."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\