Numbers 26

1Ya eman ni nesiked hu degeh idan helag Israel e humman kastigu da ey kan Apu Dios nan Moses et hi Eleasar e u-ungngan Aaron ey 2"Bilang yudda mewan hu lalakkin dewampulu toon tu winu nehuluk et meamta hedin pigad hakey ni pamilyah hu dammutun mansindalu." 3Yan nunman ni tsimpuh ey nangkampudda helag Israel di nandeklan di Moab di gilig ni Wangwang e Jordan e demang ni Jericho. Inu-unnud nan Moses et hi Eleasar e padi humman et iolden daddan aap-apun helag Israel hu pehding dan memillang idan lalakki. 4Kanday "Bilang yuddan emin hu lalakkin helag Israel ni dewampulu toon tu winu nehuluk meippuun di in-olden Apu Dios ni meippahding." Huyyadda hu helag Israel ni neni-yan ni Egypt: 5Huyyadda nahlag nan Reuben e pengulwan ni u-ungngan Jacob e Israel hu hakey ni ngadan tu: yadda helag Hanok, yadda helag Pallu, 6yadda helag Hesron, niyadda helag Karmi. 7Ya bilang emin ni lalakkin helag Reuben ey 43,730. 8Hi Pallu hu nahlagan nan Eliab 9e aman Nemuel, hi Dathan et hi Abiram. Di Datham nan Abiram hu nengipappangngulu lan nunman ni nekibaddang nan Korah ni nangngehay di Moses nan Aaron et hi Apu Dios. 10Nem nadhak puyek et mangke-hung idad dallem tu anin hi Korah niyadda etan dewanggatut et neliman neki-dum ni hi-gadan pintey ni apuy. Humman ni neipahding ni hi-gada hu pengi-ang-angan ni edum ni tuu ma-lat tumekut idan mengippahding ni impahding da. 11Nem eleg ida matey hu u-ungngan Korah ni nunman ni aggew. 12Huyyadda nahlag ni u-ungngan Simeon: yadda helag Nemuel, yadda helag Jamine, yadda helag Jakin, 13yadda helag Serah niyadda helag Saul. 14Ya bilang idan emin ni lalakkin helag Simeon ey 22,200. 15Huyyadda nahlag nan Gad: yadda helag Sephon, yadda helag Haggi, yadda helag Suni, 16yadda helag Osni, yadda helag Eri, 17yadda helag Arodi niyadda helag Areli. 18Ya bilang ni emin ni lalakkin helag Gad ey 40,500. 19Di Er nan Onan e u-ungngan Judah ey netey idad Kanaan. 20Yadda nahlag nan Judah ey yadda helag Sela, yadda helag Peres, niyadda helag Serah. 21Yadda nahlag nan Peres ey yadda helag Hesron, niyadda helag Hamul. 22Ya bilang idan emin ni lalakkin helag Judah ey 76,500. 23Huyyadda nahlag nan Issakar: yadda helag Tola, yadda helag Puah, 24yadda helag Jashub niyadda helag Simron. 25Ya bilang emin idan lalakkin helag Issakar ey 64,300. 26Huyyadda nahlag nan Sebulun: yadda helag Sered, yadda helag Elon niyadda helag Jahleel. 27ya bilang idan emin ni lalakkin helag Sebulun ey 60,500. 28Huyyadda nahlag nan Joseph: yadda helag di Manasseh nan Epraim. 29Huyyadda nahlag nan Manasseh: yadda helag Makir, niyadda helag Gilead. (Hi Gilead hu u-ungngan Makir.) 30Yadda nahlag nan Gilead: yadda helag Jesser, yadda helag Helek, 31yadda helag Asreil, yadda helag Sekem, 32yadda helag Semida niyadda helag Hepher. 33(Hi Selophehad e u-ungngan Hepher ey endi lakin u-ungnga tu, bibi-in emin u-ungnga tu e hi Mahlah, hi Noah, hi Hoglah, hi Milkah et hi Tirsah.) 34Ya bilang idan emin ni lalakkin helag Manasseh ey 52,700. 35Huyyadda nahlag nan Epraim: yadda helag Suthelah, yadda helag Beker niyadda helag Tahan. 36Yadda nahlag nan hi Suthelah ey yadda helag Eran. 37Ya bilang ni emin idan lalakkin helag Epraim ey 32,500. 38Huyyadda nahlag nan Benjamin: yadda helag Belah, yadda helag Asbel, yadda helag Ahiram, 39yadda helag Supham niyadda helag Hupham. 40Yadda nahlag nan Belah: yadda helag Ard niyadda helag Naaman. 41Ya bilang idan emin ni lalakkin helag Benjamin ey 45,600. 42- 43Yadda nahlag nan Dan: yadda helag Suham. Ya bilang ni emin idan lalakkin helag Dan ey 64,400. 44Huyyadda nahlag nan Asher: yadda helag Immah, yadda helag Isbi niyadda helag Beriah. 45Yadda nahlag nan Beriah: yadda helag Heber niyadda helag Malkiel. 46(Hi Asher ey wada u-ungnga tun biin hi Serah.) 47Ya bilang emin idan lalakkin helag Asher ey 53,400. 48Huyyadda nahlag nan Naptali: yadda helag Jahseel, yadda helag Guni, 49yadda helag Jesher niyadda helag Sillem. 50Ya bilang ni emin idan lalakkin helag Naptali ey 45,400. 51Et ya bilang ni emin ni lalakkin helag Israel ni neilista ey 601,730. 52Kan Apu Dios nan Moses ey 53"Genedwam eya puyek meippuun ni kedakkel idan helag Israel et ika-peng mun hi-gada. 54Idwat mu melallakkeb ni puyek idan daddakkel helag da ey idwat mu nehehhekkit idad hahhakkey helag da. Meang-ang hu kedakkel ni hakey ni pewen di kelakkeb ni puyek ni meidwat ni hi-gada. 55Ang-ang mu et binnunut hu pehding mun mengikka-peng ni puyek niya meippuun etan di neitudek ni bilang idan helag ni u-ungngan Israel. 56Mahapul ni binnunut hu pehding mun mengikka-peng ni puyek et hedin daddakkel idad hakey ni pewen ey ya mahmahkang hu meidwat ni hi-gada, hedin hahhakkey idad pewen da ey ya nehehhekkit hu meidwat ni hi-gada." 57Huyyadda nahlag nan Levi: yadda helag Gerson, yadda helag Kohat niyadda helag Merari. 58Huyyadda edum ni nahlag nan Levi: yadda helag Libni, yadda helag Hebron, yadda helag Mahli, yadda helag Mushi niyadda helag Korah. Hi Kohat hu aman Amram 59e nengiahwan Jokebed. Hi Jokebed e neiungngad Egypt ey nahlag metlaing nan Levi. Nan-ungngad Amram nan Jokebed et di Aaron nan Moses, et hi Miriam e biin agi da. 60Epat ni lalakki u-ungngan Aaron: hi Nadab, hi Abihu, hi Eleasar et hi Ithamar. 61Nem netey di Nadab nan Abihu eman ni nan-appitan dan Apu Dios e eleg da u-unnuden hu inhel tun pehding ni mengihheb ni insensoh. 62Ya bilang idan lalakkin nahlag nan Levi ni hambulan tu winu nehuluk ey 23,000. Neappil ngu listaan ni bilang da tep eleg ida meidwasin beltanen dan puyek di Israel. 63Huyyadda binilang di Moses nan Eleasar eman ni nemilangan dan emin ni helag Israel etan di nandeklan di Moab di gilig ni Wangwang e Jordan e demang ni Jericho. 64Endi anin hakey idan nunya hu nekibilang eman ni nemangulun nambilangan Moses idan helag Israel ni kaweda dad Sinai e eleg mebebleyi. Emin ida hu nebilang ni nunman ey endin hi-gada natdaan ni mategu, netey idan emin. 65Inhel dedan Apu Dios ni nunman e mettey idan emin etan di eleg mebebleyi. Nem ebuh di Kaleb e u-ungngan Jepunneh et hi Joshua e u-ungngan Nun ni natdaan ni eleg matey.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\