Numbers 36

1Limmaw ida hu kamengipappangngulun pamilyah idan helag Gilead e u-ungngan Makir e u-ungngan Manasseh e u-ungngan Joseph di kad-an Moses niyadda edum ni aap-apu 2et kanday "Intugun Apu Dios e ibinnunut hu pengennedwaam ni puyek et ika-peng min helag Israel. Intugun tu pay e iddawwat mu puyek agi mi e hi Selophehad idan biin u-ungnga tu. 3Nem intugun tu e hedin ya edum ni pewen hu peki-ahwaan da man umlaw etan beltanen dan puyek di nengapun hi-gada. Et hedin hanniman meippahding ey me-kalan law hu puyek ni meidwat ni hi-gami. 4Ey hedin nedatngan hu toon ni pengibbangngadan ni hipan ginetang di nengatngan, ey meibbangngad di sigud ni kampuyek, et ya etan puyek Selophehad ni bineltan idan biin u-ungnga tu, ey mei-dum ali law di puyek idan nekiahwaan da et pampuyyek dallin ingganah et me-kalan law puyek ni helag mi." 5Et itugun Moses idan tuu hu inhel Apu Dios e kantuy "Neiptek hu inhel idan helag Manasseh. 6Heninnuy hu intugun Apu Dios meippanggep idan bibi-in u-ungngan Selophehad: Anin ni mampilliddan pinhed dan ahwaen, nem mahapul ni ya edum dan helag Manasseh hu ahwaen da, 7ma-lat mannananeng di pewen da hu puyek ni beltanen da. Mahapul ni wada hakkey ni hi-gayun helag Israel ey mannananeng hu puyek ni beltanen yu. 8Et humman hu, emin hu bibi-in helag Israel ni wada beltanen tun puyek, ey mahapul ni mengahwad pewen da ma-lat eleg ma-kalan hu puyek ni bineltan idan hanhakkey ni helag Israel, ey ma-lat mannananeng di helag da hu bineltan da. 9Hanniman ipahding yu ma-lat eleg lumaw di edum ni pewen hu bineltan da nem mannananeng ni hi-gada." 10Inu-unnud idan u-ungngan Selophehad hu intugun Apu Dios nan Moses ni pehding da, 11et emin ida e hi Mahla, hi Tirsah, hi Hoglah, hi Milkah et hi Noah ey inahwa da hu lalakkin agi dan u-ungngan agin amedan 12helag Manasseh e u-ungngan Joseph. Et mannananeng ni hi-gadan pewen hu puyek ni bineltan da. 13Huyyadda intugun Apu Dios nan Moses et itugun tudda daman edum tun helag Israel eman ni nangkampuan dad nandeklan di Moab di gilig ni Wangwang e Jordan ey demang ni Jericho.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\