Proverbs 8

1Ya laing ey kamei-ellig di biin kaman-eyyag ni tutu-u anin di attu. 2Heni immen di kakeam-amungin tutu-u, yaddad keltad, yaddad nampangaan ni dalan e tudda dammuen ma-lat ayagan tudda. 3Ey heni mewan immen di eheb ni bebley ey kaman-e-hel e kantuy 4"Hi-gayun emin ni tutu-u, ey dengel yu eya e-helek. Nakka an e-e-helan tutu-u anin di attu eyad puyek ma-lat pakannemnemen da niya u-unnuden da eyadda ittugun ku. 5Hedin hi-gayuddan kamenangpah, attu anhan et menemneman kayu law ey? Ey hi-gayun endi nemnem tu, attu et menemneman kayu et lumeing kayuy? 6Dengel yuwak kedi anhan, ma-lat mebaddangan kayu eyaddan tugun ku, tep neiptek ida. 7Makulug emin nakka e-hela, tep eggak ni hekey pinhed ni man-ittek niya an menghel ni lawah. 8Em, neiptek ni emin hu nakka e-hela tep endi nakka e-helan beken ni makulug. 9Ya etan tuun dakel hu inamta tu ey inamta tu hu neiptek niya nelakah tun ewwatan e makulug emin nakka e-hela, endi neihalla. 10Attu kuma et ya le-ingan yu niya kenemneman yu hu pehebballi yu ey, et beken ni ya pihhuh niya keddangyanan yu? 11Tep i-imman hu nelaing niya nenemneman ita nem ya kinedangyan e dakel pihhuh, tep nebalbalol hu laing nem ya hipan nebalol ni tenged e henin rubies. 12Heni immehel hu laing e kantuy 'Hi-gak e laing ey nakka iddawat hu kapan-ewwat ni tuun kamanheppul ni hi-gak, ey nakka ituttuddu hu pehding tu ma-lat maweda inamta tu niya ma-lat menemneman. 13Anggebe-hel ku hu kapanpahhiyain tuu, ya lawah ni daka kapkapyaa, niya itek ni daka e-hela. Tep ya tuun kamengu-unnud nan Apu Dios ey anggebe-hel tu hu hipan lawah. 14Hi-gak hu kad-an niya kakelpuin kayyaggud ni kapannemnem, ya kayyaggud ni tugun, ya kapan-ewwat et ya et-eteng ni kabaelan. 15Dammutun ida kamampatul hu papatul tep hi-gak ey nak ida kabaddangin mengapyan meandeng ni olden. 16Ey nak ida kabaddangi emin hu aap-apud kebebbebley eyad puyek ni man-ap-apun tutu-u da. 17Pinhed kuddan emin hu neminhed ni hi-gak. Ey emin ida kameneppul ni hi-gak ey da-ak kahemmaka. 18Hi-gak mewan kakelpuin kinedangyan niya dayaw. Kabaelan kun memaddang ni tuu ma-lat kayyaggud ni ingganah pambalinan ni tuka pehding. 19Nebalbalol hu hipan nakka iddawat ni tuu nem ya nemahmah ni balituk winu nenginan silber. 20Kayyaggud niya meandeng ni ingganah hu nakka pehding. 21Nakka iddawat kinedangyan idan neminhed ni hi-gak. 22Wineda tuwak nan Apu Dios et hantudda wadaan emin eya wadan nunya. 23Niya hi-gak ngu dedan hu sinudu tun pangkadwa tu eman ni laputun eleg tu ni letuen hu puyek. 24Em, wineda tuwak dedan ni pangkadwa tu eman ni eleg tu ni panletuan idan baybay ey hebwak, 25yadda duntug et yadda nedunduntug di neiha-adan da. 26Wineda tuwak dedan et han tu wadaadda puyek, yadda papayyew et yadda kudal. Wineda tuwak eman ni eleg tu ni letuen hu anin ni hakey ni pi-dit ni dep-ul. 27Wada-ak dedan law eman ni nanletuan tun kabunyan, ey wada-ak eman ni nengiha-adan tun kelteg ni nandammuan ni kabunyan et ya baybay, 28yan nengiha-adan tuddan kulput di kabunyan ey yan eman ni nengiha-adan tuddan kaman-utbul di dallem ni baybay, 29yan nengiha-adan tun kelteg ni keihha-adan ni baybay et eleg meideldel hu pappeg da, niyan eman ni nengiha-adan tun yinudungan eyan puyek. 30Hi-gak etan kadwan Apu Dios ni namplanuh ni nanletuan tun emin eyaddan wadan nunya. Impeamleng kun kewa-wa-wa hi Apu Dios ey nan-am-amlengngak damad kad-an tu. 31Nakka man-am-amleng ni ingganah eyaddan emin ni lintu tu, anin idan tutu-u. 32Et humman hu, dengel yuwak e u-ungngak ida, tep hedin u-unnuden yu tugun ku, ey man-am-amleng kayu. 33U-unnud yudda ittugun kun hi-gayun pehding yu. Entan tu iwalleng hu tugun ku ma-lat lumeing kayu niya menemneman kayu. 34Ya etan tuun mengu-unnud ni tugun ku niya ihik ni menammun hi-gak ni kewa-wa-wad dallin ni baley ku, ey man-am-amleng. 35Tep ya tuun menemmak ni hi-gak ey hemmaken tu keittu-uan tu ey man-am-amleng hi Apu Dios ni hi-gatu. 36Nem ya etan tuun eleg menemmak ni hi-gak ey indawtan tu annel tun panliggatan tu. Ey ya etan tuun anggebe-hel tuwak ey ya katey pinhed tu.' "


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\