Psalms 119

1Kaman-am-amleng ida hu tuun kayyaggud hu daka pehpehding e daka u-unnuda hu tugun Apu Dios. 2Ey man-am-amleng ida hu tuun kamekangngu-unnud ni tugun tu niya hi-gatun ebuh hu daka heppulad biyag da. 3Humman idan tuu ey eleg da pehding hu lawah, tep ya pinhed Apu Dios hu daka pehding. 4Indawat mu e Apu Dios hu tugun mun hi-gami et ehlen mu e mahapul ni pannananeng min u-unnuden ida humman. 5- 6Ya ngu pinhed ku ey pannananeng kun enu-unnuden humman idan tugun mu ma-lat endilli nak kebe-ingan. 7Hedin me-duman hu pengewwat kuddan nunman ni kayyaggud ni tugun mu ey nema-man kayyaggud hu nemnem kun menaydayaw ni hi-gam. 8Apu Dios, u-unnuden kun emin hu tugun mu, et humman hu entan anhan tuwak eway. 9Hipa hu mahapul ni pehding idan kamampenikken ma-lat eleg ida manliwat? Mahapul ni u-unnuden da hu tugun mu, e Apu Dios. 10Apu Dios, nakka pehding ni emin kabaelan kun mengu-unnud ni emin ni pinhed mu, nem mahapul ni baddangan muwak ma-lat eggak ipengil ida hu tugun mu. 11Nakka nenemneman emin hu tugun mu ma-lat eggak manliwat ni hi-gam. 12Daka kadaydayawa e Apu Dios. Ituttuddum anhan ni hi-gak ida elaw mu. 13Pennidpidwaen kun e-helen idan emin hu tugun mun indawat mun hi-gami. 14E-etteng hu amleng kun mengu-unnud idan tugun mu nem ya umkedangyan. 15Nakka nenemnema hu tugun mu niya nakka eddaeddala hu elaw mu. 16Nakka man-am-amleng ni mengu-unnud idan tugun mu. Et humman hu, nakka hellipat-i ma-lat eggak ida liwwanen. 17Ya kayyaggud anhan hu ipahding mun hi-gak e bega-en mu ma-lat mambi-biyaggak niya ma-lat u-unnuden kudda tugun mu. 18Baddangi muwak et heni dedyaten mu hu matak ma-lat awatan kudda hu kayyaggud ni peteg ni kaeddalad tugun mu. 19Nekemtang ni ebuh hu keittu-uan ku eyad puyek. Et humman hu, pinhed kun peamtam ni hi-gak ni emin hu tugun mu, tep humman ida hu mengittuddun pehding kun mambiyag. 20Ihik kun peteg ni amtaen ni emin hu tugun mu ma-lat u-unnuden kudda. 21Muka ibbunget ida hu kamampahhiyyan neidutan ni tutu-un eleg mengu-unnud ni tugun mu. 22Entan anhan tu iebulut ni da-ak pippihulen niya da-ak pennadngelan ni hi-gada, tep inenu-unnud ku ngun emin hu tugun mu. 23Anin idan aap-apu et daka ihhenummangan hu lawah ni pehding dan hi-gak, nem anin ni hanniman hu daka pehpehding et nanengtun ya tugun mu hu nakka eddaeddala. 24Nakka um-amleng ni mengu-unnud idan tugun mu, tep humman ida hu kamenuggun ni hi-gak. 25Nakaddismayahhak ni peteg et nakka mambakbaktad di dep-ul. Peyaggud muwak anhan tep humman hu inhel mun pehding mu. 26Inhel kun emin ni hi-gam hu hipan impahpahding ku ey dingngel mu et humangen mu hu dasal ku. Et humman hu, ituttuddum anhan ni hi-gak hu pinhed mun pehding ku. 27Baddangi muwak ma-lat awatan kudda hu keibbellinan idan tugun mu et nemnemnemen kudda hu impenahding mun kaketngain tuu. 28Nemahhig hu lemyung ku. Et humman hu, petuled muwak anhan, tep humman dedan hu inhel mun pehding mu. 29Baddangi muwak ma-lat beken ni yadda etan panlawahan hu nak ippahding. Ey peang-ang mu hu binabbal mun hi-gak et ituttuddum hu tugun mun pinhed mun u-unnuden ku. 30Nakka pehebballin mengu-unnud ni hi-gam niya ingkahhakey ku nemnem kun mengippahding idan tugun mu. 31Eggak iwwalleng hu tugun mu. Et humman hu, ang-ang mu anhan ma-lat eggak mebabba-ingan. 32Nakka manggagayan mengu-unnud idan tugun mu, tep inamtak e e-dumam hu nakka pan-ewwat. 33Apu Dios, itudum ni hi-gak hu keibbellinan idan emin ni tugun mu, ma-lat humman ida hu u-unnuden kun ingganah. 34Baddangi muwak ma-lat paka-awatan kudda humman ni tugun mu, et pehebballik ni mengu-unnud ni emin idan nunman. 35Em, baddangi muwak ma-lat pannananeng kun u-unnuden ida tugun mu, tep humman ida kamengippeamleng ni hi-gak. 36Idwasi muwak ni impeminhed kun mengu-unnud idan tugun mu, et beken ni ya keddangyanan ku hu nak nenemnemen. 37Baddangi muwak ma-lat beken ni yadda etan endi silbitu hu nak gagamgaman. Peyaggud muwak anhan tep humman dedan hu inhel mun pehding mu. 38Em, peamnum ni hi-gak e bega-en mu hu inhel mun pehding muddan kamengu-unnud ni hi-gam. 39Ekal mu anhan hu nakka keibabbaingi, tep humman hu nakka tattakusi. Inamtak e kayyaggud ni peteg ida tugun mu, tep mebaddangannak hedin u-unnuden kudda. 40Pinhed kun peteg ni u-unnuden ni emin hu tugun mu. Ey baddangi muwak ma-lat maituu-ak tep ya kakinayyaggud mu. 41Apu Dios, peang-ang mu anhan ni hi-gak hu eleg melumman ni impeminhed mu niya ihwang muwak anhan, tep humman dedan hu inhel mun pehding mu, 42ma-lat wada penummang kuddan kamemennadngel ni hi-gak, tep nakka medinnel ni hipan muka e-hela. 43Baddangi muwak ma-lat ya makulug hu e-helen kun kenayun, tep nakka medinnel e kayyaggud ni emin hu pambalinan idan tugun mu. 44Pannananeng kun ingganah ni u-unnuden ida hu tugun mu. 45Nakka melinggep ni peteg ni mambi-biyag, tep nakka peka-u-unnuda hu tugun mu. 46Eleggak umbaing ni an mengippeennamtaddan papatul ni tugun mu. 47Tep pinpinhed kudda hu tugun mu, et humman hu, nakka um-amleng ni mengu-unnud ni hipan muka ittugun. 48Em, pinpinhed ku niya nakka lispituha hu tugun mu, et mukun humman ida nakka nenemnema. 49Apu, entan anhan tu liwwan hu impakulug mun panyaggudan ku e bega-en mu, tep humman hu kamengidwat ni namnamah ku. 50Ey humman ni kammun panyaggudan ku hu kamengippelinggep ni hi-gak di hipan nakka panliggasi. 51Nemahhig kapemippihul idan kamampahhiyan tutu-un hi-gak, nem nanengtun ya tugun mu hu nakka u-unnuda. 52Apu Dios, nanengtun nakka nemnemnemaddan emin hu tugun mu lan nunman, tep humman ida kaum-idwat ni linggep di biyag ku. 53Hedin nakka ang-ang-angadda hu lawah ni tutu-un daka kehhinga hu tugun mu, man kaum-ali hu nemahhig ni bunget ku. 54Yadda meippanggep ni tugun mu hu nakka i-ena-appeh eyan nekemtang ni ebuh ni keittu-uan ku eyad puyek. 55Apu Dios, anin ni yan hileng et hi-gam nakka nemnemnema, niya nakka nemnemnemadda hu tugun mu. 56Ya nakka pengu-unnudin tugun mu hu kamengippeamleng ni hi-gak. 57Hi-gam ni ebuh e Apu Dios hu mahapul ku. Ey impakulug kun hi-gam e u-unnuden ku hu tugun mu. 58Ya nakka ibbagan hi-gam ey hemek muwak anhan, tep huyya dedan hu impakulug mun nunman ni pehding mu. 59Ninemnemnem ku hu impahpahding kud biyag ku et pehebballik ni u-unnuden ida tugun mu. 60Em, eggak a-ayyapawa, nem pepu-ut kun mengu-unnud idan nunman ni tugun mu. 61Heni indadaddan idan lawah ni tutu-u hu bitun keknaan ku, nem nanengtun ya tugun mu hu u-unnuden ku. 62Anin ni gawan hileng et nakka umbangun ni menaydayaw ni hi-gam, tep kayyaggud ni peteg ida tugun mu. 63Yadda neminhed ni mengippeamleng ni hi-gam niya kamengu-unnud ni tugun mu hu nakka ibbilang ni gagayyum ku. 64Apu Dios, ituttuddum ni hi-gak ni emin humman idan tugun mu, tep kameang-ang hu kamannananeng ni impeminhed mu eyad puyek, anin di attu. 65Apu Dios, kayyaggud kan hi-gak e bega-en mu, tep humman dedan inhel mun hi-gak ni pehding mu. 66Ituttuddum ni hi-gak ida hu mahapul kun amtaen, ey pambalin muwak ni nelaing niya nenemneman tep nakka medinnel idan tugun mu. 67Kinastigu muwak ni nunman tep ya lawah ni impenahding ku, nem yan nunya ey ya tugun mu hu nakka u-unnuda. 68Ituttuddum ni emin hu meippanggep ni tugun mu, tep kayyaggud ka niya kabbabbal ka e Apu Dios. 69Yadda tuun kamampahhiyya ey ida kamengapkapyan itek ni meippanggep ni hi-gak, nem ya kakulugan tu ey nakka paka-u-unnuda hu tugun mu. 70Humman idan tutu-u ey kulang hu daka pengewwat, nem hedin hi-gak ngu, man nakka um-amleng ni mengu-unnud idan nunman ni tugun mu. 71Kayyaggud hu nambalbalinan tu hu nanlelehhanan kun impengastigum ni hi-gak, tep na-duman hu inedal kun tugun mu. 72Nebalbalol ni hi-gak hu tugun mu nem ya kalibulibun balituk niya silber. 73Hi-gam hu namyuh ni hi-gak. Et humman hu, baddangi muwak ni mengewwat idan tugun mu ma-lat humman ida u-unnuden ku. 74Emin ida hu kamekangngu-unnud ni hi-gam ey um-amleng idan menang-ang ni hi-gak, tep nakka medinnel e peamnum hu impakulug mun pehding mu. 75Apu Dios, inamtak e kayyaggud ni emin hu muka nemneman pehding ni hi-gak, anin ni ya nengastiguan muwak. 76Et humman hu, elubyag muwak anhan ni impeminhed mun eleg mepappeg, tep humman dedan hu inhel mun pehding mun hi-gak e bega-en mu. 77Hemek muwak anhan ma-lat mambi-biyaggak ni-, tep nak ngu kaum-amleng ni mengu-unud idan tugun mu. 78Ya pinhed kun meippahding idan kamampahhiya ey mebabba-ingan ida tep yadda itek ni daka pebehhul ni hi-gak. Nem hedin hi-gak ngu ey eleggak issiked ni mengeddaeddal idan tugun mu. 79Ya pinhed ku ey emin ida hu kamenaydayaw ni hi-gam ey umhayukup idan hi-gak ma-lat adalen dan mengu-unnud ni tugun mu. 80Ya- et ngu pinhed ku ey paka-u-unnuden kun emin ida hu tugun mu ma-lat endi nak kebe-ingan. 81Apu Dios, nakka um-aabtun peteg ni pengihwangan mun hi-gak, nem nakka iddinel hu inhel mu. 82Nea-atu-ak law ni menehhegged ni pengippeamnuan mun impakulug mu. Kaw pigantu pemaddangan mun hi-gak? 83Endi silbik e heni-ak kimmutyagung ni katat ni kapengihhudduin meinnum. Nem anin ni hanniman et nanengtu ngun yadda tugun mu hu nakka u-unnuda. 84Apu, kaw ayepaw pay hu penehheggedan kun pemaddangan muwak? Pigantu pengastiguan muddan kamengippelilligat ni hi-gak? 85Yadda tutu-un kamampahhiyyan kahing ni tugun mu ey henidda nengu-kun bitun keknaan ku. 86Kameiddinnel ni emin hu tugun mu. Baddangi muwak anhan et ihwang muwak idad tutu-un kamengippelilligat ni hi-gak ni endi himmulun. 87Innang hu pemetteyan dan hi-gak, nem eggak iwalleng hu tugun mu. 88Ihwang muwak anhan et eleggak matey ma-lat pengipeang-angam ni eleg melullumman ni impeminhed mu et u-unnuden ku hu tugun mu e Apu. 89Apu Dios, mannananeng alin ingganah hu ehel mu, anin ni yad kabunyan. 90Kamannananeng hu muka pemaptek idan kamanhuluhulul ni helag ni tuu, henin kapannananengin puyek di sinuunan tu. 91Ingganah nunya ey emin hu hipan wada eyad puyek ey nannaneng ida, tep neipuun di tugun mu. Em, emin hu hipan wada eyad puyek ey kamansilbin hi-gam. 92Gullat ni endi hu tugun mun kamengippeamleng ni hi-gak et wadan neteyyak la dedangngu, tep nemahhig hu nakka panlelehhanid ligat ku. 93Eleggak iwwalleng hu tugun mu, tep humman hu gaputun impannaneng muwak ni mategu. 94Apu, ihwang muwak anhan, tep tuu muwak niya inenu-unnud kudda tugun mu. 95Da-ak kaan bebbettakaddan lawah ni tutu-u tep pinhed da-ak ni petteyen, nem anin ni hanniman et nanengtun ya tugun mu hu nakka nenemnema. 96Inamtak e emin ey wada hu tuka kepappegi. Nem ya tugun mu ey endi kulang tu, tep kakkayyaggud ni peteg. 97Apu Dios, nakappinhed ku hu tugun mu et mukun kewa-wa-wa ey humman ida hu nakka nenemnema. 98Em, nakka nenemneman ingganah hu tugun mu. Et humman hu, nelalla-ingngak nem yadda buhul ku. 99E-etteng hu nakka pengewwat ni elaw mu nem yadda kamantuttuddun hi-gak, tep kewa-wa-wa ey nakka eddaeddala humman idan tugun mu. 100Nenemnemnemannak nem yadda nangkea-amma tep ya nakka pengu-unnudin tugun mu. 101Inwalleng kun emin hu hipan lawah ni elaw, tep pinhed kun u-unnuden ida hu tugun mu. 102Eleggak ipngil hu hipan intugun mu, tep hi-gam ni mismuh hu nenuttuddun hi-gak. 103Gullat ni kamekkan hu tugun mu et melullummi-ih nem ya putsukan, tep kakkayyaggud ni peteg. 104Nenemnemannak law tep ya nakka pengu-unnudin tugun mu. Et humman hu, anggebe-hel kudda law hu lawah ni elaw. 105Ya tugun mu ey kamei-ellig di dilag e tuka bebnangi hu dalan ku, tep tuka ittudu hu kayyaggud ni pehding. 106Pannananeng kun peamnu hu insapatah ku e u-unnuden kudda humman ni tugun mu, tep kayyaggud ida. 107Apu Dios, nemahhig eya nakka panlelehhani. Baddangi muwak anhan et eleggak matey, tep humman dedan hu inhel mun pehding mu. 108Abulut mu anhan huyyan dasal kun nakka pansalamatin hi-gam niya itudum ni hi-gak hu tugun mu. 109Anin ni umhulun ni ketteyyan ku et pannananeng kun u-unnuden ida tugun mu. 110Heni indadaddan idan lawah ni tutu-u hu bitun keknaan ku. Nem anin ni hanniman et eggak iwalleng ida tugun mu. 111Nakka ibbilang ida tugun mun nebalol ni tenged kun mannananeng ni ingganah, tep humman ida kamengippeamleng ni hi-gak. 112Insapatah kud annel ku e u-unnuden kun ingganah hu tugun mu, anin ni hipa mekapkapya. 113Anggebe-hel kudda hu tutu-un kamandinwan mengu-unnud ni hi-gam, tep hedin hi-gak, man nakappinhed kudda tugun mu. 114Hi-gam hu nakka keihhikkugi niya heni ka happiyaw ku, et mukun nakka iddinel hu ehel mu. 115Pampenga-allaw kayuddan lawah ni tutu-u, tep hedin hi-gak ngu, man yadda tugun ni Dios ku hu u-unnuden ku. 116Apu Dios, idwasi muwak ni elet ku ma-lat tumegu-ak, tep humman dedan inhel mun hi-gak ni pehding mu. Entan anhan tu endi humman ni nakka hehheggeda. 117Ipapaptek muwak anhan ma-lat meihwangngak di lawah ni meippahding ni hi-gak niya ma-lat wada inna-nuk ni mengu-unnud ni ingganah idan tugun mu. 118Eleg mudda ebbuluta hu tutu-un kamengiwalleng idan tugun mu. Endi silbin hauhaul ni daka pehpehding. 119Ya muka pengibbillang idan lawah ni tutu-u ey henidda lugit ni kai-ibbeng. Et mukun hedin hi-gak ngu, man ya tugun mu hu pinpinhed kun u-unnuden. 120Nakka umgeygey ni takut kun hi-gam e Apu, nema-ma hedin nakka nemnemnema hu muka penuwet ni tuu. 121Neiptek niya kayaggud hu impahpahding ku. Et humman hu, entan tuwak anhan i-kud idan buhul ku et beken ni hi-gada hu ngenamung ni pinhed dan pehding ni hi-gak. 122Ang-ang mu anhan e Apu et idwat mu hu panyaggudan ku e bega-en mu, niya entan tu iebulut ni nak panlelehhanan hu kapehpehding idan kamampahhiya. 123Neayepaw law ni peteg hu nenehheggedan kun pengippeamnuan mun inhel mun nunman ni pengihwangan mun hi-gak. 124Ipahding mun hi-gak hu pinhed mun pehding ni neipuun di impeminhed mun eleg melullumman niya ituttuddum ni hi-gak ida tugun mu. 125Bega-en muwak e Apu, et humman hu, baddangi muwak anhan ma-lat awatan kudda hu muka ituttuddu. 126Apu Dios, yan nunya hu pangipahdingim ni pinhed mun pehding, tep eleg u-unnudan tutu-u hu tugun mu. 127Pinpinhed kun peteg hu tugun mu nem ya nemahmah ni balituk. 128Inamtak e kakkayyaggud ni emin hu tugun mu. Et humman hu, anggebe-hel kudda hu lawah ni elaw. 129Em, kakkayyaggud ida tugun mu et mukun nak ida kapaka-u-unnudan emin. 130Ya kapengamtain tugun mu hu um-idwat ni kapengewwat e heni tuka bebnangi nemnem ni tuu. Ey kamambalin ni nenemneman hu tuun kulang inamta tu. 131Et humman hu, hedin hi-gak, man nakappinhed kun peteg ni mengamtan tugun mu henin nakka peneppulin danum hedin naka-wewwak. 132Wingi muwak anhan et hemeken muwak, tep humman dedan hu muka pehding idan neminhed ni hi-gam. 133Peamnum anhan hu inhel mun hi-gak et baddangan muwak ma-lat beken ni ya lawah hu nak pehpehding. 134Ey baddangi muwak et meihwangngak di kapehpehding idan kamengippelilligat ni hi-gak ma-lat u-unnuden ku tugun mu. 135Peang-ang mu hu binabbal mun hi-gak e bega-en mu niya ituttuddum ni hi-gak ida tugun mu. 136Nakka i-anteng hu nangih tep ya eleg pengu-unnudiddan tutu-un tugun mu. 137Apu Dios, kakkayyaggud ka niya neiptek ida tugun mu. 138Emin hu tugun mu ey kayyaggud ni peteg. Neiptek ida niya ida kameiddinnel. 139Heni apuy ni kamantettebbel hu bunget kuddan buhul ku, tep daka kehhinga tugun mu. 140Muka peamnun emin hu impakulug mu, et mukun nakappinhed kuddan emin. 141Endi bilang kun tuu niya da-ak kapippihuladdan edum ku, nem eggak iwwalleng ida tugun mu. 142Ya kakinayyaggud mu ey kamannananeng ni ingganah niya makulug idan emin hu tugun mu. 143Dakel hu ligat kun kakemunnumunnuin nemnem ku, nem da-ak kapeamleng idan tugun mu. 144Limpiyuh ni emin hu tugun mu. Et humman hu, baddangi muwak anhan ni mengewwat idan nunman ma-lat wada inna-nuk ni mekibi-biyag. 145Apu Dios, nakka mampehemmehemmek ni mandasal ni hi-gam. Humang muwak anhan ma-lat peka-u-unnudek ida tugun mu. 146Em, nakka mandasal ni hi-gam ma-lat ihwang muwak, et wada inna-nu tun pengu-unnudan kuddan tugun mu. 147Nakka umbangun ni dagah et mandasallak ma-lat mampebaddangngak ni hi-gam, tep nakka medinnel ni ehel mu. 148Ey nakka umtukal ni hileng, tep nakka nenemnema hu meippanggep idan tugun mu. 149Apu Dios, peang-ang mu hu eleg melullumman ni impeminhed mun hi-gak et hemeken muwak ma-lat eleggak ni matey. 150Ida kamangkeihnup di kad-an ku hu kamengippelilligat ni hi-gak. Humman idan tutu-u ey eleg da u-unnuda tugun mu. 151Nem hi-gam e Apu Dios ey wada kad kad-an ku niya kameiddinnel ni emin hu muka ittugun. 152Inedal ku dedangngun nunman e kamannananeng ida tugun mun indawat mu. 153Apu, ang-ang mu anhan et baddangan muwak ma-lat ihwang muwak eyad nakka panlelehhani, tep impannaneng kun inu-unnud ida tugun mu. 154Iehneng muwak anhan ma-lat ihwang muwak di lawah, tep humman hu inhel mun pehding mu. 155Eleg ida meihwang hu lawah ni tutu-u, tep eleg da u-unnuda hu tugun mu. 156Nem hi-gam e Apu Dios ey eleg melumman hu impeminhed mu. Et humman hu, hemek muwak anhan et ihwang muwak. 157Nakka panlelehhani hu kapehpehding idan dakel ni buhul ku, nem nakka pannananeng ni u-unnuden ida tugun mu. 158Anggebe-hel kudda humman ni tutu-un nengiwalleng ni hi-gam, tep eleg da u-unnuda hu muka ittugun. 159Apu Dios, nakappinhed kudda tugun mu. Ihwang muwak anhan, tep eleg melullumman hu impeminhed mu. 160Emin hu muka e-hela ey makulug ida niya mannananeng alin ingganah ida humman ni limpiyuh ni tugun mu. 161Da-ak katenattakkutaddan tutu-un nangketa-gey saad da, anin ni endi nambahulan ku, nem eggak umtakut et nanengtun ya tugun mu hu nakka u-unnuda. 162Nakka man-am-amleng e heni-ak etan ni tuun himmamak ni balituk, tep yadda inhel mun panyaggudan ku. 163Anggebe-hel kun peteg hu hipan itek, nem pinhed kun u-unnuden hu tugun mu. 164Mangkeppitun han-aggew hu penaydayawan kun hi-gam tep ya kakinayyaggud idan tugun mu. 165Yadda tutu-un ya tugun mu hu pinhed dan u-unnuden ey umlinggep ida niya endi an umhulun ni da kehe-ulan ni mengippahding ni lawah. 166Apu Dios, nakka hehhegeda hu pengihwangan mun hi-gak di lawah tep humman hu nak nengenu-unnudan idan tugun mu. 167Nakka paka-u-unnuda hu tugun mu niya nakappinhed kudda. 168Em, nakka u-unnudan emin hu tugun mu tep inamtam ni emin hu nakka pehpehding. 169Apu Dios, dengel mu anhan eya nakka pampehemmehemmekin hi-gam et ihwang muwak niya baddangi muwak ni mengewwat ni tugun mu, tep humman dedan hu inhel mun pehding mu. 171Hi-gam hu daydayawen kun ingganah, tep muka ituttuddun hi-gak ida tugun mu. 172Ey i-ena-appeh kudda hu meippanggep idan nunman ni tugun mu, tep limpiyuh ni emin hu muka ittugun. 173Pandadaddan ka anhan ni memaddang ni hi-gak, tep inenu-unnud kudda hu tugun mu. 174Apu Dios, nakka hehhegeda hu pengihwangan mun hi-gak di lawah, tep ya nakka pengu-unnudin tugun mu hu kamengippeamleng ni hi-gak. 175Iebulut mu anhan et mambi-biyaggak ma-lat wada inna-nuk ni menaydayaw ni hi-gam. Ey pinhed kun baddangan da-ak idan tugun mun mengu-unnud ni hi-gam. 176Heni-ak netalak ni kalneroh. Et humman hu, ali ka anhan ni an menemmak ni hi-gak e bega-en mu yaggud impannananeng kun inu-unnud ida tugun mu.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\