Psalms 122

1Immamlengngak ni nanghelan dan hi-gak e kanday "Elaw itsud baley nan Apu Dios." 2Et deh e immali kami et kami kaman-eh-ehneng eyad eheb ni Jerusalem. 3Huyyan bebley di Jerusalem ey neiyayyaggud hu nengapya da niya nanhehennup hu baballey. 4Ida kaum-alidyan emin hu helag Israel ni tutu-un Apu Dios ni menaydayaw ni hi-gatu, tep humman hu intugun tun pehding da. 5Ey yadya kapanha-adiddan kamanhuluhulul ni patul ni helag David ni menuwet idan tutu-u dan helag Israel. 6Idasali tayu hu Jerusalem ma-lat luminggep. Ya pinhed ku ey emin ida hu neminhed ni nunyan bebley ey umyaggud hu biyag da. 7Em, ya kayyaggud ey umlinggep hu Jerusalem, anin idad baley ni patul. 8Ey gapuh idan aaggik niya gagayyum ku ey kangkuy "Linggep ka e bebley di Jerusalem." 9Ey gapuh ni baley ni Ap-Apu e Dios tayu ey nakka iddasal e ya kayyaggud hu mekapkapyad Jerusalem.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\