Psalms 135

1- 2Daydayaw tayu hi Apu Dios! Emin kayun bega-en Apu Dios ni kamansilbid bawang ni baley tu niyad dallin tu ey daydayaw yu hu ngadan tu. 3Daydayaw tayu hi Apu Dios tep ya kakinayyaggud tu niya iena-appeh tayu hu penaydayaw tayun ngadan tu tep ya binabbal tu. 4Pinili tudda helag Israel ni tutu-u tu et henidda nebalol ni gamgam tu. 5Inamtak e eta-gey ni peteg hi Apu Dios e Apu tayu nem yaddan emin hu edum ni dios. 6Tuka pehding hu hipan pinhed tun pehding di kabunyan, yad puyek niyad baybay, niya anin di dallem ni baybay. 7Tuka peelli etan kulput ni kamelpud gilig ni puyek ni kamengi-lin udan. Tuka unnudin kedyam hu udan niya tuka peelli hu na-let ni pewek ni kamelpud nambalyan tu. 8Impampapetey tuddan emin hu pengulwan ni u-ungngaddan iEgypt, anin idan nemangulun impah ni animal da. 9Impahding tudda kaketngain tuun pengastigu tun patul niyadda opisyal tu. 10Binahbah tu hu dakel ni bebley niya pintey tudda patul ni et-eteng kabaelan da, 11henin nan Sihon e patul idan Amorite, hi Og e patul di Bashan, niyaddan emin hu patul di Kanaan. 12Et idwat tuddan tutu-u tun helag Israel hu nambebleyan idan nunman ni iKanaan e humman hu nebalol ni bineltan da. 13Apu Dios, mandingngel alin ingganah hu ngadan mu, tep emin idalli hu manhuluhulul ni helag mi ey amtaen da hu kasina-gey mu. 14Hi-gam e Apu Dios ey muka i-ehneng niya mudda kahehmeka hu tutu-um ni bega-en mu. 15Yadda dios idan edum ni bebley ey kinapyan tuud silber niya balituk. 16Wada kinapya dan bungut da niya mateda, nem eleg ida um-ehel niya eleg da han-ang-ang. 17Wada tangila da, nem eleg da handengel niya endi yayyah da. 18Yadda tutu-un kamengennapyaddan nunman niyadda kamandinnel idan nunman ni dios ey mambalin idallin heniddan hi-gada. 19Hi-gatsun emin ni helag Israel niya hi-gayuddan papaddi ey hi Apu Dios hu daydayaw tayu. 20Hi-gayudda daman helag Levi niya emin kayun kamekangngu-unnud nan Apu Dios, ey hi-gatu hu daydayaw yu. 21Daydayaw tayun emin hi Apu Dios di Zion di Jerusalem e bebley tu. Daydayaw tayu hi Apu Dios!


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\