Psalms 148

1Daydayaw tayu hi Apu Dios! Em, emin kayun wadad kabunyan ey daydayaw yu hi Apu Dios. 2Emin kayu damaddan aanghel niya hi-gayuddan sindalu tun wadadtan kabunyan ey daydayaw yu hi Apu Dios. 3Anin ni hi-gayuddan aggew, ya bulan niyadda bittuwen, et daydayaw yu dama hi Apu Dios. 4Ey anin daman hi-gam e kabunyan ni wadad eta-gey niya hi-gayun danum ni wadadtan, et daydayaw yu hi Apu Dios. 5Emin kayun lintu tu ey daydayaw yu hu ngadan tu, tep hi-gatu nengimandal et han kayu maltu. 6Ey hi-gatu nengimandal hedin attu panha-adan yun ingganah. Niya eleg mabalin ni an melumman humman ni immandal tu. 7Hi-gayun wadad puyek niyad baybay, anin idan hi-gayun wadad dallem ni baybay, ey daydayaw yu dama hi Apu Dios. 8Anin ni hi-gayun kedyam, ya kulput, ya dallallu, ya pewek, niya dibdib ni kamengu-unnud ni tuka e-hela et daydayaw yu dama hi Apu Dios. 9Anin ni hi-gayuddan duduntug, yadda mumuyyung, niyadda kekeyyew ni kamekkan hu lameh da, et daydayaw yu dama hi Apu Dios. 10Hi-gayudda daman animal di muyung, anin idan animal di pattullan, hi-gayuddan kaumkadap niyadda sisit, ey daydayaw yu hi Apu Dios. 11Hi-gayuddan papatul, hi-gayuddan katuutuu niyadda aap-apu, ey daydayaw yu hi Apu Dios. 12Hi-gayuddan kamenikken ni bibi-i niyadda lalakki, yadda nangkei-inna niyadda nangkea-amma, niya anin idan kaungaunga, ey daydayaw yu hi Apu Dios. 13Em, emin kayu ey daydayaw yu hi Apu Dios, tep hi-gatu hu keta-ta-geyyan di emin. Ya dayaw tu ey heni lini-bahan tu hu puyek niya kabunyan, tep endi tu kei-ingngehan. 14Pinutuk Apu Dios hu pampatul idan tutu-u tun helag Israel. Et humman hu, lebbengtun daydayawen idan emin ni kamengu-unnud ni hi-gatu. Em, lebbengtun daydayawen idan helag Israel e tutu-u tun nakappinhed tu. Daydayaw tayu hi Apu Dios!


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\