Psalms 149

1Daydayaw tayu hi Apu Dios! Ia-appehi tayun baluh ni a-appeh ni penaydayaw tayun hi-gatu di tayu kakeemmuemmungin tutu-u tun nanengtun kamengu-unnud ni hi-gatu. 2Pan-am-amleng kayun helag Israel di Zion tep ya Dios yun nanletun hi-gayu. Em, pan-am-amleng kayu tep ya Patul yu. 3Pangganggangha kayu, panggiggittalah kayu, niya penattayyaw kayun penaydayaw yun hi-gatu. 4Tep hedin hi Apu Dios, man yadda tutu-u tu hu kamengippeamleng ni hi-gatu, niya tudda kapengapput ida tutu-u tun daka pebabah annel da. 5Emin kayun kamengu-unnud nan Apu Dios ey pan-am-amleng kayun nengipengapputan tun hi-gayu, niya anin ni yan hileng et iena-appeh yu hu am-amleng yu. 6Elet yu penaydayaw yun Apu Dios niya tenged yu matedem ni ispadah yun 7ussalen yun mengapput ni kebebbebley niya mengastiguddan katuutuu. 8Bangkiling yudda hu papatul da niyadda aap-apu da. 9Kastigu yudda katuutuud kebebbebley, tep humman hu inhel Apu Dios ni pehding yun hi-gada. Huyya hu keidaydayawan idan tutu-u tun kamengu-unnud ni hi-gatu. Daydayaw tayu hi Apu Dios!


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\