Psalms 24

1Yan eya puyek niya emin hu wadadya, yadda tuu et yadda kaman-ayyam, niyadda neitnem ey kukuwah emin Apu Dios. 2Hi-gatu hu nengituun eyan lintu tun puyek di dalinat ni baybay. 3Kaw amta yu hedin hipadda etan tuun kaebbulutan Apu Dios ni dammutun umteyed di duntug tu ma-lat humgep di Tempol tu? 4Yadda tuka ebbuluta ey yadda etan tuun makulug niya kayyaggud ni ebuh hu wadad nemnem da, kayyaggud hu daka pehding, eleg ida man-itek, niya eleg da daydayawa hu beken ni makulug ni dios. 5Hi Apu Dios e kaumhelaknib ey tudda kaibbilang ni kayyaggud ey tuka iddawat hu panyaggudan da. 6Ey hi-gadan ebuh hu dammutun umlaw di Tempol tun menaydayaw ni hi-gatu e Dios ni dinaydayaw eman lan hi Jacob. 7Ibeghul yudda eheb niyadda habyen ni wada dedangngu lan nunman ma-lat humgep etan nakatta-gey ni Patul. 8Nem hipa humman ni kameiddeyyaw ni patul? Endi edum nem hi Apu tayu e kamedeyyaw ey et-eteng hu kabaelan tu et endi pakeapput ni hi-gatu. 9Em, ibeghul yudda eheb niyadda habyen ni wada dedangngu lan nunman ma-lat humgep etan nakatta-gey ni Patul. 10Hipa huyyan nakatta-gey ni Patul? Hi-gatu hu Ap-Apu e Kabaelan tun emin niya hi-gatu hu Patul ni kameiddeyyaw.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\