Psalms 42

1Apu Dios, makahhapul dakan peteg ni hi-gak henin kapeneppulin naka-wew ni makwah ni metengnin ni danum. 2Hi-gam e Dios ni kamannananeng ni ingganah, ey makahhapul dakan hi-gak, et nakka um-abtun um-alin menaydayaw ni hi-gam. 3Eggak mangamangan, tep kewa-wa-wa niya kelallabbi ey nakka umlewalewan lemyung ku. Nemahhig hu kapenge-ehhel idan buhul kun hi-gak e kanday "Kele attu mewan hu Dios mu et baddangan daka ey?" 4Nakka nemnemnema e yan nunman la ey nakka ippanguludda edum kun an mandeyyaw ni hi-gam di Tempol mu. Kami kaman-am-amleng et mika pan-itkuk hu a-appeh min penaydayaw mi niya pansalamat min hi-gam. 5Nem yan nunya ey nemahhig ni nakka umlelemyung niya kamemunnumunnu hu nemnem ku. Nem nanengtun hi-gam hu nakka iddinel ey hi-gam e Dios kun kamenellaknib ni hi-gak hu daydayawen ku. 6- 7Apu Dios, iyyadyan nemahhig hu nakka lelemyungid kamantu-tu-nud ni ligat kun kamei-ellig di kamambungngug ni elwang di duntug di Hermon niyad Misar niya kamambungngug ni danum di Wangwang e Jordan. Nem anin ni hanniman et eggak liwwana hu binabbal mun hi-gak. 8Apu Dios, muka peang-ang ni kewa-wa-wa hu eleg melumman ni impeminhed mun hi-gak, et kahilehileng ey humman nakka i-ena-appeh. Ey nakka mandasal ni hi-gam e Dios kun nengidwat ni biyag ku. 9Hi-gam hu Dios ni kamei-ellig ni batun nakka keihhikkugi, tep hi-gam kamengippaptek ni hi-gak. Nem kele muwak kae-waya et eleg muwak baddangi eyad nakka helheltapan kapehpehding idan buhul ku? 10Makaggeh ni peteg hu daka pemennadngel ni hi-gak e kanday "Attu mewan etan Dios mun kamemaddang ni hi-gam ey?" 11Nem yan nunya ey nemahhig ni nakka umlelemyung niya kamemunnumunnu hu nemnem ku. Nem nanengtun hi-gam hu nakka iddinel ey hi-gam e Dios kun kamenellaknib ni hi-gak hu daydayawen ku.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\