Psalms 45

1Wada ninemnem kun kayyaggud ni peteg ni a-appeh ni pinhed kun ittudek meippanggep nan apu patul. Heni-ak nelaing ni kamantuddek ni a-appeh e ussalen ku laing kun mengapyan nunyan a-appeh. Huyya a-appeh ni ittudek ku. 2Apu patul, hi-gam hu kekakkayyaggudan di emin ni lalakki. Nelaing kan umhapit, tep binendisyonan dakan Apu Dios ni ingganah. 3Iesip mu ispadah mu e ketultuledan ni patul. Et-eteng hu kabaelam ey hi-gam hu kamedeyyaw. 4Pantakkay kad kebayyum et itultuluy mun menga-apput tep muka i-ehneng hu limpiyuh niya kayyaggud ni elaw. Ey gapuh ni kabaelam ey mudda kapehding hu kaketngain tuu. 5Pan-ipenam ida mangkatedem ni panam di puhuddan buhul mu. Et maka-apput idan emin hu buhul mud kebebbebley. 6Apu Dios, mannananeng ni ingganah hu nan-ap-apuam ey limpiyuh hu pehding mun man-ap-apu. 7Ya kayyaggud ni elaw hu nakappinhed mu, nem anggebe-hel mu hu lawah ni elaw. Et humman hu, hi Apu Dios e Dios ni muka u-unnuda ey pinutuk dakan medaydayaw nem yadda edum mu ma-lat man-am-amleng kan peteg. 8Daka kai-ena-appehiddan tuun nangkelaing ni man-ayyuding di baley mun neenal-alkusan ni ivory. Ey neha-adan ida balwasim ni bangbanglun myrrh, ya aloe, niya cassia. 9Yadda edum ni imbilang mun ahwam, ey u-ungngaddan papatul di edum ni bebley. Et ya etan ahwam ni immehneng di winannan ni yuddungam ey nanggamgam ni nemahmah ni balituk di Ophir. 10Hi-gam ni biin ahwaen ni patul, dengel mu et ehelen kun hi-gam e mahapul ni beken law ni yadda ammed mu niyadda agim hu mu nenemnemen. 11Tep ya etan patul ey nemahhig ni tuka am-amyawi hu kakinat-agum. Hi-gatu law hu ap-apum, et humman hu, ipahding mun emin hu pinhed tu. 12Yadda tutu-ud Tyre, ey pan-i-ali dan hi-gam hu hipan pinhed dan iddawat ni hi-gam. Ey hi-gam ali hu pangkekdewan idan kekeddangyan ni tuun hipan panyaggudan da. 13Immen etan kat-agun biin ahwaen ni patul di kuwaltu tu e imbalwasi tu etan nebalbalittukan ni balwasid kasal. Yadman hu panhehheggedan tu ingganah ni pengillawan dan hi-gatud kad-an ni patul. 14Entanni et ilaw da humman ni biin nambalwasin kakkayyaggud di kad-an ni patul ey neiunud ida etan bibi-in gayyum tu, 15et ida kaman-am-amleng ni immelad baley ni patul. 16Apu patul, dakel idalli lakin u-ungngam ni meihhullul ni mampatul ni henin hi-gam niyadda aammed mu. Hi-gadalli hu puttuken mun mampan-ap-apud kebebbebley. 17Meippalpun nunya ey hi-gam hu meidaydayaw eyad a-appeh ku ey mengmenglaw alin hi-gam hu meidaydayaw di kebebbebley ni ingganah.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\