Psalms 49

1- 2Dengel yun katuutuud kebebbebley eya pinhed kun e-helen, hi-gayuddan kekeddangyan niyadda nangkewetwet, yadda eta-gey niyadda nebabah hu saad da. 3Huyyaddan e-helen kun hi-gayu ey kenemneman yu ma-lat awatan yu hu elaw ni biyag. 4Ey ituttudduk hu keibbellinan idan nunya ey penelpeldingen ku hu ayyuding ku. 5Hi-gak ey anin ni liktuben da-ak idan buhul et ya hipan anggetakkut et eggak umtakut. 6Eggak tekkusidda hu tuun lawah daka pehpehding e ya kinedangyan da hu daka ie-egah niya daka ididdinel. 7Tep kamettey emin hu tuu ey endi hakey ni hanggela tun beyyadan hu biyag tu ma-lat eleg matey. Anin ni piga kinedangyan ni tuu et eleg tu hanggelan beyyadan hu biyag tun Apu Dios. 8- 9Eleg mabalin ni tayu beyyadan hu keihwangan tayu ma-lat eleg itsu matey, nem mannananeng itsun mambi-biyag ni ingganah. Tep nebalol ni peteg hu biyag ni tuu. 10Anin idan nangkelaing ni tuu et ida kamettey, henin kameippahding idan tuun endi nemnem tu. Et emin hu limmu da ey ihhi-yan daddad edum ni tuu. 11Ma-nu tep mangkeingngeddan hu ngadan dad puyek da, nem hi-yanen da et hin-appil ni tuu hu mengi-ussal idan nunman. Tep ya law di kulung da hu panha-adan dan ingganah. 12Anin ni piga hu kinedangyan ni tuu, et beken humman ni an mengihwang ni hi-gatud ketteyyan tu, tep mettey ali dama e heniddan animal. 13Hanniman hu kameippahding idan tuun daka iddinnel di annel da. Hanniman dama hu meippahding idan kamengu-unnud ni hi-gadan daka tetbala hu daka e-hela. 14Henidda kalneroh e nanna-ud ni mettey et heni ya katey hu mengippattul ni hi-gada. Hi-yanen dalli kakkayyaggud ni baballey da et yaddallid kulung da panha-adan dan ingganah. Ey mebwel annel dadman. Huyyalli pengapputan idan kemengu-unnud nan Apu Dios ni hakey ni aggew. 15Em, hanniman ali kepappegan da, nem hedin ngun hi-gak, man hi Apu Dios hu nakka iddinel ni mengihwang ni hi-gak di katey. 16Entan kaemeh yuddan tuun tagan da kedangyan ey kamangkeetteng baley da. 17Tep hedin mettey ida, man endi ittabin dan hipan kinedangyan dad kulung da. 18Ma-nu tep kakkayyaggud hu biyag da eyad ta-pew ni puyek niya katetteballaddan tutu-u ida, 19nem mettey idalli damengu et ida mei-dum di aammed da e engeenget ni ingganah kad-an da. 20Et humman hu, ya tuun eleg tu ewwasin beken ni ya kinedangyan tu hu mengihwang ni hi-gatud lawwan tud dungay ey henilli etan ni animal e mettey.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\