Psalms 60

1Apu Dios, inwalleng dakemi niya impeapput dakemi, tep nemahhig hu bunget mun hi-gami. Nem yan nunya ey mika iddasal ni hi-gam e entan dakemi law anhan ibubbunget ma-lat u-unnuden daka mewan ni hi-gami. 2Heni impaelim hu yegyeg di bebley mi et mangkadhak. Nem, attu anhan et panhaddak mu. 3Nemahhig hu nampehelheltap mun hi-gamin tutu-um e heni dakemi impainuman ni kaumbuteng, et kami law kamandangidangiw. 4Nem hedin yadda kamekangngu-unnud ni hi-gam, man muka itta-gey hu bandelah ma-lat peamtam idan tutu-um e meihwang idad lawah ni pehding ni buhul dan hi-gada. 5Et humman hu, dengel mu anhan hu dasal min tutu-um ni nakappinhed mu et ihwang dakemi tep et-eteng kabaelan mu. 6Immehel ali hi Apu Dios etan di tuka panhahha-adi et kantuy "Apputen kudda buhul ku et man-am-amlengngak ni mengennadwan Sekem niya nedeklan di Sukkot e bebley da ma-lat i-peng idan tutu-uk. 7Ya Gilead niya Manasseh ey bebley kudda. Ey yadda iEpraim hu heni sindaluk. Hedin ya Judah ey yadman ali kelpuan idan patul ku. 8Pambega-en kudda iMoab ey panhimbut kudda iEdom, ey ittetkuk kulli hu pengapputak idan iPilistia." 9Apu Dios, hipa edum ni mengippengngulun hi-gak di Edom e nehammad ni neluhud ni batu, hedin beken ni hi-gam ni ebuh? 10Kaw inwalleng dakemi tu-wangu anhan e Apu Dios? Kaw eleg ka law mekillaw idan sindalu min an mekiggubbat? 11Baddangi dakemi anhan ni mengubbat idan buhul mi, tep endi silbin baddang ni tuu. 12Nanna-ud ni mengapput kami hedin baddangan dakemi e Apu Dios, tep ya kakulugan tu ey hi-gam dedan hu kamengapput idan buhul mi.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\