Psalms 61

1Apu Dios, dengel mu anhan eya nakka pampehemmehemmekin hi-gam di dasal ku, 2tep iyyadyan kamangkeendi namnamah ku niya edawwi-ak ni peteg di bebley mi. Ilaw muwak anhan di kad-an ni melinggep ni panha-adak e heni batun kakeihhikkugi ma-lat endi an meipahding ni hi-gak ni lawah. 3Hi-gam hu heni etan ni batun kakeihhikkugi, tep hi-gam hu kamengippaptek ni hi-gak. Niya hi-gam hu kamenennin hi-gak ida etan di buhul ku. 4Abulut mu anhan et makiha-addak ni ingganah di muka panha-adi ma-lat luminggeppak tep ippaptek muwak e heni-ak manhiddum di payak mu. 5Dingngel mudda e Apu Dios hu impakulug kun hi-gam ni pehding ku, niya indawat mun hi-gak ida etan lebbengtun muka iddawat idan kamengu-unnud ni hi-gam. 6Idwasim anhan hu patul min andukkey ni biyag ma-lat mambi-biyag ni dakel ni toon. 7Ey kayyaggud et anhan hedin ippaptek mu ma-lat hi-gatu mampatul ni ingganah. Pannananeng mu hu muka pemaptek ni hi-gatu niya eleg melumman ni impeminhed mu. 8Et iena-appeh ku hu penaydayaw kun hi-gam niya i-enappitan dakan kewa-wa-wa etan ni impakulug kun i-appit kun hi-gam.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\