Psalms 79

1Apu Dios, hinggep idan tutu-un eleg mengullug ni hi-gam hu bebley idan tuum di Jerusalem, et immen ni nambahbah da humman ni bebley. Anin etan Tempol ni muka panha-adi et hinggep da et pambalin dan beken ni malinih di hinanggam. 2Nampatey dadda hu tutu-um ni kamengu-unnud ni hi-gam, et pangkanen idan sisit niya animal di muyung hu annel dan kepuppullay di puyek. 3Henin kaeyyuhin danum hu kapan-ayyuayyuhin kuheyaw idan tutu-um di Jerusalem niya endi hu natdaan ni an mengikkullung ni hi-gada. 4Emin ida hu tutu-ud kebebbebley di nanlinikweh ey dakemi kapennadngeli, dakemi kangi-ngi-ngii niya dakemi kapippihula. 5Apu Dios, kaw pengpenglaw mu huttan ni nemahhig ni bunget mun hi-gamin heni kaumhihinyab ni apuy ni eleg me-me-dep? 6Yadda ngu etan tuun eleg mengibbilang ni hi-gam niya eleg mandasal ni hi-gam hu pangihanggaim ni bunget mu. 7Tep hi-gada nampematey idan tutu-um e helag Jacob niya hi-gada nampemahbah ni bebley da. 8Apu Dios, entan dakemi kastigu tep ya liwat idan aammed mi, nem hemek dakemi kumaddan, tep makahhapul min peteg hu baddang mu. 9Apu Dios e kamengihwang ni hi-gami, baddangi dakemi niya pesinsahim hu liwat mi ma-lat wada inna-nu tun penang-angan idan tuun kakinayyaggud mu et meidaydayaw ka. 10Entan tu iebulut ni dakemi taltalanggaan idan tuun eleg mengu-unnud ni hi-gam. Tep kanda ni-nganguy "Attu mewan hu kapan-ellan Apu Dios yu ey?" Et humman hu, Apu Dios, ibleh mu anhan et kastiguen mudda, tep pintey dadda hu bega-en mu. 11Ey dengel mu anhan hu palak idan nangkeikelabut, et baddangan mudda ma-lat meihwang ida etan nekastigun katey, et wada inna-nu tun keippeang-angan ni et-eteng ni kabaelan mu. 12Apu Dios, pamehig mun kastiguen ida hu tutu-ud nanlinikweh ni bebley ma-lat paka-ibleh mu hu nenaltalanggaan dan hi-gam. 13Et mansalamat kamin tutu-um ni kamei-ellig ni kalneroh mu niya daydayawen dakan ingganah.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\