Psalms 80

1Dengel mu dasal mi e Apu Dios e heni kamengippattul niya kamengipappangnguluddan helag Joseph niya yimmudung di ta-pew ni Kaban di nambattanan idan anghel diman. 2Peang-ang muddan tuud Epraim, yad Benjamin niyad Manasseh hu et-eteng ni kabaelan mun mengihwang ni hi-gamid lawah. 3Apu Dios, baddangi dakemi ma-lat mengu-unnud kami mewan ni hi-gam, niya peang-ang mu anhan hu hemek mun hi-gami ma-lat meihwang kamid lawah. 4Apu Dios e Kabaelan tun emin, kaw nanengtun nemahhig hu bunget mun hi-gami, et humman hu eleg mu penengngudin dasal min tutu-um? 5Heni ya ligat hu intuging mun hi-gami ey heni ya lewa hu impainuinum mun hi-gami, tep nemahhig ni mika panlelehhani. 6In-abulut mun pippihulen dakemiddan buhul min nambebley di nanlinikweh niya dakemi kapennadngelin hi-gada. 7Baddangi dakemi e Apu Dios e Kabaelan tun emin ma-lat mengu-unnud kami mewan ni hi-gam, niya peang-ang mu anhan hu hemek mun hi-gami ma-lat meihwang kamid lawah. 8Inlapu dakemillid Egypt et i-li dakemidya et degyunen mudda hu tuun nampambebley eyad bebley et ihullul dakemi. Heni kami temel ni grapes ni mulli illad Egypt et itnem mudya e bebley. 9Heni ginebutam huyyan puyek, et kayyaggud temel ni intanem mun grapes. Hi-gami neieligan nunman ni grapes. Limmehed hu lamut tu niya pimmappanga et heyebheban tun emin eya bebley. 10Anin yadda duntug et hiniduman tu et hilungen tudda hu etata-gey ni sedar. 11Ey dimmateng ida hu utduk ni pangetud Baybay e Mediterranean di appit ni kakelinnugin aggew niyad Wangwang e Euphrates di appit ni kasimmilin aggew. 12Nem yan nunya ey in-abulut mun bahbahen da hu luhud di nanlinikweh e inway mu humman ni grapes, et kapanhin-e-kaniddan emin ni katuutuun kamelebbah hu lameh tu, 13niya kapambahbahaddan ulha niyadda etan edum ni animal di muyung. 14- 15Apu Dios e Kabaelan tun emin, entan dakemi eway, nem ihanggam law anhan daman hi-gami, et uhdungan dakemin tuum, ma-lat ihwang dakemin kamei-ellig etan di grapes ni heni mu intanem eyad bebley. Huyyan intanem mu ey heni u-ungngam ni pinutuk mu. 16Nemahhig ni mika panlelehhani hu kapehpehding idan buhul min hi-gamin heni kami etan ni grapes ni daka pangkep-aha ni nanlegab da. Pampapetey mudda ma-lat penang-angan dan bunget mu. 17Ipaptek mu anhan etan tuun pinhed mu niya pinilim ni um-ehneng di winannan mu, 18et wada inna-nu tun eleg daka law pengiwwallengi. Ihammad mu hu mika pengullug, et hi-gam mewan law hu daydayawen mi. 19Baddangi dakemi e Apu Dios e Kabaelan tun emin ma-lat mengu-unnud kami mewan ni hi-gam, niya peang-ang mu anhan hu hemek mun hi-gami ma-lat meihwang kamid lawah.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\