Psalms 87

1Pinilin Apu Dios ni pambebleyan tu hu Jerusalem e wadad duntug tu. 2Nakappinhed tu humman ni bebley nem yadda etan edum ni bebley di Israel. 3Hi-gayuddan bimmebley di Jerusalem e bebley nan Apu Dios ey dengel yu eya kayyaggud ni tuka e-hela meippanggep ni nunyan bebley tu. 4Kantuy "I-e-dum kun ittudek ida iEgypt, niyadda iBabilon di listaan ni kamengu-unnud ni hi-gak. Anin idan iPilistia, yadda iTyre, niyadda iEthiopia, ma-lat ibilang kuddan bimmebley di Jerusalem." 5Panyaggud alin Apu Dios e Keta-ta-geyyan hu Jerusalem, et humman hu, kan idallin tutu-ud kebebbebley ey "Nambebleyyak damad Jerusalem." 6Hi Apu Dios hu mengillistaddan tutu-un nalpud kebebbebley et ibilang tuddan bimmebley di Jerusalem. 7Umtenayyatayyaw idalli niya um-ena-appeh ida et kanday "Yad Zion hu kakelpuin kapanyaggudin neitu-wan mi."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\