Psalms 92

1Kayyaggud ni mansalamat niya man-a-appeh ni penaydayaw ni hi-gam, Apu e Keta-ta-geyyan. 2Ey kayyaggud hedin an peennamtan kewa-wa-wa niyan kahilehileng hu eleg melullumman ni impeminhed mu niya muka pemaptek. 3Niya kayyaggud hedin unnudan ni gitalah niya ayyuding hu a-appeh ni penaydayaw ni hi-gam. 4Apu Dios, nakka man-am-amleng niya nakka man-a-appeh tep yadda impahding mu. 5Apu Dios, kamengippetnga hu muka pehpehding niya nekalligat ni meewwatan hu wadad nemnem mu. 6- 7Ya tuun endi nemnem tu ey eleg tu han-awat e ma-nu tep kayyaggud ni emin hu kameippahding idan lawah ni tuu ey ida kaumkedangyan, nem heniddan mateban helek e meendiddallin ingganah. 8Nem hi-gam e Apu Dios, ey mannananeng kan man-ap-apu. 9Yadda etan kamekibbuhhul ni hi-gam, e lawah daka pehpehding, ey mangkewehhit idalli niya mangkettey ida. 10Nem hedin hi-gak, man impambalin muwak ni na-let e henin bakad muyung, niya indawtan muwak ni panyaggudan ku et man-am-amlengngak. 11Inang-ang ku hu neapputan idan buhul ku niya dingngel ku hu tekuk da, tep ya takut da. 12Nem hedin yadda kamengu-unnud ni hi-gam e Apu Dios ey umyaggud hu biyag da e heniddan eta-gey ni neyug winu sedar di Lebanon. 13Em, umyaggud ida, tep henidda neitnem di Tempol Apu Dios e Dios tayu 14e nanengtun matebadda niya nanengtun mangkalemeh ida, anin ni nea-ammadda. 15Et kandalliy "Limpiyuh numan hi Apu Dios! Hi-gatu hu heni batun tayu kakeihhikkugi. Ey neiptek ni emin hu tuka pehding."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\