Psalms 95

1Daydayaw tayu hi Apu Dios e tayu kakeihhikkugi. Ia-appeh tayu amleng tayun hi-gatu e kamengihwang ni hi-gatsu. 2Pansalamat itsun hi-gatud hinangga tu niya ia-appeh tayu hu tayu kapenaydayaw ni hi-gatu. 3Tep hi-gatu hu Apu Dios ni kabaelan tun mengippahding ni emin niya hi-gatu hu keta-ta-geyyan ni Patul idan emin ni dios. 4Hi-gatu hu Ap-apun emin ni hipan wadad puyek anin di nandaul niyaddad etata-gey ni duntug. 5Hi-gatu nanletun baybay niya puyek, et humman hu, hi-gatun emin idan nunman. 6Emin itsu ey panyuung itsu niya pandukkun itsun menaydayaw nan Apu Dios e namyuh ni hi-gatsu. 7Tep hi-gatu hu Dios tayun kamengippaptek ni hi-gatsun heni kalneroh tun tuka ippattul. Hamban anhan dedngelen yu hu e-helen Apu Dios ni hi-gayun nunya e kantuy 8"Entan tuwak ngehay, nem dengel yu et u-unnuden yuwak. Entan tu u-ukkul hu impahding ida la eman ni aammed tayu eman ni wadaddad desert di Meribah niyad Massah e eleg da u-unnuden hu pinhed kun pehding da. 9Inenang-ang da hu impenahding kun panyaggudan da, nem kapyatun pinatnaan da hu binabbal kun hi-gada. 10Et mukun bimmungettak ni hi-gadan na-pat ni toon et kangkuy 'Anakkayang ida huyyan tuu! Manghay idan peteg e eleg dan hekey pinhed ni mengu-unnud ni tugun ku.' 11Bimmungettak et isapatah ku e kangkuy 'Hedin yadda humman ni tuu, ey eleg mabalin ni ida meilla-kam di nakka pan-iyyatui.' "


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\