1 CORINTO 13

1Uray no makasaoak kadagiti pagsasao dagiti tattao wenno dagiti angheles, ngem no awan ayatko, awan serserbi ti panagsaritak ket awan dumak iti makatitileng nga aweng ti gansa wenno naringgor nga uni ti piangpiang. 2Uray no nalaingak a mangasaba, uray no maawatak amin a palimed, uray no napigsa ti pammatik tapno mayalisko dagiti bambantay, ngem no awan ayatko, awan serserbik. 3Uray no ipadawatko ti amin nga adda kaniak, ken uray pay itedko ti bagik tapno mapuoran, ngem no awan met ayat kaniak, awan magunggonak. 4Ti ayat naanus ken naasi. Saan a naimon wenno napasindayag wenno natangsit. 5Saan a naalas ti kababalinna wenno naimut wenno nalaka nga agpungtot. Awan im-impenna a sakit ti nakem. 6Saanna a pagragsakan ti dakes. Pagragsakanna ketdi ti kinapudno. 7Ti ayat ituredna amin a banag, mamati iti amin, mangnamnama iti amin, ibturanna amin. 8Ti ayat agpaut nga agnanayon. Adda dagiti naipaltiing a kaskasaba, ngem saanda nga agpaut. Adda sagut a mangted iti kabaelan nga agsao iti sabali a pagsasao, ngem aggibus. Adda pannakaammo, ngem agpatingganto. 9Ta saan pay a naan-anay ti ammotayo, kasta met dagiti naipaltiing a kaskasaba. 10Ngem inton dumteng ti naan-anay a banag, agpukawton ti adda pagkuranganna. 11Idi ubingak, inuubing ti panagsaok, ti panagriknak ken ti panagpanunotko. Ita ta nataenganakon, inwaksikon dagiti inuubing nga ugalik. 12Ti makitatayo ita, kasla nakudrep a ladawan iti sarming, ngem makitatayton iti rupanrupa. Adda pagkurangan ti ammok ita, ngem kalpasanna, naan-anayton a kas iti pannakaammo ti Dios kaniak. 13Kabayatanna, dagitoy tallo ti agtalinaed: pammati, namnama, ayat; ngem ti kangrunaan kadagitoy, isu ti ayat.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\