1 CORINTO 14

1Ti ayat ngarud ti ipangrunayo a gun-oden. Tarigagayanyo dagiti naespirituan a sagut, nangruna ti saguday a mangasaba. 2Ti agsao iti sabali a pagsasao, saan a dagiti tattao ti kasaona no di ket ti Dios agsipud ta awan makaawat kenkuana. Ar-aramatenna ti pannakabalin ti Espiritu nga agsao maipapan kadagiti bambanag a narigat a maawatan. 3Ngem ti mangipakaammo iti mensahe ti Dios, kasaona dagiti tattao ket tulongan, bagbagaan ken liwliwaenna ida. 4Ti tao nga agsao iti sabali a pagsasao, ti la bagina ti tulonganna. Ngem ti agsao iti mensahe ti Dios, tulonganna ti entero nga iglesia. 5Kayatko a makasaokayo amin iti karkarna a pagsasao, ngem kaykayatko a maaddaankayo iti pannakabalin a mangipakaammo iti mensahe ti Dios. Ad-adda a makatulong ti tao nga agsao iti mensahe ti Dios ngem ti agsao iti karkarna a pagsasao—malaksid no adda naitallaong a makailawlawag iti kayatna a sawen tapno matulongan ti entero nga iglesia. 6Kas pangarigan no umayak kadakayo, kakabsatko, ania ti pagimbagan a maitedko kadakayo no agsaoak iti sabali a pagsasao? Awan! Wen, awan, malaksid no ipakaammok kadakayo ti maysa a mensahe nga impaltiing ti Dios wenno adda ibagak a sirmata wenno naipaltiing a kaskasaba wenno pannursuro. 7Uray dagiti awan biagna a pagtokaran, a kas iti fluta ken iti arpa, kasano nga adda makaammo iti matoktokar a musika no di nalawag ti pannakatokarna? 8No di nalawag ti pannakapuyot ti trumpeta, siasino ti agsagana a makigubat? 9Kasta met kadakayo, kasano nga adda makaawat iti sasawenyo no saan a matarusan ti sarsaritaenyo iti karkarna a pagsasao? Agpukaw a kas asuk dagiti balikasyo. 10Agduduma dagiti pagsasao iti lubong, ngem adda kaipapanan ti tunggal maysa. 11Ngem no diak ammo ti pagsasao a maar-aramat, ganggannaet kaniak ti agsasao ken ganggannaetak met kenkuana. 12Gapu ta aggagarkayo a maaddaan kadagiti sagut ti Espiritu, ipangpangrunayo ngarud nga aramaten dagiti sagut a makatulong iti panagdur-as ti iglesia. 13Ngarud, ti tao nga agsao iti karkarna a pagsasao, nasken nga agdawat iti pannakabalin a mangilawlawag iti kayatna a sawen. 14Ta no agkararagak iti sabali a pagsasao, pudno nga agkararag met ti espirituk, ngem saan a maitunos ti panunotko. 15Ania ngarud ti aramidek? Agkararagak a buyogan ti espirituk ken ti panunotko. Agkantaak a danggayan ti espirituk ken ti panunotko. 16No agyamanka iti Dios babaen iti espiritu laeng, kasano a sumungbat iti “Amen” ti kadawyan a tao a makigimgimong kadakayo iti kararag ti panagyaman no dina maawatan ti sasawem? 17Uray no napintas ti kararagmo nga agyaman iti Dios, pulos a saan a matulongan dayta a tao. 18Agyamanak iti Dios ta ad-adda a naparaburanak iti pannakabalin nga agsao kadagiti karkarna a pagsasao ngem ti uray siasino kadakayo. 19Ngem iti iglesia, kaykayatko ti agsao iti lima a balikas a maawatan tapno masursuroan dagiti karkarna, ngem iti agsao iti rinibribu a balikas iti sabali a pagsasao. 20Saan koma nga inuubing ti panagpampanunotyo, kakabsatko. Agbalinkayo laeng nga ubbing nga awan ammona no maipapan iti kinadakes, ngem nataengan koma ti panagpampanunotyo. 21Nailanad daytoy iti Nasantoan a Surat: “Kasaokto dagitoy a tattaok, kuna ti Apo, babaen kadagiti tattao a sabali ti pagsasaona, Ken babaen kadagiti bibig dagiti ganggannaet. Ngem uray no kasta, saandakto nga ipangag.” 22Ngarud, ti panagaramat iti karkarna a pagsasao, saan a pagilasinan kadagiti mamati, no di ket kadagiti saan a mamati. Ti pannakabalin a mangipakaammo iti mensahe ti Dios, pagilasinan kadagiti mamati, saan a kadagiti di mamati. 23No ngarud aggigimong ti entero nga iglesia ket agsao amin iti karkarna a pagsasao, ipagarup dagiti awan pammatina a makigimong nga agmauyongkayo. 24Ngem no ti mensahe ti Dios ti sarsaritaen ti amin, ket maitallaong ti awan pammatina, maallukoyto nga isu ket maysa a managbasol. Maukomto babaen kadagiti amin a mangngegna. 25Maiparangarangto dagiti palimed ti pusona ket agtamedto nga agdaydayaw iti Dios a kunana, “Pudno nga adda kadakayo ti Dios!” 26Ania ti kayatko a sawen, kakabsatko? No aggigimongkayo, adda koma ited ti tunggal maysa: himno, pannursuro, paltiing ti Dios, mensahe iti sabali a pagsasao wenno panangilawlawag iti naisao. Masapul a maaramid amin dagitoy a pangtulong iti iglesia. 27No adda agsao iti sabali a pagsasao, saan koma a nasursurok ngem dua wenno tallo ti agsisinnublat, ket adda sabali a mangipatarus. 28No awan ti makaipatarus, ti agsao iti sabali a pagsasao, agulimek laengen. Ti la koma bagina ken ti Dios ti kasaona. 29Dua wenno tallo a naikkan iti mensahe ti Dios ti agsao koma, ket utoben dagiti dadduma ti sawenda. 30Ngem no umawat iti paltiing ti Dios ti maysa nga agtugtugaw iti gimong, masapul nga agulimek ti madama nga agsarsarita. 31Mabalinyo ti agsasaruno a mangipakaammo iti mensahe ti Dios tapno masursuroan ken mapapigsa ti amin. 32Ti naikkan iti parabur a mangipakaammo iti mensahe adda kenkuana ti kinaparbeng, 33agsipud ta ti Dios saan a Dios ti riribuk no di ket panagtutunos. Kas maar-aramid kadagiti amin nga iglesia dagiti tattao ti Dios, 34agulimek koma dagiti babbai kadagiti panaggigimong iti iglesia. Saanda a mapalubosan nga agsao. Segun ti Linteg, saanda koma a mangipangulo. 35No adda kayatda nga ammoen, damagenda koma kadagiti assawada no addada iti balayda. Naalas nga agsao ti babai no adda iti paggigimongan. 36Dakayo kadi ti nagtaudan ti sao ti Dios? Dakayo kadi laeng ti dimmanonanna? 37No adda mangipagarup nga isu ket profeta ti Dios wenno addaan iti naespirituan a sagut, masapul a bigbigenna a ti bilin ti Apo ti isursuratko kadakayo. 38Ngem no dina bigbigen daytoy, diyo ikaskaso dayta a tao. 39Isut’ gapuna, kakabsatko, a tarigagayanyo koma a sipapasnek ti mangipakaammo iti mensahe ti Dios, ngem diyo lapdan ti panagsao iti sabali a pagsasao. 40Masapul a maaramid nga umno ken naurnos ti amin a banag.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\