1 TIMOTEO 3

1Pudno daytoy a pagsasao: Siasinoman nga agtarigagay nga agbalin nga obispo, natan-ok a trabaho ti kalikagumanna. 2Ngarud, masapul nga awan ti pakababalawanna. Maysa la ti asawana. Managteppel. Managparbeng ken nasayaat ti kababalinna. Managpadagus. Kabaelanna ti mangisuro. 3Saan a mammartek wenno nauyong, no di ket nasingpet ken saan a mannakiringgor. Saan a rupa ti kuarta. 4Maidalanna a naimbag ti familiana ken mapagtungpalna a sitatakneng dagiti annakna. 5Ta no saan a maidalan ti maysa a tao ti mismo a familiana, kasano a maaywananna ti iglesia ti Dios? 6Masapul a saan a kabarbaro iti pammati, ta amangan no tumangsit ket madusa a kas iti Diablo. 7Masapul a pagraeman dagiti saan a kameng ti iglesia tapno saan a maibabain ken matnag iti palab-og ti Diablo. 8Kasta met dagiti diakono: Masapul a nasayaat ti kababalinda ken napudnoda. Saanda a mammartek wenno naagum. 9Masapul a salimetmetanda dagiti naipakaammo a kinapudno ti pammati nga awan ti panagduaduada. 10Rebbengna a mapadasda nga umuna, ket no agballigida, mabalindan ti agserbi. 11Masapul a natakneng met dagiti assawada, ken saanda a mamadpadakes. Managteppelda ken mapagtalkanda iti amin a banag. 12Ti agbalin a diakono, maysa la ti asawana, ken maidalanna a naimbag dagiti annakna ken ti familiana. 13Ta dagiti nasayaat ti panagserbina, magun-odda ti naimbag a kasasaad ken mabalinda ti agsao a situtured maipapan iti pammatida ken ni Cristo Jesus. 14Bayat ti panangisuratko iti daytoy, namnamaek nga umayka kitaen iti mabiit. 15Ngem no mataktakak, maammoam iti daytoy a surat no ania dagiti rumbeng nga annurotentayo a kas kameng ti iglesia. Kamengtayo ti familia ti Dios, kayatna a sawen, ti iglesia ti sibibiag a Dios. Ta ti iglesia isu ti adigi ken pamuon ti kinapudno. 16Anian a nagdakkel ti palimed ti pammatitayo: Isu ket nagparang a kas tao, Pinaneknekan ti Espiritu ti kinalintegna, Ket nakita dagiti angheles. Naikaskasaba kadagiti pagilian, Pinati dagiti tattao iti entero a lubong, Ket nayuli sadi langit.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\