2 CORINTO 3

1Iti panagsaomi kadagitoy, ipagarupyo kadi nga idaydayawmi manen ti bagbagimi? Wenno, kas iti ar-aramiden ti dadduma, kasapulanmi kadi ti surat a mangyam-ammo kadagiti bagbagimi kadakayo wenno adda surat nga aggapu kadakayo a mangyam-ammo kadakami kadagiti sabali? 2Dakayo a mismo ti suratmi a nailanad iti pusomi tapno maammoan ken mabasa ti siasinoman. 3Nalawag a ni Cristo ti nangisurat iti daytoy ket pinaitulodna kadakami. Naisurat daytoy, saan nga iti tinta no di ket iti Espiritu ti sibibiag a Dios ket saan a kadagiti tapi a bato no di ket iti puso ti tao. 4Sawenmi daytoy ta agtalekkami iti Dios babaen ken ni Cristo. 5Awan ti panggapuanmi nga agkuna a kabaelanmi daytoy a trabaho. Aggapu iti Dios ti kabaelanmi. 6Isu ngamin ti nangted iti kabaelanmi a kas adipen ti baro a tulag a saan a buklen ti naisurat a linteg, no di ket ti Espiritu. Patay ti yeg ti naisurat a linteg, ngem biag ti ited ti Espiritu. 7Naikitikit ti Linteg kadagiti tapi a bato, ket idi maited, nagparang ti dayag ti Dios. Nupay agpukpukaw idi ti raniag iti rupa ni Moises, nagpaiduma latta ti raniagna ket saan a maiperreng dagiti Israelita ti matada kenkuana. No ti Linteg a pannakatay ti ibunga ti pannakaipatungpalna ket dimteng a nabuyogan iti kasta a kinadayag, 8saan aya a dakdakkel pay ti dayag ti aramid ti Espiritu? 9No nadayag ti Linteg a pakaukoman ti tao, ad-adda pay ti dayag a mangyeg iti pakaisalakanan! 10Mabalin a kunatayo a gapu ta naranraniag nga adayo ti dayag ita, napukawen ti nagpaiduma a dayag ti napalabas. 11Ta no adda dayag ti banag a limmabas laeng, ad-adda pay ti dayag dayta agpaut iti agnanayon. 12Naturedkami gapu ta adda daytoy a namnamami. 13Saankami a kas ken ni Moises a nangabbong iti rupana tapno di makita dagiti Israelita ti panagpukaw ti raniag. 14Pudno a nakullaapan ti panunotda. Agingga ita, no basaenda dagiti libro ti daan a tulag, adda pay laeng daydi abbong a nangkumot iti panunotda. Maikkat laeng ti abbong no adda ti tao ken ni Cristo. 15Uray kadagitoy nga aldaw, tunggal basaenda ti Linteg ni Moises, naabbongan pay laeng ti panunotda. 16Ngem maikkat ti abbong, kas kuna ti Nasantoan a Surat, “Naikkat ti abbong ni Moises idi sumango iti Apo.” 17“Ti Apo” iti daytoy a paset, isu ti Espiritu, ket iti sadinoman a yan ti Espiritu ti Apo, adda wayawaya. 18Ngarud, datayo amin nga awan abbong ti rupana, ipakitatayo ti dayag ti Apo. Balbaliwannatayo dayta met laeng a dayag nga aggapu iti Apo nga isu ti Espiritu tapno umaspingtayo kenkuana iti naranraniag pay a dayag.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\