2 CORINTO 4

1Iti kaasi ti Dios, naited kadakami daytoy a panagserbi, ket saankam a maupay. 2Iwaksimi amin a nalimed ken nakababain nga aramid. Dikam agaramid iti kinasikap. Dimi ballikugen ti mensahe ti Dios. Ngem iti amin a kinapudno, agbiagkam iti imatang ti Dios ket italekmi ti bagimi iti konsensia ti tunggal tao. 3No kas pangarigan nailemmeng ti ebanghelio nga ikaskasabami, nailemmeng laeng kadagiti mayaw-awan. 4Saanda a mamati, ta ti isipda kinullaapan ni Satanas a mangituray iti daytoy a lubong, ket dida makita ti silaw nga aggapu iti Naimbag a Damag maipapan iti dayag ni Cristo a ladawan ti Dios. 5Saan a ti bagimi ti ikasabami: Ikasabami ni Jesu-Cristo a kas Apo, ken dakami a kas adipenyo gapu ken ni Jesus. 6Ti Dios a nagkuna, “Agraniag ti silaw manipud iti kasipngetan!” ket isu met laeng ti Dios a nangted iti silawna kadagiti pusomi tapno maammoanmi ti dayag ti Dios iti rupa ni Cristo. 7Ngem dakami nga addaan iti daytoy naespirituan a gameng, mayarigkami kadagiti narukop a banga tapno maipakita a ti kangatoan a pannakabalin ket kukua ti Dios, saan a dakami. 8Masansan a maipasangokami iti riribuk, ngem saankami a maparukma. No dadduma, agduaduakami, ngem saankami a maupay. 9Adu ti kabusor, ngem adda latta gayyemmi. Uray no nakaro ti pannakakabilmi, saankami a matay. 10Iti amin a kanito, ibakbaklaymi ti ipapatay ni Cristo tapno makita ti biagna babaen kadakami. 11Kanayon a maipasangokami iti patay gapu ken ni Jesus tapno maiparangarang ti biagna babaen kadagiti agrupsa a bagimi. 12Kayatna a sawen a patay ti agtartrabaho kadakami, ngem biag ti agtartrabaho kadakayo. 13Kuna ti Nasantoan a Surat, “Namatiak, isut’ gapuna a nagsaoak.” Iti isu met laeng nga espiritu ti pammati, agsaokami met ta mamatikami. 14Ammomi a ti Dios a nangpagungar ken ni Apo Jesus, pagungarennakaminto met a kas ken ni Jesus ket ikuyognatayto iti saklangna. 15Maigapu amin daytoy kadakayo; ket iti panagwaras ti parabur ti Dios iti ad-adu a tao, ad-adunto met ti pagyamanda a kararag a pakaidayawan ti Dios. 16Gapu iti daytoy, pulos a saankam a maupay. Uray no main-inut nga agrupsa ti nailasagan a bagimi, inaldaw met a mapabaro ti naespirituan a kinataomi. 17Ket daytoy nalag-an ken apagbiit a sagsagabaenmi, itedna kadakami ti dakkel ken agnanayon a dayag nga awan pakaipadaanna. 18Ta dagiti banag a di makita ti kitaenmi, saan a dagiti makita. Apagbiit laeng ti banag a makita, ngem agpaut iti agnanayon ti banag a di makita.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\