3 JUAN 1

1Ingungotek a Gayo: Isuratko daytoy kenka, sika a pudno nga ay-ayatek. 2Patgek a gayyem, ikarkararagko a nasayaat latta koma ti kasasaadmo. Sapay koma ta nasalun-atka a kas iti ammok a naespirituan a panagbiagmo. 3Kasta unay ti ragsakko idi simmangpet dagiti kakabsat ket imbagada kaniak ti panagtalinaedmo iti pudno. Wen, ta agpayso met nga agbibiagka iti kinapudno. 4Awan sabali a makaited kaniak iti dakdakkel a ragsak, no di ti pannakadamagko nga agbibiag dagiti annakko iti kinapudno. Siak a Panglakayen ti naggapuan daytoy a surat. 5Ingungotek a gayyem, nasayaat unay ti panagserbim kadagiti kakabsat iti pammati, nangruna kadagiti ganggannaet. 6Impadamagda iti iglesia ditoy ti maipapan iti ayatmo. Pangngaasim ta tulongam ida nga agtuloy iti panagdaliasatda, iti wagas a makaay-ayo iti Dios. 7Ta nagluasda gapu iti panagserbi ken ni Cristo. Saanda nga umawat iti tulong dagiti Hentil. 8Datayo ngarud a mamati ti rumbeng a mangted iti kasapulan dagitoy a tattao tapno tumulongtayo iti pannakaisaknap ti kinapudno. 9Nagsuratak iti iglesia, ngem saannak nga ikankano ni Diotrefes. Kayatna ngamin nga isu ti agbalin a panguloda. 10Ngarud, inton umayak, iruarkonto amin nga ar-aramidenna, agraman dagiti iwarwarasna a pammadpadakesna kaniak. Ngem di pay la mapnek iti dayta. Saanna a sangailien dagiti kakabsat, ket saanna la a paritan dagiti mayat nga umawat kadakuada, no di pay ket kayatna a pagtalawen ida iti iglesia! 11Patgek a gayyem, dimo tuladen ti dakes nga aramid. Tuladem ketdi ti naimbag. Kukua ti Dios ti agaramid iti naimbag. Ngem ti agaramid iti dakes, dina nakita ti Dios. 12Nasayaat ti ipadpadamag ti tunggal maysa maipapan ken ni Demetrio. Mismo a ti pudno ti mangpaneknek iti maipapan kenkuana. Wen, paneknekak met, ket ammom a pudno ti kunak. 13Adu koma pay ti ibagak kenka, ngem diak kayat nga isurat iti pluma ken tinta, 14ta agkitata iti mabiit, ket agsaotanto laengen a personal. 15Talna koma ti adda kenka. Pakumostaandaka dagiti gagayyemmo. Saggaysaem a pakomustaan dagiti gagayyem dita.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\