HEBREO 4

1Yantangay ta kari ti Dios a makastrektayo a makipaginana kenkuana, agbutengtayo ngarud tapno awan masarakan kadakayo a di makastrek iti dayta a panaginana. 2Ta nangngegtayo met ti Naimbag a Damag a kas kadakuada. Wen, nangngegda ti mensahe ngem awan imbag nga intedna kadakuada agsipud ta dida namati iti nangngegda. 3Datayo ngarud a mamati ti sumrek iti panaginana nga inkari ti Dios. Kas iti kinunana, “Nagpungtotak ket insapatak: ‘Pulos a didanto sumrek iti daga a pangtedak kadakuada iti panaginana!’” Kinunana daytoy uray no nalpasen dagiti aramidna manipud panangparsuana iti lubong. 4Ta kuna ti maysa a paset ti Nasantoan a Surat maipapan iti maikapito nga aldaw: “Naginana ti Dios kadagiti amin nga aramidna iti maikapito nga aldaw.” 5Kunana pay: “Pulos a didanto sumrek iti dayta a daga a pangtedak koma kadakuada iti panaginana.” 6Saan a nakastrek a makipaginana iti Dios dagiti immuna a nakangngeg iti Naimbag a Damag agsipud ta dida namati Nupay kasta, adda dagiti mapalubosan a sumrek. 7Mapaneknekan daytoy gapu iti panangikeddeng ti Dios iti sabali nga aldaw a makuna, “Ita nga aldaw.” Kalpasan ti adu a tawen, dinakamatna daytoy idi nagsao babaen ken ni David, kas masarakan iti nasao a paset ti Nasantoan a Surat, “Ita nga aldaw, no mangngegyo ti timek ti Dios, Dikay agsuksukir.” 8No indalan ni Josue dagiti Israelita iti panaginana nga inkari ti Dios, saan koman a kasapulan a nagsao ti Dios maipapan iti sabali nga aldaw. 9Ngarud, adda pay panaginana a maipaay kadagiti tattao ti Dios, a kas iti panaginana ti Dios iti maikapito nga aldaw. 10Ta siasinoman a sumrek iti daytoy a panaginana kas inkari ti Dios, aginana met kadagiti aramidna a kas iti inaramid ti Dios. 11Masapul nga ikagumaantayo ti makagteng iti dayta a panaginana tapno awan ti uray maysa kadatayo a mapaay a kas kadakuada gapu iti kaawan ti pammatida. 12Sibibiag ken nasamay ti sao ti Dios. Natadtadem ngem ti uray ania a kampilan nga agsumbangir ti tademna. Kabaelanna a salputen ti pagsabatan ti kararua ken ti espiritu, ti nagsusuopan ti tulang ken pata. Ukomenna dagiti tarigagay ken pampanunot ti tao. 13Awan ti naparsua a mailinged iti Dios. Sipapanayag amin iti imatangna, ket masapul nga ilawlawagtayo iti Dios ti amin nga inaramidtayo. 14Salimetmetantayo ngarud a sititibker ti pammatitayo. Ta addaantayo iti naindaklan a Kangatoan a Padi a limmasat kadagiti langit ken simrek iti ayan ti Dios—ni Jesus nga Anak ti Dios. 15Maawatan ti Kangatoan a Padi nga agserserbi kadatayo ti kinakapuytayo. Kas kadatayo, napadas iti amin a kita ti sulisog ngem saan a nagbasol. 16Ditayo koma ngarud bumdeng nga umasideg iti trono ti Dios a pagtaudan ti parabur. Sadiay, magun-odtayto ti panangngaasi ti Dios ket masarakantayo ti parabur a tumulongto kadatayo iti tiempo a kasapulantayo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\