SANTIAGO 1

1Patgek a Kakabsat: Kablaawankay amin a tattao ti Dios a naiwaraswaras iti entero a lubong. Siak, ni Santiago nga agserserbi iti Dios ken ni Apo Jesu-Cristo, ti naggapuan daytoy a surat. 2Kakabsatko, ibilangyo a ragsak no aglak-amkay iti amin a kita ti pakarigatan 3agsipud ta ammoyo a no agballigi ti pammatiyo a mangsaranget iti kasta a rigat, pataudenna ti anusyo nga agibtur. 4Managibturkayo koma a kanayon ken awan pakapilawan ken pagkuranganyo. 5Ngem no agkurang ti siasinoman kadakayo iti kinasirib, agkararag koma iti Dios ket maikkanto. Ngamin, managparabur ti Dios ken siaayat a mangted kadagiti amin a tattao. 6Ngem no agkararagkayo, nasken a mamatikayo ket dikay agduadua. Ti siasinoman nga agduadua, mayarig iti allon ti taaw a yalla-alla ti angin. 7-8 Agbaliwbaliw ti panunot ti kasta a tao, ket pagduaduaanna ti amin nga aramidna. Dina koma ipagarup nga addanto awatenna iti Apo. 9Agragsak koma ti nakurapay a kabsat iti panangitan-ok kenkuana ti Dios. 10Agragsak met koma ti nabaknang iti panangipababa kenkuana ti Dios. Ta kas iti sabong ti atap a mula, saanto nga agbayag ti nabaknang. 11No nakangaton ti init, malanet ti mula iti makasinit a darang. Malaylay ti mula, maregreg ti sabongna, ket madadael metten ti pintasna. Kasta met ti pannakadadael ti nabaknang bayat ti panangas-asikasona kadagiti aramidna. 12Nagasat ti tao nga agtalinaed a natibker bayat ti pannakasuotna. Ngamin, no agballigi, awatennanto ti balangat ti biag nga inkari ti Dios kadagiti agayat kenkuana. 13No masulisog ti tao, dina koma ipagarup a ti Dios ti mangsulisog kenkuana. Ta saan a masulisog ti Dios iti kinadakes, ket di met mangsulisog. 14Ngem masulisog ti tao no yaw-awan ken iturayan dagiti dakes a tarigagayna; 15ket inton mainawen ti dakes a tarigagay, maipasngay ti basol. No makadakkelen ti basol, yegna ti patay. 16Dikay maallilaw, ay-ayatek a kakabsat. 17Aggapu sadi langit ti amin a nasayaat ken naan-anay a sagut. Wen, aggapu iti Dios a namarsua kadagiti nailangitan a silaw. Awan kenkuana ti panagbalbaliw a mamataud iti kinasipnget. 18Iti bukodna a pagayatan, inikkannatay iti naespirituan a biag babaen iti sao ti kinapudno tapno datayo ti kangrunaan kadagiti amin a parsuana. 19Ay-ayatek a kakabsat, ammoenyo daytoy: Sisasagana koma ti tunggal maysa a dumngeg iti sabali, ngem natanang nga agsao ken di nalaka nga agpungtot. 20Saan a magun-od ti pungtot ti tao ti nalinteg a pagayatan ti Dios. 21Ngarud, idianyo amin a naalas nga ugali ken dakes a kababalin. Agtulnogkayo iti Dios ket awatenyo ti sao a makaisalakan kadakayo a naimulana iti pusoyo. 22Ngem diyo allilawen ti bagiyo. Saan nga umdas a dumngegkayo laeng. Babaen iti aramid, ipakitayo ketdi a dumngegkay iti sao. 23Ti dumngeg iti sao ngem dina met tungpalen, mayarig iti tao nga agsarming. 24Makitana ti pudno a langana ngem malipatanna a dagus kalpasan ti yaadayona. 25Ngem ti sipapasnek a mangadal ken sigaganetget a mangannurot iti naan-anay a linteg a mangwayawaya iti tao, ken dumngeg ket saanna a lipaten ti mangngegna no di ket tungpalenna pay, paraburanto ti Dios iti aniaman nga aramidenna. 26Mabalin a mamatika a naimbagka a Kristiano. Ngem no dimo matengngel ti dilam, allilawem ti bagim ta awan serserbi ti kinarelihiosom. 27Ti pudno a relihion nga awan pakapilawanna iti imatang ti Dios Ama isu daytoy: Ti itutulong kadagiti ulila ken biuda iti nakakaasi a kasasaadda ken ti panagtalinaed a nadalus a di patulawan kadagiti kinadakes ditoy lubong.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\