SANTIAGO 2:23

23Ket pimmudno ti maysa a paset ti Nasantoan a Surat: “Namati ni Abraham iti Dios, ket imbilang ti Dios a nalinteg gapu iti pammatina.” Isut’ gapuna a naawagan ni Abraham a “gayyem ti Dios.”

Share this Verse:

FREE!

One App.
1,800+ Languages.

Learn More