JUAN 19:6

6Idi makita dagiti panguloen a papadi ken dagiti guardia ti Templo, impukkawda, “Pailansam iti krus! Pailansam iti krus!” Kinuna ni Pilato kadakuada, “Alaenyo ngarud. Dakayo ti mangilansa kenkuana iti krus. Awan panggapuak a mangdusa kenkuana.”

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More