PALTIING 10

1Kalpasanna, nakitak ti sabali a mannakabalin nga anghel a bumabbaba manipud langit. Nabungon iti ulep ket adda bullalayaw iti ngatoen ti ulona. Naraniag ti rupana a kas iti karaniag ti init ket kasla adigi nga apuy dagiti sakana. 2Adda iggemna a silulukat a bassit a nalukot a pagbasaan. Imbaddekna ti makannawan a sakana iti taaw ket ti makannigid, iti daga. 3Nagpukkaw ket kasla ungor ti adu a leon ti timekna. Nasungbatan iti dulluog dagiti pito a gurruod. 4Idi malpas ti dulluog, agsuratak koman, ngem nangngegko ti maysa a timek a naggapu sadi langit. “Ilimedmo ti imbaga dagiti pito a gurruod,” kinunana. “Dimo isurat.” 5Ket ingngato ti anghel a nakitak nga agtaktakder iti taaw ken iti daga ti makannawan nga imana idiay langit. 6Nagsapata iti nagan ti Dios a sibibiag nga agnanayon nga awan inggana, isu a namarsua iti langit, daga, taaw ken amin a linaonda. “Saanen a maitantan,” kinunana. 7“Inton puyoten ti maikapito nga anghel ti trumpetana, ibanagton ti Dios ti nalimed a panggepna kas impakaammona idi kadagiti adipenna a profeta.” 8Nagsao manen kaniak ti timek a nangngegko a naggapu sadi langit. Kinunana, “Inka alaen ti silulukat a pagbasaan iti ima ti anghel nga agtaktakder iti baybay ken iti daga.” 9Immasidegak iti anghel ket dinawatko nga itedna kaniak ti nalukot a pagbasaan. “Alaem ket kanem,” kinunana. “Nasam-itto a kasla diro dita ngiwatmo ngem napaitto iti tianmo.” 10Innalak ti pagbasaan iti ima ti anghel ket kinnanko. Nasam-it a kas diro iti ngiwatko, ngem idi matilmonkon, napait iti tianko. 11Ket naibaga kaniak, “Masapul nga ipakaammom manen ti mensahe ti Dios maipapan kadagiti tattao iti adu a pagilian, puli, pagsasao ken ar-ari.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\