PALTIING 19

1Kalpasan daytoy, nangngegko ti kasla nagtitipon a timek ti adu a tattao sadi langit. Ikankantada: “Madaydayaw ti Dios! Ti pannakaisalakan, dayaw ken pannakabalin kukua ti Diostayo! 2Nalinteg ken rumbeng dagiti panangukomna. Dinusana ti agdindinamag nga immoral a babai a nangmulit iti daga babaen iti kinaderrepna. Dinusa ti Dios agsipud ta pinatayna dagiti adipen ti Apo.” 3Kinunada pay iti napigsa a timek: “Madaydayaw ti Dios! Agpangato iti agnanayon nga awan inggana ti asuk ti mapupuoran nga agdindinamag a siudad!” 4Nagpakleb dagiti duapulo ket uppat a panglakayen ken dagiti uppat a sibibiag a parsua, ket nagdaydayawda iti Dios nga agtugtugaw iti trono. Kinunada, “Amen! Madaydayaw ti Dios!” 5Adda nagsao manipud iti trono: “Dayawenyo ti Diostayo, dakay amin nga adipenna, dakay amin nga agdaydayaw kenkuana, natan-ok man wenno nanumo!” 6Kalpasanna, nangngegko ti kasla timek ti adu a tattao a kasla daranudor ti agdissuor a danum ken napigsa a gurruod. Kinunada: “Madaydayaw ti Dios! Ari ti Apo a Diostayo a Mannakabalin-amin! 7Agrag-o ken agragsaktayo! Idaydayawtayo ti kinatan-okna, ta agkasaren ti Kordero! Nakasaganan ti Babai a Maikallaysa, 8nakawesan iti nadalus ken nasileng a de lana.” (Ti de lana isu dagiti nalinteg nga aramid dagiti tattao ti Dios.) 9Ket kinuna ti anghel kaniak, “Isuratmo daytoy: Nagasat dagiti naawis iti pannakarambak ti kasar ti Kordero.” Innayonna, “Pudno a sao ti Dios dagitoy.” 10Nagpaklebak iti sakaananna tapno agdaydayawak kenkuana, ngem kinunana, “Dimo aramiden ti kasta! Adipenak met a kas kenka ken kas kadagiti kakabsatmo a nangpaneknek iti pudno maipapan ken ni Jesus. Ti Dios laeng ti pagdaydayawam!” Ta ti pammaneknek maipapan ken ni Jesus isu ti mangtignay kadagiti profeta. 11Naglukat ti langit ket nakitak ti maysa a puraw a kabalio. Adda nakasakay. Maaw-awagan iti Matalek ken Napudno agsipud ta nalinteg ti panangukom ken pannakigubatna. 12Kasla gumilgil-ayab nga apuy dagiti matana ket adu ti korona iti ulona. Naisurat ti naganna iti bagina, ngem isu laeng ti makaammo iti kaipapananna. 13Daradara ti pagan-anayna. “Sao ti Dios” ti nagan a pangawagda kenkuana. 14Sumarsaruno kenkuana dagiti armada ti langit. Nakasakayda kadagiti puraw a kabalio ket sikakawesda iti nadalus ken puraw a de lana. 15Manipud iti ngiwatna, rimmuar ti maysa a natadem a kampilan a pangparmekna kadagiti pagilian. Iturayannanto ida babaen iti baston a landok, ket manipud iti pagpespesan iti ubas, pagayusennanto ti arak ti napalalo a pungtot ti Mannakabalin-amin a Dios. 16Iti kawes ken luppona, naisurat dagiti balikas: “Ari dagiti ar-ari ken Apo dagiti appo.” 17Nakitak ti maysa nga anghel nga agtaktakder iti init, ket impukkawna kadagiti amin a tumatayab sadi langit: “Umaykayo tumabuno iti dakkel a padaya ti Dios. 18Umayyo kanen ti lasag dagiti ar-ari, dagiti heneral, dagiti soldado, dagiti kabalio ken dagiti nagsakay kadakuada, dagiti amin a tattao, tagabu ken siwawayawaya, natan-ok ken nanumo.” 19Ket nakitak ti narungsot nga animal, dagiti ari iti daga ken dagiti buyotda. Naguurnongda a manggubat iti nakasakay iti kabalio agraman dagiti buyotna. 20Natiliw ti animal ken ti sinan-profeta a nagiparang idi kadagiti nakaskasdaaw a pagilasinan iti sangoanan ti animal. (Dagitoy a milagro ti pinangallilawna kadagiti tattao nga addaan marka iti animal ken nagdaydayaw iti ladawanna.) Sibibiag a naitappuak ti animal ken ti sinan-profeta iti dan-aw ti gumilgil-ayab nga asufre. 21Natay dagiti buyotda iti kampilan a rimmuar iti ngiwat ti nakasakay iti kabalio. Ket nagum-uma dagiti tumatayab a nangan kadagiti lasagda.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\