PALTIING 22

1Impakita pay ti anghel ti karayan ti danum ti biag. Nalitnaw a kas kristal ti danumna nga agubbog manipud iti trono ti Dios ken ti Kordero. 2Agayus ti karayan iti tengnga ti kalsada ti siudad. Iti agsumbangirna, adda dagiti puon ti kayo ti biag a binulan nga agbunga, ket nasamay dagiti bulongda a pangagas iti sakit dagiti pagilian. 3Awan sadiay ti aniaman nga inlunod ti Dios. Masarakan iti siudad ti trono ti Dios ken ti Kordero ket agdaydayawto kenkuana dagiti adipenna. 4Makitadanto ti rupana ket maisuratto ti naganna iti mugingda. 5Awan ti rabii sadiay ket didanto masapul ti pagsilawan wenno ti lawag ti init agsipud ta ni Apo Dios ti silawdanto ket agaridanto iti agnanayon nga awan inggana. 6Kalpasanna, kinunana, “Napudno ken mapangnamnamaan dagitoy a sao. Ni Apo Dios a nangted iti Espirituna kadagiti profeta, isu ti nangibaon iti anghelna tapno ipakitana kadagiti adipenna met laeng ti masapul a mapasamak iti mabiit. 7Umayakon! Nagasat dagiti agtungpal kadagiti padto a nailanad iti daytoy a libro!” 8Siak ni Juan a nakangngeg ken nakakita kadagitoy a bambanag. Kalpasan ti pannakangngeg ken pannakakitak kadagitoy, nagpaklebak iti sakaanan ti anghel tapno agdaydayawak kenkuana. 9Ngem kinunana kaniak: “Saanmo nga aramiden ti kasta! Adipenak met a kas kenka, kas kadagiti kakabsatmo a profeta ken kas kadagiti amin nga agtulnog kadagiti sao iti daytoy a libro. Ti Dios laeng ti pagdaydayawam!” 10Kinunana pay: “Dimo ilimed dagiti padto iti daytoy a libro agsipud ta asidegen ti pannakapasamakda. 11Agtultuloy a dumakes ti managdakdakes. Agtultuloy nga agbiag a narugit ti narugit ti panagbiagna, ngem agtultuloy nga agaramid iti nalinteg ti nalinteg, ket ti nasantoan, agtultuloy ti panagbiagna a nasantoan.” 12Naibaga kaniak: “Dumngegkayo, umayakon! Itugotko dagiti gunggona nga itedko iti tunggal maysa kas mayannurot iti inaramidna. 13Siak ti Alfa ken ti Omega, ti umuna ken ti maudi, ti pangrugian ken ti panungpalan.” 14Nagasat dagiti mangdalus kadagiti kawesda ta maikkanda iti kalintegan a sumrek iti siudad ken mangan iti bunga ti puon ti kayo a mangted iti biag. 15Ngem mabati iti ruar ti siudad dagiti narukop a tattao, dagiti managsalamangka, dagiti mannakikamalala, dagiti mammapatay, dagiti agdaydayaw kadagiti didiosen ken dagiti managayat ken agaramid iti kinaulbod. 16“Siak ni Jesus a nangibaon iti anghelko tapno saksianna dagitoy kadakayo nga adda kadagiti iglesia. Nagtaudak iti ramut ken kaputotan ni David. Siak ti naraniag a bituen ti agsapa.” 17“Umayka!” kuna ti Espiritu ken ti Babai a Maikallaysa. “Umayka!” kuna met ti amin a makangngeg iti daytoy. Umasideg ti siasinoman a mawaw. Awaten ti siasinoman a mayat ti danum ti biag a kas sagut. 18Siak ni Juan. Ballaagak ti siasinoman a makangngeg kadagiti padto a naisurat iti daytoy a libro: No adda mangnayon kadagitoy, inayonto met ti Dios iti dusana dagiti didigra a naisurat iti daytoy. 19Ket no adda mangikkat iti aniaman kadagiti padto a naisurat iti daytoy, ikkatento met ti Dios ti kalinteganna a mairanud iti kayo ti biag. Ikkatento pay ti Dios ti kalinteganna a mairaman iti Nasantoan a Siudad kas nailanad iti daytoy a libro. 20Kuna ti mangpaneknek iti daytoy, “Agpayso nga umayakon!” Amen! Umaykan, Apo Jesus! 21Sapay koma ta magun-od ti amin a tattao ti Dios ti parabur ni Apo Jesus. Amen.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\