PALTIING 7

1Kalpasanna, nakitak ti uppat nga angheles nga agtaktakder iti uppat a suli ti daga. Tengtenglenda dagiti uppat nga angin tapno saan nga agpuyupoy iti rabaw ti daga, iti taaw wenno iti aniaman a puon ti kayo. 2Nakitak met ti sabali nga anghel nga agpangpangato iti deppaar ti daya nga iggemna ti timbre ti sibibiag a Dios. Pinukkawanna dagiti uppat nga angheles a nangtedan ti Dios iti pannakabalin a mangdadael iti daga ken iti baybay: 3“Saanyo pay a dadaelen ti daga, ti taaw wenno dagiti kayo; urayenyo a malpas ti panangmarkami kadagiti muging dagiti adipen ti Diostayo.” 4Ket naibaga kaniak a 144,000 ti bilang dagiti naikkan iti marka ti Dios kadagiti mugingda. Nagtaudda kadagiti sangapulo ket dua a tribu ti Israel: 512,000 manipud iti tribu ti Juda, 12,000 manipud iti tribu ti Ruben, 12,000 manipud iti tribu ti Gad, 6-8 12,000 manipud iti tribu ti Aser, 12,000 manipud iti tribu ti Neftali, 12,000 manipud iti tribu ti Manases, 12,000 manipud iti tribu ti Simeon, 12,000 manipud iti tribu ti Levi, 12,000 manipud iti tribu ti Isacar, 12,000 manipud iti tribu ti Zabulon, 12,000 manipud iti tribu ti Jose, 12,000 manipud iti tribu ti Benjamin. 9Kalpasan daytoy, nakitak ti nakaad-adu a tattao—awan ti makabilang iti kaaduda. Naggapuda iti amin a puli, tribu, pagilian ken pagsasao. Nakatakderda iti sangoanan ti trono ken ti Kordero. Puraw ti kawesda ken nakaiggemda iti sanga ti palma. 10“Aggapu ti pannakaisalakan iti Diostayo nga agtugtugaw iti trono, ken iti Kordero!” impukkawda. 11Linikmut dagiti amin nga angheles ti trono, dagiti panglakayen ken dagiti uppat a sibibiag a parsua. Nagpaklebda iti sangoanan ti trono ket nagdaydayawda iti Dios. 12Kinunada, “Amen! Dayaw, dayag, sirib, panagyaman, tan-ok, pannakabalin ken bileg ti maipaay iti Diostayo iti agnanayon nga awan inggana! Amen!” 13Sinaludsod kaniak ti maysa kadagiti panglakayen, “Siasino dagitoy a tattao a nakakawes iti puraw? Sadino ti naggapuanda?” 14“Diak ammo, apo! Sika ti makaammo,” insungbatko. Kinunana kaniak: “Isuda dagiti nakalasat iti napalalo a pannakaidadanes. Linabaanda dagiti pagan-anayda ket pinapudawda ida babaen iti dara ti Kordero. 15Dayta ti gapuna nga addada iti sangoanan ti trono ti Dios ket aldaw-rabii nga agserserbida kenkuana iti templona. Aywananto ida ti agtugtugaw iti trono. 16Pulos a didanto agbisin wenno mawaw. Saandanton a mapudotan iti init wenno aniaman a makasinit 17agsipud ta pastordanton ti Kordero nga adda iti tengnga ti trono. Iturongnanto ida kadagiti ubbog ti danum a sibibiag. Punasento ti Dios dagiti amin a luada.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\