ROMA 2

1Gayyem, uray ania ti katataom, awan a pulos ti panggapuam a mangukom iti sabali. No ukomem dagiti sabsabali, ngem aramidem met dagiti ar-aramidenda, ta bagim met laeng ti uk-ukomem. 2Ammotayo a nalinteg ti panangukom ti Dios kadagiti agaramid kadagitoy. 3Sika a mangukom kadagiti sabsabali ngem aramidem met dagiti ar-aramidenda, ipagarupmo kadi a malisiam ti panangukom ti Dios? 4Wenno, tagibassitem kadi ti aglaplapusanan a kinaimbag, panagibtur ken kinaanus ti Dios? Awan duadua nga ammom a manangngaasi ti Dios gapu ta ikalkalikagumna a maiturongka nga agbabawi. 5Ngem gapu ta natangken ti panagul-ulom ken nasukirka, nakarkaronto ti pannakadusam inton Aldaw a maiparangarang ti pungtot ti Dios ken ti nalinteg a panangukomna. 6Gunggonaanto ti Dios ti tunggal tao kas maitutop iti aramidna. 7Adda tattao a naanus nga agaramid iti naimbag tapno magun-odda ti dayag, dayaw ken biag nga awan patinggana. Itedto ti Dios kadakuada ti biag nga agnanayon. 8Adda dagiti tattao a ti laeng bukodda a pagimbagan ti sapsapulenda ken laksidenda ti pudno tapno surotenda ti dakes. Idissuorto ti Dios kadakuada ti pungtot ken gurana. 9Agrigat ken agtuokto ti amin a tattao nga agaramid iti dakes, umuna dagiti Judio kasta met dagiti Hentil. 10Ngem itedto ti Dios ti dayag, dayaw ken talna kadagiti amin nga agaramid iti naimbag, umuna kadagiti Judio kasta met kadagiti Hentil. 11Awan ti idumduma ni Apo Dios. 12No agbasol dagiti Hentil, saan a maipakat kadakuada ti Linteg ni Moises gapu ta saan a nairanta kadakuada daytoy. No agbasol dagiti Judio, maipakat kadakuada ti Linteg gapu ta isuda ti nakairantaanna. 13Ta saan a mapalinteg ti tao iti imatang ti Dios babaen iti panagdengngegna iti Linteg, no di ket babaen iti panagtungpalna iti Linteg. 14Awan ti Linteg kadagiti saan a Judio. Ngem no gapu iti nakaisigudanda a kababalin, aramidenda dagiti ibilin ti Linteg nupay dida ammo ti Linteg, agbalin a linteg dayta kadakuada. 15Babaen kadagiti aramidda, maiparangarang a naisurat dagiti bilin ti Linteg iti pusoda. Patalgedan met ti konsensiada a pudno daytoy, ta no maminsan pabasolen ida ti panunotda, ket no dadduma, ikalinteganna ida. 16Kas mayannurot iti Naimbag a Damag nga ikaskasabak, kastoyto ti maaramid iti dayta nga Aldaw inton ukomen ti Dios babaen ken ni Jesu-Cristo, ti amin a nalimed a pampanunot dagiti tattao. 17Ket sika? Kunam a Judioka. Agtalekka iti Linteg ket pagpasindayagmo ti Dios. 18Ammom ti kayat ti Dios nga aramidem, ket nasursurom iti Linteg a pilien ti nasayaat. 19Kapkapnekam a maidalanmo dagiti bulsek, a masilawam dagiti adda iti sipnget, 20a maisurom dagiti nengneng, ken maadalam dagiti awan ammona. Gapu ta adda kenka ti Linteg, ipagarupmon nga ammom ti amin ket pudno aminen a sawem. 21Kasano nga isurom dagiti sabali no dimo pay maisuro ta bagim? Ikasabam ti saan a panagtakaw, ngem apay nga agtakawka? 22Ibagam a maiparit ti pannakikamalala, ngem apay a makikamalalaka met? Kaguram dagiti didiosen, ngem apay a takawam met dagiti temploda! 23Pagpalangguadmo ti kaadda kenka ti linteg ti Dios, ngem apay nga ibabainmo ti Dios gapu iti panangsalungasingmo iti lintegna? 24Kuna ti Nasantoan a Surat, “Gapu kadakayo a Judio, agsao dagiti Hentil iti dakes a maibusor iti Dios.” 25Adda pateg ti panangannurotmo iti tulag ti pannakakugit no tungpalem ti Linteg. Ngem no salungasingem, naim-imbag la koman a dika nagpakugit. 26No tungpalen ti maysa a Hentil ti bilin ti Linteg idinto a saan a nakugit daytoy, dinto kadi ibilang ti Dios a kas maysa metten a nakugit? 27Ket dakayo a Judio, uray no adda kadakayo ti naisurat a Linteg, ken nakugitkayo, no salungasingenyo ti Linteg, ukomendakayto dagiti saan a Judio ta agtulnogda iti Linteg uray no dida nakugit. 28No nakugit ti maysa a Judio, saanna kayat a sawen nga isu ket napaypayso a Judio. Saan a Judio ti maysa a tao gapu laeng ta nakugit. 29Ngem ti pudno a Judio, isu ti Judio iti uneg, kayatna a sawen, nakugit ti pusona babaen iti Espiritu ti Dios a saan ket a babaen iti naisurat a Linteg. Ti pannakaidaydayaw ti kasta a tao aggapu iti Dios, saan a kadagiti tattao.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\