ROMA 4

1Ania ngarud ti makunatayo ken ni Abraham nga amatayo? Ania ti padasna? 2No napalinteg ni Abraham iti sangoanan ti Dios gapu kadagiti inaramidna, adda koma pagtangsitna. Ngem saan a makapagtangsit iti sangoanan ti Dios. 3Kuna ti Nasantoan a Surat, “Namati ni Abraham iti Dios, ket gapu iti pammatina, inawat ti Dios a kas nalinteg.” 4Ti agtrabaho, matangdanan. Saan a maibilang a sagut ti tangdanna no di ket tineggedna. 5Ti tao nga agtalek iti pammatina a saan nga iti aramidna, ngem mamati iti Dios a mangibilang iti nakabasol nga awan basolna, bigbigen ti Dios ti pammati dayta a tao tapno maibilang a nalinteg. 6Daytoy ti kayat a sawen ni David idi kinunana a nagasat ti tao nga awaten ti Dios a kas nalinteg iti sangoananna, saan a gapu kadagiti aramidna: 7“Nagasat dagiti pinakawan ti Dios ti kinadakesda, dagiti inabbongan ti Dios ti basolda! 8Nagasat ti tao a ti basolna ket lipaten ti Apo!” 9Agpaay laeng kadi kadagiti nakugit daytoy a kinagasat a sarsaritaen ni David? Saan! Agpaay met kadagiti saan a nakugit. Ta inaramattayo daytoy a paset ti Nasantoan a Surat nga agkuna: “Namati ni Abraham iti Dios, ket gapu iti pammatina, inawat ti Dios a kas nalinteg.” 10Kaano a napasamak daytoy? Sakbay kadi wenno kalpasan a nakugit ni Abraham? Sakbay ti pannakakugitna, saan nga iti kalpasanna. 11Naud-udi ti pannakakugitna, ket ti pannakakugitna ti mangpaneknek nga inawat ti Dios a kas nalinteg ni Abraham gapu iti pammatina sakbay a nakugit. Iti kasta, ni Abraham ti naespirituan nga ama dagiti amin a mamati iti Dios, ket awaten ti Dios a kas nalintegda uray pay no saanda a nakugit. 12Isu met ti ama dagiti nakugit, saan laeng a gapu ta nakugitda, no di ket gapu ta agbibiagda iti pammati a kas iti panagbiag ni amatayo nga Abraham sakbay a nakugit. 13Inkari ti Dios ken ni Abraham ken kadagiti kaputotanna a tagikuaendanto ti lubong. Inaramidna daytoy, saan a gapu ta nagtulnog ni Abraham iti Linteg, no di ket gapu ta namati ket inawat ti Dios a kas nalinteg. 14Ta no maited ti inkari ti Dios kadagiti agtulnog iti Linteg, awanen ti serserbi ti pammati ti tao ket awan metten ti pagmamaayan ti kari ti Dios. 15Ta ti Linteg pataudenna ti pungtot ti Dios. Ngem no awan linteg, awan met panagsalungasing. 16Naibatay ngarud ti kari iti pammati tapno mapatalgedan ti kari a kas sagut ti Dios kadagiti amin a kaputotan ni Abraham. Saan laeng nga agpaay daytoy a kari kadagiti agtulnog iti Linteg, no di pay ket kadagiti mamati a kas iti panamati ni Abraham. Ta ni Abraham ti naespirituan nga amatayo amin. 17Kas kuna ti Nasantoan a Surat, “Pinagbalinka nga ama ti adu a nasion.” Iti kasta, naimbag ti kari iti imatang ti Dios a pinati ni Abraham, ti Dios a mamagungar kadagiti natay ken mangparsua kadagiti bambanag nga awan babaen iti panagsaona. 18Namati ni Abraham ket nangnamnama uray idi awan pangnamnamaanna. Isut’ gapuna a nagbalin “nga ama ti adu a nasion.” Kas kuna ti Nasantoan a Surat, “Kas ti kaadu dagiti bituen ti kaadunto ti kaputotam.” 19Agsangagasuten idi ti tawen ni Abraham. Ngem saan a kimmapuy ti pammatina uray idi ibilangna ti bagina a kasla natayen ken saan a mabalin nga aganak ni Sara. 20Saan a napukaw ti pammatina, ket di nagduadua iti kari ti Dios. Ti pammatina ti nangpabileg kenkuana ket indaydayawna ti Dios. 21Kapkapnekanna unay a tungpalen ti Dios ti inkarina. 22Gapu iti daytoy a pammati, naibilang ni Abraham a nalinteg. 23Saan a naisurat dagiti balikas a “naibilang a nalinteg” nga agpaay laeng ken ni Abraham. 24Agpaay met kadatayo a maibilangto a kas nalinteg, datayo a mamati iti Dios a namagungar ken ni Jesus nga Apotayo. 25Nayawat ni Jesus a matay gapu kadagiti basoltayo, ket napagungar tapno mapalintegtayo iti sangoanan ti Dios.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\