I Tawarikh 3

1Inilah anak-anak Daud yang lahir bagi dia di Hebron; anak sulung ialah Amnon, dari Ahinoam, perempuan Yizreel; anak yang kedua ialah Daniel, dari Abigail, perempuan Karmel; 2anak yang ketiga ialah Absalom, anak Maakha, yakni anak perempuan Talmai, raja Gesur; anak yang keempat ialah Adonia, anak Hagit; 3anak yang kelima ialah Sefaca, dari Abital; anak yang keenam ialah Yitream, dari Egla, isterinya itu. 4Enam orang lahir bagi dia di Hebron, di mana ia memerintah tujuh tahun enam bulan lamanya; dan tiga puluh tiga tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. 5Inilah yang lahir bagi dia di Yerusalem: Simea, Sobab, Natan dan Salomo, empat orang dari Batsyua binti Amiel, 6lalu Yibhar, Elisama, Elifelet, 7Nogah, Nefeg, Yafia, 8Elisama, Elyada dan Elifelet, sembilan orang. 9Semuanya itu anak-anak Daud, belum terhitung anak-anak dari gundik-gundik. Tamar ialah saudara perempuan mereka. 10Keturunan Salomo ialah Rehabeam; anak orang ini ialah Abia; anak orang ini ialah Asa; anak orang ini ialah Yosafat; 11anak orang ini ialah Yoram; anak orang ini ialah Ahazia; anak orang ini ialah Yoas; 12anak orang ini ialah Amazia; anak orang ini ialah Azarya; anak orang ini ialah Yotam; 13anak orang ini ialah Ahas; anak orang ini ialah Hizkia; anak orang ini ialah Manasye; 14anak orang ini ialah Amon; anak orang ini ialah Yosia. 15Anak-anak Yosia: anak sulung ialah Yohanan, anak yang kedua ialah Yoyakim, anak yang ketiga ialah Zedekia dan anak yang keempat ialah Salum. 16Keturunan Yoyakim ialah Yekhonya, anaknya itu, dan anak orang ini ialah Zedekia. 17Anak-anak Yekhonya, orang kurungan itu, ialah Sealtiel, anaknya, 18lalu Malkhiram, Pedaya, Syenasar, Yekamya, Hosama dan Nedabya. 19Anak-anak Pedaya ialah Zerubabel dan Simei, dan anak-anak Zerubabel ialah Mesulam dan Hananya; Selomit ialah saudara perempuan mereka; 20lalu Hasuba, Ohel, Berekhya, Hasaja dan Yusab-Hesed, lima orang. 21Anak-anak Hananya ialah Pelaca dan Yesaya; anak orang ini ialah Refaya; anak orang ini ialah Arnan; anak orang ini ialah Obaja, dan anak orang ini ialah Sekhanya. 22Anak-anak Sekhanya ialah Semaya, dan anak-anak Semaya ialah Hatus, Yigal, Bariah, Nearya dan Safat, enam orang. 23Anak-anak Nearya ialah Elyo"enai, Hizkia, dan Azrikam, tiga orang. 24Anak-anak Elyo"enai ialah Hodawya, Elyasib, Pelaya, Akub, Yohanan, Delaya dan Anani, tujuh orang.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\