Kejadian 10

1Inilah keturunan Sem, Ham dan Yafet, anak-anak Nuh. Setelah air bah itu lahirlah anak-anak lelaki bagi mereka. 2Keturunan Yafet ialah Gomer, Magog, Madai, Yawan, Tubal, Mesekh dan Tiras. 3Keturunan Gomer ialah Askenas, Rifat dan Togarma. 4Keturunan Yawan ialah Elisa, Tarsis, orang Kitim dan orang Dodanim. 5Dari mereka inilah berpencar bangsa-bangsa daerah pesisir. Itulah keturunan Yafet, masing-masing di tanahnya, dengan bahasanya sendiri, menurut kaum dan bangsa mereka. 6Keturunan Ham ialah Kush, Misraim, Put dan Kanaan. 7Keturunan Kush ialah Seba, Hawila, Sabta, Raema dan Sabtekha; anak-anak Raema ialah Syeba dan Dedan. 8Kush memperanakkan Nimrod; dialah yang mula-mula sekali orang yang berkuasa di bumi; 9ia seorang pemburu yang gagah perkasa di hadapan TUHAN, sebab itu dikatakan orang: "Seperti Nimrod, seorang pemburu yang gagah perkasa di hadapan TUHAN." 10Mula-mula kerajaannya terdiri dari Babel, Erekh, dan Akad, semuanya di tanah Sinear. 11Dari negeri itu ia pergi ke Asyur, lalu mendirikan Niniwe, Rehobot-Ir, Kalah 12dan Resen di antara Niniwe dan Kalah; itulah kota besar itu. 13Misraim memperanakkan orang Ludim, orang Anamim, orang Lehabim, orang Naftuhim, 14orang Patrusim, orang Kasluhim dan orang Kaftorim; dari mereka inilah berasal orang Filistin. 15Kanaan memperanakkan Sidon, anak sulungnya, dan Het, 16serta orang Yebusi, orang Amori dan orang Girgasi; 17orang Hewi, orang Arki, orang Sini, 18orang Arwadi, orang Semari dan orang Hamati; kemudian berseraklah kaum-kaum orang Kanaan itu. 19Daerah orang Kanaan adalah dari Sidon ke arah Gerar sampai ke Gaza, ke arah Sodom, Gomora, Adma dan Zeboim sampai ke Lasa. 20Itulah keturunan Ham menurut kaum mereka, menurut bahasa mereka, menurut tanah mereka, menurut bangsa mereka. 21Lahirlah juga anak-anak bagi Sem, bapa semua anak Eber serta abang Yafet. 22Keturunan Sem ialah Elam, Asyur, Arpakhsad, Lud dan Aram. 23Keturunan Aram ialah Us, Hul, Geter dan Mas. 24Arpakhsad memperanakkan Selah, dan Selah memperanakkan Eber. 25Bagi Eber lahir dua anak laki-laki; nama yang seorang ialah Peleg, sebab dalam zamannya bumi terbagi, dan nama adiknya ialah Yoktan. 26Yoktan memperanakkan Almodad, Selef, Hazar-Mawet dan Yerah, 27Hadoram, Uzal dan Dikla, 28Obal, Abimael dan Syeba, 29Ofir, Hawila dan Yobab; itulah semuanya keturunan Yoktan. 30Daerah kediaman mereka terbentang dari Mesa ke arah Sefar, yaitu pegunungan di sebelah timur. 31Itulah keturunan Sem, menurut kaum mereka, menurut bahasa mereka, menurut tanah mereka, menurut bangsa mereka. 32Itulah segala kaum anak-anak Nuh menurut keturunan mereka, menurut bangsa mereka. Dan dari mereka itulah berpencar bangsa-bangsa di bumi setelah air bah itu.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\