I Tawarikh 8

1Anak-anak Binyamin: Bela, anak sulungnya; Asbel, anak kedua; Ahrah, anak ketiga; 2Noha, anak keempat; dan Rafa, anak kelima. 3Anak-anak Bela: Adar, Gera, Abihud, 4Abisua, Naaman, Ahoah, 5Gera, Sefufan, dan Huram. 6Inilah anak-anak Ehud (mereka inilah kepala-kepala kaum keluarga penduduk Geba yang telah dibuang ke Manahat): 7Naaman, Ahia, dan Gera, yang membuang mereka. Gera mempunyai anak, yaitu Uza dan Ahihud. 8Saharaim mempunyai anak di daerah Moab, setelah ia menyuruh pergi Husim dan Baara, istri-istrinya. 9Kemudian dari Hodes, istrinya, ia mempunyai anak: Yobab, Zibya, Mesa, Malkam, 10Yeus, Sokhya, dan Mirma. Itulah anak-anaknya, kepala-kepala kaum keluarga. 11Anaknya dari Husim adalah Abitub dan Elpaal. 12Anak-anak Elpaal: Eber, Misam, dan Semed, yang membangun Ono dan Lod dengan kampung-kampungnya. 13Selanjutnya Beria dan Sema, yaitu kepala-kepala kaum keluarga dari penduduk Ayalon yang menghalau penduduk Gat. 14Ahyo, Sasak, Yeremot, 15Zebaja, Arad, Eder, 16Mikhail, Yispa, dan Yoha ialah anak-anak Beria. 17Zebaja, Mesulam, Hizki, Heber, 18Yismerai, Yizlia, dan Yobab ialah anak-anak Elpaal. 19Yakim, Zikhri, Zabdi, 20Elyoƫnai, Ziletai, Eliel, 21Adaya, Beraya, dan Simrat ialah anak-anak Simei. 22Yispan, Eber, Eliel, 23Abdon, Zikhri, Hanan 24Hananya, Elam, Antotia, 25Yifdeya, dan Penuel ialah anak-anak Sasak. 26Samserai, Seharya, Atalya, 27Yaaresya, Elia, dan Zikhri ialah anak-anak Yeroham. 28Itulah kepala-kepala kaum keluarga menurut keturunan mereka, orang-orang yang terkemuka. Mereka ini tinggal di Yerusalem. 29Di Gibeon tinggallah bapak Gibeon, yaitu Yeiel. Nama istrinya ialah Maakha. 30Anak sulungnya ialah Abdon, lalu Zur, Kis, Baal, Nadab, 31Gedor, Ahyo, Zekher, 32dan Miklot yang mempunyai anak, Simea. Mereka juga tinggal berdekatan dengan saudara-saudara mereka di Yerusalem bersama saudara-saudara mereka yang lain. 33Ner mempunyai anak, Kis. Kis mempunyai anak, Saul. Saul mempunyai anak, yaitu Yonatan, Malkisua, Abinadab, dan Esbaal. 34Anak Yonatan ialah Meribaal. Meribaal mempunyai anak, Mikha. 35Anak-anak Mikha ialah Piton, Melekh, Tarea, dan Ahas. 36Ahas mempunyai anak, Yoada. Yoada mempunyai anak, yaitu Alemet, Azmawet, dan Zimri. Zimri mempunyai anak, Moza. 37Kemudian berikutnya turun-temurun adalah Bina, Rafa, Elasa, Azel. 38Azel mempunyai enam orang anak laki-laki. Inilah nama-nama mereka: Azrikam, Bokhru, Ismail, Searya, Obaja, dan Hanan. Itulah semua anak Azel. 39Anak-anak Esek, saudara Azel: Ulam, anak sulungnya; Yeus, anak kedua; dan Elifelet, anak ketiga. 40Anak-anak Ulam adalah kesatria-kesatria yang gagah perkasa, pemanah-pemanah. Mereka mempunyai banyak anak dan cucu -- 150 orang. Itulah semua keturunan Binyamin.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\