Keluaran 6

1Allah berfirman kepada Musa demikian, "Akulah ALLAH. 2Aku telah menampakkan diri kepada Ibrahim, Ishak, dan Yakub sebagai Allah Yang Mahakuasa, tetapi dengan sepenuh makna nama-Ku, ALLAH, Aku belum menyatakan diri. 3Aku juga sudah menetapkan perjanjian-Ku dengan mereka untuk mengaruniakan kepada mereka Tanah Kanaan, tanah tempat mereka tinggal sebagai pendatang. 4Aku sudah mendengar erangan bani Israil yang diperhamba oleh orang Mesir, dan Aku mengingat perjanjian-Ku. 5Sebab itu katakanlah kepada bani Israil, 'Akulah ALLAH. Aku akan membebaskan kamu dari kerja paksa yang dibebankan orang Mesir. Aku akan melepaskan kamu dari perhambaan mereka, dan menebus kamu dengan kuasa yang nyata dan dengan hukuman-hukuman yang hebat. 6Aku akan mengangkat kamu menjadi umat-Ku dan Aku akan menjadi Tuhanmu. Kamu akan tahu bahwa Akulah ALLAH, Tuhanmu, yang membebaskan kamu dari kerja paksa yang dibebankan orang Mesir. 7Aku akan membawa kamu ke negeri yang dengan bersumpah telah Kujanjikan hendak Kukaruniakan kepada Ibrahim, Ishak, dan Yakub. Aku akan mengaruniakannya kepadamu menjadi milikmu. Akulah ALLAH.' " 8Lalu Musa menyampaikan perkataan itu kepada bani Israil, tetapi mereka tidak mau mendengarkan Musa karena kesedihan hati mereka dan karena perhambaan yang berat itu. 9Firman ALLAH pula kepada Musa, 10"Pergilah, katakanlah kepada Firaun, raja Mesir, supaya ia mengizinkan bani Israil pergi dari negerinya." 11Tetapi Musa berkata kepada ALLAH, "Sedangkan bani Israil tidak mendengarkan hamba-Mu ini. Bagaimana mungkin Firaun akan mendengarkan hamba-Mu ini, seorang yang tidak fasih lidahnya?" 12Demikianlah ALLAH berfirman kepada Musa dan Harun, serta mengutus mereka kepada bani Israil dan kepada Firaun, raja Mesir, untuk membawa bani Israil keluar dari Tanah Mesir. 13Berikut ini adalah kepala-kepala kaum keluarga mereka: Anak-anak Ruben, anak sulung Israil: Henokh, Palu, Hezron, dan Karmi. Itulah kaum-kaum Ruben. 14Anak-anak Simeon: Yemuel, Yamin, Ohad, Yakhin, Zohar, dan Saul, anak seorang perempuan Kanaan. Itulah kaum-kaum Simeon. 15Nama anak-anak Lewi menurut urutan kelahirannya: Gerson, Kehat, dan Merari. Lewi mencapai umur 137 tahun. 16Anak-anak Gerson: Libni dan Simei, menurut kaum-kaum mereka. 17Anak-anak Kehat: Amram, Yizhar, Hebron, dan Uziel. Kehat mencapai umur 133 tahun. 18Anak-anak Merari: Mahli dan Musi. Itulah kaum-kaum Lewi menurut keturunannya. 19Amram memperistri Yokhebed, saudara ayahnya, dan istrinya itu melahirkan Harun dan Musa baginya. Amram mencapai umur 137 tahun. 20Anak-anak Yizhar: Korah, Nefeg, dan Zikhri. 21Anak-anak Uziel: Misael, Elsafan, dan Sitri. 22Harun memperistri Eliseba binti Aminadab, saudara Nahason, dan istrinya itu melahirkan Nadab, Abihu, Eleazar, serta Itamar baginya. 23Anak-anak Korah: Asir, Elkana, dan Abiasaf. Itulah kaum-kaum bani Korah. 24Eleazar bin Harun memperistri salah seorang anak perempuan Putiel, dan istrinya itu melahirkan Pinehas baginya. Itulah kepala-kepala kaum keluarga orang Lewi menurut keturunannya. 25Itulah Harun dan Musa yang menerima firman ALLAH, "Bawalah bani Israil keluar dari Tanah Mesir menurut rombongan-rombongan mereka." 26Merekalah yang berbicara kepada Firaun, raja Mesir, bahwa mereka akan membawa bani Israil keluar dari Mesir. Itulah Musa dan Harun. 27Pada waktu ALLAH berfirman kepada Musa di Tanah Mesir, 28demikianlah firman ALLAH kepadanya, "Akulah ALLAH. Katakanlah kepada Firaun, raja Mesir, segala hal yang Kufirmankan kepadamu." 29Tetapi kata Musa kepada ALLAH, "Sesungguhnya, hamba-Mu ini seorang yang tidak fasih lidahnya, bagaimana mungkin Firaun akan mendengarkan hamba?"


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\