Yehezkiel 12

1Maka datanglah pula firman Allah kepadaku demikian: 2"Hai anak Adam, engkau duduk ini di antara orang isi rumah yang bantahan yang bermata akan melihat tetapi tiada melihat dan yang bertelinga akan mendengar tetapi tiada didengarnya karena ialah suatu isi rumah yang bantahan. 3Sebab itu hai anak Adam, sediakanlah bagi dirimu barang yang kemas-kemas akan berpindah lalu pindah pada siang hari di hadapan matanya maka hendaklah engkau pindah dari pada tempatmu ke tempat yang lain di hadapan matanya mudah-mudahan diperhatikannya sungguhpun yaitu suatu isi rumah yang bantahan. 4Maka barang-barangmu yang kemas-kemas itu hendaklah engkau membawa keluar pada siang hari di hadapan matanya seperti peri barang-barang akan dipindahkan dan hendaklah engkau keluar pada petang hari di hadapan matanya seperti peri orang yang keluar dengan tertawan. 5Koreklah lobang di tembok di hadapan matanya dan bawa barang- barang itu keluar dari padanya. 6Maka hendaklah engkau pikul di hadapan matanya lalu bawa pergi dalam gelap dan tudunglah mukamu supaya jangan engkau lihat bumi karena Aku telah menentukan dikau akan suatu tanda bagi isi rumah Israel." 7Maka kuperbuatlah seperti yang dipesan kepadaku yaitu barang-barangku itu kubawa keluar pada siang hari seperti peri barang- barang yang akan dipindahkan dan pada petang hari kukoreklah tembok itu dengan tanganku sendiri maka kubawa keluar dalam gelap lalu kupikul di hadapan matanya. 8Maka pada esok hari datanglah firman Allah kepadaku demikian: 9"Hai anak Adam, bukankah kaum bani Israel yaitu kaum yang bantahan itu telah berkata kepadamu: Apakah perbuatanmu ini? 10Maka hendaklah engkau berkata kepadanya: Demikianlah firman Tuhan kita Allah: Bahwa wahyu ini dari hal raja yang di Yerusalem dan segenap kaum bani Israel yang ada ia di antaranya. 11Maka katakanlah olehmu: Bahwa akulah tanda bagimu sebagaimana perbuatanku ini demikialah akan diperbuat kepadanya maka sekaliannya akan dibawa dengan tertawan. 12Adapun raja yang di antaranya itu akan memikul barang- barangnya dalam gelap lalu keluar maka sekaliannya akan mengorek lobang di tembok akan dibawa keluar dari padanya dan ia akan menudung mukanya supaya jangan dilihatnya tanah itu dengan matanya. 13Maka Aku akan membentangkan jaring-Ku di atasnya dan ia akan ditangkap dalam jerat-Ku maka Aku akan membawa dia ke Babel ke tanah orang Kasdim tetapi tiada ia akan melihatnya sungguhpun ia akan mati di sana. 14Maka segala orang yang berkelilingnya akan pembantunya dan segala tentaranyapun kelak akan cerai-beraikan kepada segala mata angin dan Aku akan menghunus pedang akan mengusir dia. 15Maka sekaliannya akan mengetahui bahwa Akulah Allah tatkala Aku taburkan dia di antara segala bangsa serta Kucerai-beraikan dia pada segala negeri. 16Tetapi di antaranya itu Aku akan meninggalkan orang yang sedikit yang dapat berlepas dirinya dari pada pedang dan dari pada bala kelaparan dan dari pada bala sampar supaya dapat diceritakannya segala kekejiannya itu di antara segala bangsa barang kemana ia pergi maka iapun akan mengetahui bahwa Akulah Allah." 17Maka datanglah pula firman Allah kepadaku demikian: 18"Hai anak Adam, makanlah rotimu dengan menggeletar dan minum air dengan gementar dan khawatir. 19Maka hendaklah engkau berkata kepada orang isi tanah ini: Demikian firman Tuhan kita Allah dari hal segala orang isi Yerusalem dan tanah Israel: Bahwa sekaliannya itu akan makan rotinya dengan khawatir dan minum airpun dengan tercengang supaya tanahnya itu boleh menjadi sunyi dari pada segala yang ada kepadanya dari sebab aniaya segala orang yang duduk dalamnya. 20Maka segala negri orang yang berorang itu akan dirusakkan dan tanah itu akan menjadi suatu kebinasaan sehingga kamu akan mengetahui bahwa Akulah Allah." 21Maka datanglah firman Allah itu kepadaku demikian: 22"Hai anak Adam, apakah perumpamaan yang ada padamu di tanah Israel ini yaitu masa itu telah dilanjutkan dan segala penghulunyapun hilanglah. 23Sebab itu katakanlah kepadanya: Demikianlah firman Tuhan kita Allah bahwa Aku akan menyudahkan perumpamaan itu sehingga tiada lagi kelak perumpamaan itu dipakai di antara orang Israel melainkan hendaklah engkau berkata kepadanya bahwa telah hampirlah masanya dan hal yang menggenapi segala penglihatan. 24Karena di antara kaum bani Israel itu tiada akan ada lagi sesuatu penglihatan yang sia-sia atau sesuatu tenungan yang membujuk. 25Karena Akulah Allah maka Aku akan berfirman dan segala firman-Ku akan berlaku maka yaitu tiada akan ditangguhkan lagi karena pada zamanmu juga hai kaum yang bantahan kelak Aku akan berfirman serta menyampaikan demikian maka inilah firman Tuhan Allah." 26Maka datanglah pula firman Allah itu kepadaku demikian: 27"Hai anak Adam, bahwasannya kata orang bani Israel adapun penglihatan yang dilihatnya itu ialah bagi beberapa hari kemudian dan nubuatnya itu dari hal masa yang lagi jauh. 28Sebab itu hendaklah engkau berkata kepadanya: Demikian firman Tuhan kita Allah: Bahwa satupun dari pada segala firman-Ku itu tiada akan dipertangguhkan lagi melainkan barang yang akan Kufirmankan itu kelak disampaikan, demikianlah firman Tuhanmu Allah."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\