Yehezkiel 16

1Maka datanglah pula firman Allah itu kepadaku: 2"Hai anak Adam, hendaklah engkau memberitahu kepada Yerusalem itu segala kekejiannya serta berkata: 3Demikianlah firman Tuhanmu Allah itu akan hal Yerusalem: Adapun asalmu dan kejadianmu itu dari pada tanah Kanaan maka bapamu itu orang Amori dan ibumu orang Heti. 4Adapun akan hal kejadianmu itu maka pada hari engkau diperanakkan itu tali pusatmu tiada dikerat dan tiada engkau dimandikan dengan air akan menyucikan dikau maka sekali-kali tiada engkau disapu dengan geram dan sekali-kali tiada engkau dibedong. 5Maka tiada engkau disayangi oleh mata orang sehingga diperbuatnya segala perkara itu bagimu atau mengasihani akan dikau melainkan terbuanglah engkau di padang sebab jiwamu telah dibenci orang pada hari jadimu. 6Maka Aku telah lalu dekat serta Aku lihat akan dikau berlumur dengan darah maka firman-Ku kepadamu: Hendaklah engkau hidup jikalau berdarah sekalipun bahkan Aku telah berfirman kepadamu hendaklah engkau hidup jikalau engkau berdarah sekalipun. 7Maka Aku telah memperbanyakkan dikau seperti tumbuh-tumbuhan di padang maka engkau telah bertambah-tambah dan menjadi besar sehingga menjadi elok sekali maka susumupun timbul dan rambutmupun panjang padahal engkau lagi bertelanjang bugil. 8Maka Aku telah lalu dekat sertaku pandang pula akan dikau maka umurmu telah sampai baligh maka Aku bentangkanlah selimut-Ku ke atasmu Kutudungkan ketelanjanganmu bahkan Aku telah bersumpah setia kepadamu lalu Kumasuk perjanjian dengan dikau maka engkau telah manjadi milik-Ku, demikianlah firman Tuhanmu Allah. 9Maka Kumandikanlah akan dikau dengan air Kubasuhkanlah darah itu dari padamu lalu Kuurapi akan dikau dengan minyak. 10Maka Kukenakanlah kepadamu pakaian yang bersuci dan kasut dari pada kulit lembu-lembu maka pinggangmu Kuikat dengan kain halis dan kepalamu Kutudungi dengan kain sutera. 11Maka Kuhiasi akan dikau dengan beberapa perhiasan dan Kukenakan gelang pada tanganmu dan rantai pada lehermu. 12Maka Kukenakan makuti pada hidungmu dan anting-anting pada telingamu dan mahkota yang indah-indah ke kepalamu. 13Maka dengan demikian engkau telah dihiasi dengan emas perak maka pakaianmu pun dari pada kain katan dan sutera dan kain yang bersuci maka tepung halus dan air madu dan minyakpun akan makananmu maka sangatlah elok parasmu dan engkau telah beruntung sehingga beroleh pangkat permaisuri. 14Maka masyhurlah namamu di antara segala bangsa oleh sebab keelokkanmu karena yaitu sempurna oleh kebesaran yang telah Kukaruniakan kepadamu, demikianlah firman Tuhanmu Allah." 15"Tetapi engkau telah menaruh harap kepada keelokkanmu itu sehingga engkau telah berbuat zinah oleh sebab namamu telah masyhur maka engkau telah mencurahkan zinahmu kepada segala orang yang lalu-lalang masing-masingnya mendapat dia. 16Maka engkau telah mengambil dari pada pakaianmu lalu membuat bagi dirimu beberapa tempat yang tinggi-tinggi yang dihiasi dengan berbagai-bagai warnanya maka di sanalah engkau telah berbuat zinah maka perkara yang demikian tiada akan datang lagi dan tiada akan ada. 17Maka engkau telah mengambil pula segala mata bendamu yang indah-indah dari pada emas dan perak yang telah Kukaruniakan kepadamu maka engkau telah mengadakan bagi dirimu beberapa patung orang laki-laki lalu engkau berbuat zinah dengan dia 18maka pakaianmu yang bersuci itu telah engkau ambil lalu engkau kenakan kepadanya dan engkau telah menghadapkan kepadanya minyak-Ku dan setanggi-Ku. 19Adapun makanan-Ku yang telah Kukaruniakan kepadamu yaitu tepung halus dan minyak dan air madu yang telah Kuberi engkau makan itupun telah engkau hadapkan kepadanya akan bau yang harum demikianlah adanya bahwa inilah firman Tuhanmu Allah. 20Dan lagi engkau telah mengambil anak-anakmu laki-laki dan perempuan yang telah engkau peranakkan bagi-Ku maka yaitupun telah engkau persembahkan kepadanya akan dimakan habis. 21Masakan segala zinahmu itu perkara yang sedikit sehingga anak-anak-Ku pula engkau bunuh serta engkau serahkan dia padahal engkau memasukkan dia ke dalam api bagi berhalamu itu. 22Maka dalam segala kekejianmu dan segala zinahmu itu tiada engkau ingat akan masa mudamu tatkala engkau bertelanjang bugil dan berlumur dengan darah itu. 23Maka kemudian dari pada segala kejahatanmu itu (susah- susahlah bagimu demikianlah firman Tuhanmu Allah) 24bahwa engkau telah membangunkan bagi dirimu suatu tempat yang mulia dan engkau telah membuat suatu tempat yang tinggi pada segala lorong. 25Maka engkau telah membangunkan tempat tinggimu itu pada ujung segala lorong dan keelokkanmu itu telah engkau jadikan suatu kekejian maka kakimu telah engkau kangkangkan bagi segala orang yang lalu lalang serta memperbanyakkan zinah. 26Maka engkau telah berbuat zinah dengan orang Mesir yaitu kawan-kawanmu yang gemuk tubuhnya maka engkau telah memperbanyakkan zinahmu sehingga membangkitkan murka-Ku. 27Sebab itu Aku menghancurkan tangan-Ku ke atasmu serta Kukurangkan pelaburmu maka Aku telah menyerahkan dikau kepada kehendak segala orang yang membenci akan dikau yaitu kepada segala anak perempuan orang Filistin yang malu akan kelakuanmu yang keji itu. 28Maka engkau telah berbuat zinah dengan orang Asyur pula sebab hatimu tiada puas bahkan engkau telah berbuat zinah dengan dia tiada juga engkau puas. 29Maka engkau telah memperbanyakkan zinahmu pula di tanah Kanaan hingga ke tanah orang Kasdim maka dalam itupun tiada juga puas hatimu. 30Maka firman Tuhanmu Allah, betapa lemah hatimu pada hal engkau membuat segala perkara itu yaitu perbuatan perempuan sundal merajalela 31padahal engkau membangunkan tempatmu yang mulia pada ujung segala lorong serta membuat tempat tinggimu pada segala jalanmu dan bukannya engkau seperti perempuan sundal pada hal engkau menghinakan upahmu. 32Seperti seorang istri yang bermukah yang menerima orang dagang akan ganti suaminya. 33Maka segala perempuan sundal itu diberi hadiah tetapi engkaulah yang memberi hadiah kepada segala gundikmu serta engkau menyorong suap kepadanya supaya ia datang kepadamu dari segala pihak akan berbuat zinah dengan dikau. 34Maka dalam zinahmu itu berlayanan halmu dengan segala perempuan pada hal seorangpun tiada mengikut akan dikau akan berbuat zinah dan sedang engkaulah yang memberi upah dan tiada diberi upah kepadamu maka berlayanan halmu. 35Sebab itu, hai sundal, dengarlah olehmu akan firman Allah! 36Demikianlah firman Tuhanmu Allah: Karena tembagamu telah tercurah ketelanjanganmu telah terbuka oleh zinahmu dengan segala gudikmu itu dan oleh karena segala berhala kekejianmu dan karena darah anak-anakmu yang telah engkau persembahkan kepadannya. 37Itulah sebabnya Aku menghimpunkan segala gundikmu yang telah engkau bersuka-suka dengan dia itu dan segala orang yang telah engkau kasihi serta dengan segala orang yang telah engkau benci maka sekaliannya itu kelak Aku himpunkan akan mendatangi engkau dari pada segala pihak dan ketelanjanganmu kelak Aku buka kepadanya supaya dilihatnya segala ketelanjanganmu itu. 38Maka Aku akan menghukumkan dikau seperti yang dihukumkan atas segala perempuan yang bermukah dan yang menumpahkan darah orang. 39Maka Aku akan menyerahkan dikau ke tangan orang-orang itu sehingga dirubuhkannya tempatmu yang mulia dan dipecahkannya segala tempat yang tinggi-tinggi serta ditanggalkannya segala pakaianmu dan dirampasnya segala mata bendamu yang indah-indah lalu engkau akan ditinggalkannya dengan bertelanjang bugil. 40Maka orang-orang itu aka membawa suatu perhimpunan akan mendatangi engkau lalu merajam engkau dengan batu dan menikam engkau dengan pedangnya. 41Maka ia akan membakar segala rumahmu dengan api serta menjatuhkan hukuman atasmu di hadapan mata beberapa orang perempuan maka Aku akan menyudahkan segala zinahmu dan tiada lagi engkau akan memberi upah. 42Maka demikianlah Aku akan memuaskan berang-Ku atas engkau dan cemburuan-Ku akan undur dari padamu maka Aku akan berdiam diri-Ku dan tiada Aku marah lagi. 43Karena engkau tiada ingat akan masa mudamu melainkan engkau telah menyusahi Aku dalam segala perkara itu sebab itu Aku akan membalaskan kelakuanmu itu atas kepalamu, demikianlah firman Tuhanmu Allah, maka tiada engkau akan menambahi segala kekejianmu itu dengan percabulan ini. 44Bahwa segala orang yang memakai kias akan memakai kias ini akan halmu yaitu bagaimana ibu demikianlah anak-anak perempuan. 45Maka engkaulah anak perempuan ibumu yang membenci suaminya dan anak-anaknya dan engkaulah saudara kepada segala adik kakakmu yang membenci suaminya dan anak-anaknya adapun ibumu itu orang Heti dan bapamu orang Amori. 46Maka kakakmu ialah Samaria yang duduk pada sebelah kirimu serta dengan segala anak-anaknya dan adikmu yang duduk pada sebelah kananmu ialah Sodom serta segala anak-anaknya. 47Tetapi tiada engkau menurut segala jalannya dan tiada engkau berbuat seperti segala kekejiannya tetapi segala jalanmu terlebih jahat dari pada orang-orang itu sebab pada sangkamu yaitu perkara yang sedikit. 48Maka firman Allah demi hayat-Ku oleh adikmu Sodom dan segala anaknya itu tiada diperbuatnya seperti perbuatanmu dan segala anak-anakmu itu. 49Bahwa inilah kesalahan adikmu Sodom itu yaitu congkak dan halnya kenyang dengan roti dan kesenanganpun ada padanya dan pada anak-anaknya dan tiada ia menguatkan anak orang miskin dan papa. 50Maka sombonglah ia dan membuat kelakuan yang keji pada hadirat-Ku sebab itu Aku telah menghilangkan dia tatkala Aku lihat hal itu. 51Maka Samariapun tiada berbuat separuh dari pada segala dosamu melainkan engkau telah memperbanyakkan segala kekejianmu lebih dari pada orang-orang itu sehingga engkau membenarkan adik kakakmu itu oleh segala kekejian yang telah engkau perbuat. 52Maka hendaklah engkau menanggung malumu sendiri pada hal engkau telah memutuskan hukum karena adik kakakmu maka nyatalah yaitu terlebih benar dari pada engkau oleh engkau telah berbuat dosa yang terlebih keji dari padanya itu bahkan hendaklah beroleh aib dan menanggung malumu padahal engkau telah membenarkan adik kakakmu." 53"Maka Aku akan membalikkan hal tawanannya yaitu hal tawanan Sodom dan anak-anaknya serta hal tawanan Samaria dan anak-anaknya dan hal tawanan segala orangmu yang tertawa itu bersama-sama dengan dia 54supaya engkau menanggung malumu sendiri dan supaya engkau beroleh aib sebab segala perbuatanmu pada hal engkau menjadi penghiburan kepada orang-orang itu. 55Maka saudaramu, Sodom, dengan anak-anaknya itu akan kembali kepada halnya yang mula-mula dan Samaria dengan segala anaknyapun akan kembali kepada halnya yang mula-mula dan engkaupun dengan anak-anakmu akan kembali kepada halmu yang mula-mula itu. 56Karena pada masa sombongmu itu tiada engkau mau menyebut nama adikmu, Sodom itu, 57yaitu sebelum nyata kejahatanmu seperti pada masa kecelaan segala anak perempuan Aram dan segala orang yang berkelilingnya yaitu anak perempuan orang Filistin yang menghinakan engkau berkeliling. 58Maka firman Allah, bahwa engkau telah menanggung segala percabulanmu dan segala kekejianmu. 59Karena demikianlah firman Tuhamu Allah: Bahwa Aku akan melakukan kepadamu sama seperti perbuatanmu pada hal engkau telah menghinakan sumpahmu serta mengubahkan peri janjianmu. 60Tetapi Aku akan ingat akan perjanjian-Ku dengan dikau pada masa mudamu dan Aku akan meneguhkan dengan dikau suatu perjanjian yang kekal. 61Barulah engkau teringat kelak dengan malu akan kelakuanmu tatkala engkau akan menerima saudara-saudaramu yaitu adik kakakmu dan Aku akan mengaruniakan dia kepadamu akan anak-anakmu tetapi bukannya dengan hak perjanjianmu. 62Maka Aku akan meneguhkan perjanjianku dengan dikau dan engkau akan mengetahui bahwa Aku inilah Allah 63supaya engkau ingat serta beroleh aib dan jangan lagi engkau membuka mulutmu dari sebab malu yaitu pada masa Aku mengampuni segala perbuatanmu, demikianlah firman Tuhanmu Allah."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\