Yehezkiel 23

1Maka datanglah pula firman Allah kepadaku demikian: 2"Hai anak Adam, ada dua orang perempuan yang seibu 3maka keduanya telah berbuat zinah di Mesir bahkan pada masa mudanya keduanya berbuat zinah maka di sanalah susunya ditindih dan di sana juga punting susunya yang lagi dara itu telah dipermainkan. 4Adapun nama perempuan yang tua itu Ohola dan adiknya bernama Oholiba maka keduanya itu menjadi milik-Ku lalu diperanakkannya beberapa anak laki-laki dan perempuan. Adapun namanya itu bahwa Samaria itulah Ohola dan Yerusalem itulah Oholiba. 5Maka Ohola itu berbuat zinah kemudian dari pada ia menjadi milik-Ku maka birahilah ia akan segala gundiknya yaitu orang Asyur yang dekat dengan dia 6beberapa pemerintah dan penghulu yang memakai pakaian biru semuanya orang muda-muda yang kacak dan yang menunggang kuda. 7Maka perempuan itu telah berbuat zinah dengan orang-orang itu semuanya orang-orang pilihan dari negeri Asyur dan barangsiapa yang diberahikannya itu maka dinajiskannya dirinya dengan segala berhalanya. 8Maka dari pada masa ia lagi di Mesir tiadalah ia berhenti dari pada berbuat zinah karena pada masa mudanya orang bersetubuh dengan dia dan punting susunya yang lagi dara itu dipermainkannya serta dicurahkannya kepadanya segala zinahnya. 9Sebab itu Aku telah menyerahkan dia ke tangan segala gundiknya yaitu ke tangan orang Asyur yang diberahikannya itu. 10Maka oleh orang-orang itu ditelanjangkannya akan dia maka segala anaknya laki-laki dan perempuan itu dirampasnya maka iapun dibunuhnya dengan pedang sehingga ia telah menjadi suatu nama di antara segala perempuan karena dijatuhkannya beberapa hukuman ke atasnya. 11Maka sungguhpun dilihat akan hal itu oleh adiknya, Oholiba itu, tetapi berahinya terlebih jahat dari pada kakaknya dan zinahnyapun terlebih dari pada zina kakaknya. 12Maka berahilah ia akan beberapa pemerintah dan penghulu orang Asyur yang dekat dengan dia yaitu memakai perhiasan dengan selengkapnya dan menunggang kuda semuanya orang muda-muda yang kacak. 13Maka Kulihat bahwa ia telah najis kedua-duanya sejalan juga. 14Maka diperbanyakkinya zinahnya itu karena telah dilihatnya beberapa rupa laki-laki tertulis kepada dinding yaitu gambar orang Kasdim tertulis dengan sedelinggam 15serta memakai ikat pinggang dan serban yang berbagai-bagai warna pada kepalanya semuanya kelihatan seperti anak-anak raja seperti rupa orang Babel di tanah orang Kasdim yaitu tanah airnya. 16Serta dilihatnya maka berahilah ia akan orang-orang itu lalu mengutus kepadanya ke tanah orang Kasdim. 17Maka datanglah orang Babel masuk keperaduannya dinajiskannya akan dia dengan zinahnya sehingga ia dicemarkan olehnya lalu hatinya jemu akan orang-orang itu. 18Maka dengan demikian dinyatakannya segala zinahnya dan dinyatakannya ketelanjangannya maka jemulah hati-Ku akan dia sama seperti hati-Ku telah jemu akan kakaknya. 19Tetapi diperbanyakkannya segala zinahnya serta terkenang akan masa mudanya tatkala ia berbuat zinah di tanah Mesir itu. 20Maka berahilah ia akan segala gundiknya yang dagingnya seperti daging keledai dan maninya seperti mani kuda. 21Maka demikianlah engkau telah mengikatkan segala percabulan pada masa mudamu pada hal puting susumu telah dipermainkan oleh orang Mesir oleh karena susumu pada masa mudamu. 22Sebab itu, hai Oholiba, demikianlah firman Tuhanku Allah, bahwa Aku akan membangkitkan segala gundikmu yang hatimu jemu akan dia itu supaya melawan engkau dan Aku akan membawa dia supaya mendatangi engkau dari segala pihak 23yaitu orang Babel dan segala orang Kasdim dan Pekod dan Soa dan Koa dan segala orang Asyurpun sertanya ialah orang muda-muda yang kacak semuanya pemerintah dan penghulu dan anak raja-raja dan orang yang bernama semuanya menunggang kuda. 24Maka sekaliannya akan mendatangi engkau dengan senjatanya dan kenaikkannya dan pedati dan dengan suatu perhimpunan beberapa bangsa maka sekaliannya akan mengepung engkau serta memakai perisai dan selokong dan ketopong maka Aku akan mengamanatkan kepadanya hukuman itu dan ia menghukumkan dikau menurut hukumnya. 25Maka Aku akan menentukan cemburuan-Ku akan berhadapan dengan dikau dan orang-orang itu akan melakukan dikau dengan berangnya maka ia akan merampungkan hidungnya dan mengerat telingamu dan segala bakimu akan rebah dimakan pedang maka ia akan merampas anak-anakmu laki-laki dan perempuan dan segala bakimu akan dimakan api. 26Maka ia akan menanggalkan pakaianmu dan merampas segala perhiasanmu yang indah-indah. 27Maka demikianlah kelak Aku memperhentikan segala percabulan dan segala zinahmu yang dari tanah Mesir datangnya sehingga tiada lagi engkau akan memandang kepadanya dan tiada lagi engkau ingat akan Mesir itu. 28Karena demikianlah firman Tuhanmu Allah, bahwa Aku akan menyerahkan dikau ke tangan orang yang engkau benci bahkan ke tangan orang yang hatimu jemu akan dia 29maka sekaliannya itu akan melakukan dikau dengan bencinya serta merampas segala hasil pekerjaanmu dan meninggalkan dikau dengan telanjang bugil maka ketelanjangan segala zinahmu akan menjadi nyata yaitu percabulanmu dan segala zinahmu. 30Maka segala perkara itu akan berlaku atasmu sebab engkau telah mengikut segala bangsa akan berbuat zinah dan sebab engkau telah dinajiskan dengan segala berhalanya. 31Maka engkau telah menurut jalan kakakmu sebab itu pialanya itu kelak Aku berikan pada tanganmupun. 32Maka demikianlah firman Tuhanku Allah: Bahwa engkau akan minum dari pada piala kakakmu yang dalam lagi besar itu maka engkau akan ditertawakan dan diolok-olokkan orang maka banyaklah isinya. 33Dan engkau akan menjadi penuh dengan mabuk dan dukacita oleh piala ajaib dan kebinasaan yaitu oleh piala kakakmu Samaria itu. 34Maka engkau akan minum dengan menunggangkan dia dan engkau akan memamah tembikarnya serta mengoyak susumu. Karena Akulah yang berfirman demikian, maka inilah firman Tuhanku Allah. 35Sebab itu demikianlah firman Tuhanku Allah: Karena engkau telah melupakan Aku dan membuangkan Aku ke belakangmu sebab itu hendaklah engkau menanggung siksa segala percabulanmu dan zinahmu itu." 36Dan lagi firman Allah kepadaku: "Hai anak Adam, maukah engkau menghukumkan Ohola dan Oholiba itu jikalau demikian hendaklah engkau menyatakan kepadanya segala kekejiannya. 37Karena keduanya telah berbuat zinah dan tangannya berdarah bahkan keduanya telah berbuat zinah dengan segala berhalanya maka segala anaknya yang telah diperanakkan bagiku itu telah dimasukkannya ke dalam api bagi berhalanya itu supaya hangus. 38Dan lagi demikianlah perbuatannya kepadaku bahwa pada hari itu juga dinajiskannya tempat kudus-Ku dan dihinakannya segala hari perhentian-Ku. 39Karena setelah sudah keduanya membunuh anak-anaknya bagi berhalanya itu kemudian pada hari itu juga masuklah keduanya ke dalam tempat kudus-Ku sehingga menajiskan dia adapun demikianlah perbuatannya di tengah-tengah rumah-Ku. 40Dan lagi kamu telah memanggil orang datang dari jauh maka seorang utusan telah disuruhkan kepadanya lalu datanglah ia maka oleh karena orang itu engkau telah mandi dan mencelak matamu dan menghiasi dirimu dengan beberapa perhiasan 41lalu duduk di atas peraduan yang mulia dengan suatu meja tersedia di hadapannya maka di atasnya itu engkau letakkan setanggi dan minyak-Ku. 42Maka ada kepadanya bunyi orang ramai yang bersenang-senang dan dibawa oranglah beberapa orang pemabuk dari tanah belantara serta dengan orang hina dina maka disarungkannya beberapa gelang pada tangan keduanya dan makota yang elok-elok dikenakannya pada kepala keduanya. 43Lalu kataku akan hal perempuan yang telah tua dalam zinahnya itu akan sekarang tak dapat tiada sekaliannya akan berbuat zinah dengan dia dan itupun dengan sekaliannya itu. 44Maka berdampinglah sekaliannya dengan dia seperti orang berdampinng kepada perempuan sundal maka demikianlah orang-orang itu telah berdamping dengan kedua perempuan yang hina itu yaitu Ohola dan Oholiba. 45Maka beberapa orang yang benar akan memutuskan hukum atas keduanya yaitu hukuman atas perempuan yang berbuat zinah dan hukuman atas perempuan yang menumpahkan darah karena keduanya itu telah berbuat zinah dan tangannya berlumur dengan darah." 46Karena demikianlah firman Tuhanku Allah: "Bahwa Aku akan mendatangkan suatu perhimpunan akan menyerang keduanya lalu menyerahkan keduanya akan diharu birukan dan dirampas. 47Maka perhimpunan itu akan merajam dia dengan batu dan memarang dia dengan pedang lalu membunuh segala anaknya laki-laki dan perempuan dan membakar segala rumahnya dengan api. 48Maka demikianlah kelak aku akan memperhentikan segala percabulan di tanah ini supaya segala perempuan boleh belajar jangan diturutnya seperti percabulanmu. 49Maka percabulanmu itu akan dibalas kepadamu dan kamu akan menanggung segala dosa berhala-berhalamu dan kamu akan mengetahui bahwa Akulah Tuhanmu Allah."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\