Yehezkiel 29

1Maka pada tahun yang kesepuluh dalam bulan yang kesepuluh pada dua belas hari bulan itu datanglah firman Allah kepadaku demikian: 2"Hai anak Adam, halakanlah mukamu kepada Firaun, raja Mesir, serta bernubuat akan halnya dan akan hal segenap Mesir, katakanlah olehmu: Demikian firman Tuhanku Allah: 3Bahwa Akulah lautmu, hai Firaun, raja Mesir, buaya yang besar yang berbaring di tengah-tengah segala sungaimu serta berkata: Bahwa sungai-Ku ini menjadi milik-Ku maka Aku telah mejadikan dia bagi diri-Ku. 4Maka Aku hendak membubuh kait kepada mulutmu dan Aku akan memberi segala ikan dalam sungaimu itu melekat pada sisikmu lalu Kutarik engkau naik dari tengah-tengah sungaimu serta dengan segala ikan dalam sungaimu yang melekat pada sisikmu itu. 5Maka Aku akan meninggalkan dikau terhempas ke tanah belantara baik engkau baik segala ikan dari dalam sungaimu maka engkau akan terhempas ke padang dan tiada engkau akan dikumpulkan atau dipungut melainkan Aku telah memberi engkau akan makanan segala binatang di bumi dan segala burung di udara. 6Maka segala orang isi Mesir akan mengetahui bahwa Akulah Allah karena orang-orang itu telah menjadi seperti tongkat rasam bagi kaum bani Israel apabila dipegangnya tanganmu patahlah engkau 7sehingga bilah segenap bahunya dan apabila orang-orang itu bertelaskan kepadamu maka patahlah engkau sehingga segenap pinggangnya gementar. 8Sebab itu demikianlah firman Tuhanku Allah bahwa Aku akan mendatangkan pedang atasmu serta menumpas segala manusia dan binatang dari padamu. 9Maka tanah Mesir itu akan menjadi suatu kebinasaan dan suatu kerusakkan dan sekaliannya akan mengetahui bahwa Akulah Allah. Sebab raja itu telah berkata: Bahwa sungai inilah milikku dan akulah yang menjadikannya. 10Sebab itu Akulah lautmu dan lawan segala sungaimu maka Aku akan menghabiskan tanah Mesir itu suatu kerusakkan dan sunyi senyap dari bangun-bangunan Siene hingga sampai ke Migdol di tanah Kusy. 11Maka seorang manusiapun tiada akan menjalani dia dan seekor binatangpun tiada akan menjalani dia dan tiada orang akan duduk di sana empat puluh tahun lamanya. 12Maka tanah Mesir itu akan Kujadikan suatu kerusakkan di antara segala negeri yang telah rusak dan segala negerinyapun akan menjadi suatu kerusakkan empat puluh tahun lamanya di antara segala negeri yang telah binasa maka Aku akan mencerai-beraikan segala orang di antara segala bangsa serta menghiburkan dia kepada segala negeri. 13Karena demikianlah firman Tuhanku Allah: Bahwa pada kesudahan empat puluh tahun itu kelak Aku himpunkan orang-orang Mesir itu dari antara segala bangsa yang telah ia dicerai-beraikan kepadanya 14dan Aku akan mengembalikan orang Mesir yang tertawan itu serta membawa pulang ke tanah Pateros yaitu tanah asalnya maka di sanalah kelak ia akan menjadi suatu kerajaan yang hina. 15Yaitu terlebih hina di antara segala kerajaan dan tiada lagi ia membesarkan dirinya atas segala bangsa maka Aku akan mengurungkan dia sehingga tiada lagi ia akan memerintahkan segala bangsa. 16Maka kaum bani Israelpun tiada akan menaruh harap lagi kepadanya sehingga mengingatkan kejahatan tatkala orang-orang itu berpaling hendak memandang kepadanya maka sekaliannya akan mengetahui bahwa Akulah Allah." 17Maka jadilah pada tahun yang kedua puluh tujuh dalam bulan yang pertama pada sehari bulan firman Allah telah datang kepadaku demikian: 18"Hai anak Adam, bahwa Nebukadnezar, raja Babel, telah menyuruh tentaranya mengerjakan suatu pekerjaan yang besar atas negeri Tirus maka segala kepala telah gundul dan segala bahupun mengelupas tetapi tiada ia beroleh untung dari negeri Tirus baik ia baik tentaranya oleh pekerjaan yang dikerjakannya atas negeri itu. 19Sebab itu, demikianlah firman Tuhanku Allah, bahwa Aku akan mengaruniakan tanah Mesir itu kepada Nebukadnezar, raja Babil itu, maka iapun akan menawan segala rayatnya dan mengambil rampasannya dan jarahan yaitulah akan upah tentaranya. 20Maka tanah Mesir itu telah Kukaruniakan kepadanya akan upah pekerjaannya karena orang-orang itu telah membuat pekerjaanku, demikianlah firman Tuhanku Allah. 21Maka pada masa itu kelak Aku menumbuhkan suatu tanduk bagi kaum bani Israel dan Aku akan memberi engkau membuka mulutmu di antara orang-orang itu dan sekaliannya akan mengetahui bahwa Akulah Allah."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\